ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

no one

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -no one-, *no one*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
no one[PRON] ไม่มีใคร, Syn. nobody, no man, none, Ant. everybody, everyone
no one[PRON] ไม่มีใคร, Syn. nobody

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No one.ไม่มี Memoriam (2008)
No one.ไม่มี Burlesque (2010)
No one.ไม่มีใคร Sunshine and Frosty Swirl (2012)
Guess there's no one home.เดาไม่มีใครอยู่บ้าน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'll go myself to the dwarfs' cottage in a disguise so complete no one will ever suspect.ฉันจะไปตัวเองไปที่กระท่อม คนแคระ ' ในการปลอมตัวเพื่อให้สมบูรณ์ ไม่มีใครเลยที่จะสงสัยว่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
No one is to enter the palace under any circumstances, understand?ห้ามใครเข้าไปในพระราชวัง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เข้าใจไหม The Great Dictator (1940)
Soon as I saw there was no one about, I made myself at home.เร็วที่สุดเท่าที่ฉันเห็นไม่มีใคร เกี่ยวกับ ฉันทำเองที่บ้าน Pinocchio (1940)
I'm sure there will be no one there to touch you, madam.ดิฉันเเน่ใจค่ะว่าไม่มีใครสวยสู้คุณผู้หญิงได้ Rebecca (1940)
No one ever got the better of her. Never. Never.ไม่มีใครสู้ท่านได้ไม่มีเลย Rebecca (1940)
There was no one with her.ไม่มีใครไปกับหล่อน Rebecca (1940)
No one will ever know."และก็จะไม่มีใครรู้ความจริงเลย มันคงทำให้ชีวิตคุณมีสีสันขึ้นเยอะนะ แม็กซ์" Rebecca (1940)
- No. No one except you and me.ไม่มี นอกจากผมกับคุณ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
no oneAlmost no one believed her.
no oneAlmost no one believed him.
no oneAlmost no one goes to the same classes.
no oneApart from his parents, no one knows him very well.
no oneApart from his parents, no one knows him well.
no oneAs far as I know, no one has ever done it.
no oneBut no one's lifted a finger.
no oneBut, that thing is said to no one.
no oneFor no one could perform the miraculous sign you are doing if God were not with him.
no oneFortunately no one was hurt.
no oneFrankly, no one really stands out.
no oneFrom the look of the cabin, no one lives in it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โนเนม[n.] (nōnēm) EN: no one knows of it ; not a big name   FR: jamais entendu parler

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
no one    (prp) nˈou-wʌn (n ou1 - w uh n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无依无靠[wú yī wú kào, ˊ ㄧ ˊ ㄎㄠˋ, / ] no one to rely on (成语 saw); on one's own; orphaned; left to one's own devices, #47,450 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一寸先は闇[いっすんさきはやみ, issunsakihayami] (exp) No one knows what the future holds; The future is a closed book [Add to Longdo]
何人たりとも[なんぴとたりとも;なにびとたりとも;なんびとたりとも, nanpitotaritomo ; nanibitotaritomo ; nanbitotaritomo] (exp) no one at all; no one, who he or she may be [Add to Longdo]
新湯;更湯[あらゆ(新湯);さらゆ;しんゆ(新湯), arayu ( shin yu ); sarayu ; shinyu ( shin yu )] (n) clean, freshly poured bath; hot water just poured into a bath that no one has entered yet [Add to Longdo]
誰一人;だれ一人[だれひとり, darehitori] (n) no one; nobody [Add to Longdo]
誰一人として;誰ひとりとして;だれ一人として[だれひとりとして, darehitoritoshite] (exp) not a single person (with negative verb); no one [Add to Longdo]
傍若無人[ぼうじゃくぶじん, boujakubujin] (adj-na,n,adj-no) arrogance; audacity; (behaving) outrageously as though there were no one around; insolence; defiance; overbearing [Add to Longdo]
無縁仏[むえんぼとけ, muenbotoke] (n) deceased person (with no one to tend the grave) [Add to Longdo]
掠める[かすめる, kasumeru] (v1,vt) (1) (uk) to steal; to rob; to snatch; to pocket; to plunder; (2) (uk) to deceive; to trick; to cheat; (3) (uk) to graze (in passing); to skim; to brush against; to touch lightly; (4) (uk) to appear and quickly disappear (a thought, a smile, etc.); to flit (through one's mind, across one's face); (5) (uk) (often as 目をかすめて) to do (something) while no one is looking; (6) (uk) (arch) to hint at; to suggest; to insinuate [Add to Longdo]
鰥寡孤独[かんかこどく, kankakodoku] (n) with no one upon whom to depend; utter loneliness; the lonely and the helpless; people who have no kith or kin [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top