ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nebulous

N EH1 B Y AH0 L AH0 S   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nebulous-, *nebulous*, nebulou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nebulous[ADJ] เต็มไปด้วยเมฆหมอก, Syn. dim, cloudylike, hazy, Ant. unclouded
nebulous[ADJ] คลุมเครือ, See also: ไม่ชัดเจน, Syn. unclear, vague
nebulously[ADV] เหมือนกลุ่มก๊าซในอวกาศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nebulous(เนบ'บิวลัส) adj. ไม่ชัด,คลุมเครือ,คล้ายเมฆ,ยุ่งเหยิง, See also: nebulousness n., Syn. hazy,indistinct

English-Thai: Nontri Dictionary
nebulous(adj) คลุมเครือ,มืดมัว,เหมือนหมอก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mycroft's intelligence is not nebulous at all, it's specific, incredibly specific.- สมองของไมครอฟต์ไม่ได้ตีบตันซะทีเดียว คำที่ว่ามันเจาะจงไว้แล้ว The Empty Hearse (2014)
But what if there is hope? Even if it's dim and somewhere in the nebulous future, it's a hope I need in order to survive.But what if there is hope? it's a hope I need in order to survive. Pilot (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
NEBULOUS N EH1 B Y AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nebulous (j) nˈɛbjuləs (n e1 b y u l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
そこはかとない[, sokohakatonai] (adj-i) (See そこはかとなく) faint; slight; vague; nebulous; indeterminate; tinge of ...; touch of ... [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nebulous \Neb"u*lous\, a. [L. nebulosus: cf. F. n['e]buleux. See
   {Nebula}.]
   1. Cloudy; hazy; misty.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) Of, pertaining to, or having the appearance of,
    a nebula; nebular; cloudlike.
    [1913 Webster] -- {Neb"u*lous*ly}, adv. --
    {Neb"u*lous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nebulous
   adj 1: lacking definite form or limits; "gropes among cloudy
       issues toward a feeble conclusion"- H.T.Moore; "nebulous
       distinction between pride and conceit" [syn: {cloudy},
       {nebulose}, {nebulous}]
   2: of or relating to or resembling a nebula; "the nebular
     hypothesis of the origin of the solar system" [syn:
     {nebular}, {nebulous}]
   3: lacking definition or definite content; "nebulous reasons";
     "unfixed as were her general notions of what men ought to
     be"- Jane Austen [syn: {nebulous}, {unfixed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top