ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

origination

ER0 IH2 JH AH0 N EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -origination-, *origination*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
origination(n) การคิดค้น, See also: การให้กำเนิด, Syn. creation, invention

English-Thai: Nontri Dictionary
origination(n) การคิดขึ้น, การริเริ่ม, การประดิษฐ์, ที่มา, บ่อเกิด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การก่อกำเนิด(n) rise, See also: origination, starting, Syn. การเกิด, Example: การก่อกำเนิดของโทรเลขมีมานานแล้ว
ความคิดริเริ่ม(n) intuitiveness, See also: origination, Example: นักออกแบบทุกคนควรมีความคิดริเริ่มเป็นของตัวเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคิดริเริ่ม[khwāmkhit riroēm] (n) EN: iniative ; intuitiveness ; origination  FR: intuition [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ORIGINATION ER0 IH2 JH AH0 N EY1 SH AH0 N
ORIGINATIONS ER0 IH2 JH AH0 N EY1 SH AH0 N Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
十二縁起説[じゅうにえんぎせつ, juuniengisetsu] (n) { Buddh } Buddhist theory of the twelve-fold chain of causation, interdependent origination and co-dependent arising (San [Add to Longdo]
創製[そうせい, sousei] (n, vs) invention; origination; discovery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Origination \O*rig`i*na"tion\, n. [L. originatio.]
   [1913 Webster]
   1. The act or process of bringing or coming into existence;
    first production. "The origination of the universe."
    --Keill.
    [1913 Webster]
 
       What comes from spirit is a spontaneous origination.
                          --Hickok.
    [1913 Webster]
 
   2. Mode of production, or bringing into being.
    [1913 Webster]
 
       This eruca is propagated by animal parents, to wit,
       butterflies, after the common origination of all
       caterpillars.             --Ray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 origination
   n 1: an event that is a beginning; a first part or stage of
      subsequent events [syn: {origin}, {origination},
      {inception}]
   2: the act of starting something for the first time; introducing
     something new; "she looked forward to her initiation as an
     adult"; "the foundation of a new scientific society" [syn:
     {initiation}, {founding}, {foundation}, {institution},
     {origination}, {creation}, {innovation}, {introduction},
     {instauration}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top