ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nautiluses

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nautiluses-, *nautiluses*, nautiluse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nautiluses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nautiluses*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nautilus[N] หอยทะเลซึ่งมีเปลือกขดเป็นเกลียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nautilus(นอท'ทะลัส) n., (pl. nautiluses,nautili) หอยวงเปลือกมุกชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
nautilus(n) หอยโข่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yeah. - Nautilus?แค่ไหน Good Will Hunting (1997)
Pythagoras loved this shape, for he found it in nature - a nautilus shell, rams' horns, whirlpools, tornadoes, our fingerprints, our DNA and even our Milky Way.พิธากอรัสรักสัดส่วนนี้ เขาพบมันทุกหนแห่งในธรรมชาติ เกลียวก้นหอย, เกลียวเขาแกะ, เกลียวน้ำวน, พายุทอร์นาโด , ลายนิ้วมือของเรา , DNA ของเรา Pi (1998)
Father's on the board of the Nautilus Yacht Club.พ่อเป็นบอร์ดบริหารของนอติลุส ยอร์ชคลับ And How Does That Make You Kill? (2008)
This is the USS Nautilus.นี่คือเรือ ยูเอสเอส นอร์ติลุส Godzilla (2014)
Nautilus!Nautilus! Mysterious Island (1961)
Here, let me see that.Was? Nautilus? Mysterious Island (1961)
It must be from the Nautilus.Es muss von der Nautilus sein. Mysterious Island (1961)
Herbert, didn't Mr. Spilett say the Nautilus was sunk eight years ago off the coast of Mexico?Herbert, hat Mr. Spilett nicht gesagt, die Nautilus wäre vor acht Jahren... in der Nähe von Mexiko gesunken? Mysterious Island (1961)
- The Nautilus?- Die Nautilus? Hier? Mysterious Island (1961)
Just how have you been able to carry out your crusade, Captain without the Nautilus in operation?Wie war es Ihnen möglich, das Piratenschiff zu versenken, obwohl die Nautilus nicht mehr fahrtüchtig ist? Mysterious Island (1961)
With the Nautilus, I was merely attacking the weapons of war.Mit der Nautilus habe ich nur die Auswirkungen des Krieges bekämpft. Mysterious Island (1961)
Lady Mary and Elena arduously applied the sealing substance joining the lengths of bamboo which had to be stretched from the Nautilus' engine room through tortuous rocky areas to the water's edge and beyond.Immer länger wurde die Rohrleitung, die vom Maschinenraum der Nautilus... viele hundert Meter durch zerklüftete Felsen... und Abgründe zur Bucht führte, in der das gesunkene Piratenschiff lag. Mysterious Island (1961)
I suggest we take cover in the Nautilus and hope.Ich schlage vor, wir gehen zur Nautilus und warten ab. Mysterious Island (1961)
Nautilus!Nautilus! The Golden Thing (1972)
- Nautilus!Nautilus! The Golden Thing (1972)
- Nautilus!- Nautilus! The Golden Thing (1972)
- Only Nautilus has come back.- Nur Nautilus ist zurück. The Golden Thing (1972)
Honey, it's right to the Nautilus machine.Sofort ab zum Nautilus. Poltergeist (1982)
Aagh!Mein Trainer lässt mich am Nautilus und StairMaster üben, sorgen Sie sich also nicht um mich. The Hard Way (1991)
The Nautilus!Die Nautilus! The World of Ludovic (1993)
We need to go to Nautilus.Wir müssen nach Nautilus gehen! The World of Ludovic (1993)
That's the watch that Hyman Rickover wore the day they launched the "Nautilus."Diese Uhr trug Hyman Rickover, als die Nautilus vom Stapel lief. Higher Power (1994)
The director.Was für ein Lied war denn das? - ""Flügel"" von Nautilus. Brother (1997)
YURI KUZNETSOVGibt's ""Flügel"" von Nautilus, eine CD? Brother (1997)
- Do you have "Wings" by Nautilus? - No.Fräulein, gibt's ""Flügel"" von Nautilus? Brother (1997)
Do you have "Wings" by Nautilus?Haben Sie ""Flügel"" von Nautilus? Brother (1997)
Nautilus came out with a new disc.Es ist eine neue CD von Nautilus erschienen. Brother (1997)
No. I'm going to a concert today. Nautilus is playing.Nein, heute gehe ich zum Nautilus- Konzert. Brother (1997)
- The Nautilus anniversary concert.- Ein Konzert von Nautilus. Brother (1997)
He gets high on Nautilus, the dickhead.Das gefällt mir nicht. Dieser Trottel ist Nautilus-Fan. Brother (1997)
- Yeah. - Nautilus?- Ja, Nautilus? Good Will Hunting (1997)
tell the Nautilus to target the robot and await my command.Die Nautilus soll den Roboter ins Visier nehmen. The Iron Giant (1999)
Nautilus to Rogard.Nautilus an Rogard. The Iron Giant (1999)
Rogard to Nautilus.Rogard an Nautilus. The Iron Giant (1999)
nautilus standing by.Nautilus befehlsbereit. The Iron Giant (1999)
I'll work out with the Nautilus.Ich trainiere mit Nautilus. I Second That Emotion (1999)
A Nautilus.- Ein Nautilus. Waterboys (2001)
Finally, do the Nautilus Roll!Und dann noch die Nautilus-Rolle! Waterboys (2001)
Nautilus.Nautilus. Waterboys (2001)
Sea Otter, Nautilus Roll, raised leg!Seeotter, Nautilus-Rolle, Beine hoch! Waterboys (2001)
Octopus...Nautilus... Respiro (2002)
Behold Nautilus, the Sword of the Ocean.Das ist die Nautilus. Das Schwert des Ozeans. The League of Extraordinary Gentlemen (2003)
You underestimate the Nautilus, sir.Sie unterschätzen die Nautilus, Sir. The League of Extraordinary Gentlemen (2003)
-The Nautilus?- Die Nautilus? The League of Extraordinary Gentlemen (2003)
- Nautilus.- Nautilus. Why We Fight (2004)
How deep can the nautilus go?Wie tief kann die Nautilus gehen? Requiem (2008)
Well, sir... It looks like they found out about our attempt to telepathically communicate with one of our nuclear subs.Es sieht so aus, als hätten sie von unserem Versuch erfahren telepathisch mit einem Atom-U-Boot zu kommunizieren, der Nautilus... The Men Who Stare at Goats (2009)
What about the Nautilus?Was ist mit der Nautilus? Journey 2: The Mysterious Island (2012)
No, no, the Nautilus. Captain Nemo's submarine, built in 1870.Nein, nein, die Nautilus, Kapitän Nemos U-Boot, von 1870. Journey 2: The Mysterious Island (2012)
It could tell us the location of the Nautilus.Das müsste uns das Versteck der Nautilus verraten. Journey 2: The Mysterious Island (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
NAUTILUS    N AO1 T AH0 L AH0 S
NAUTILUS'S    N AO1 T AH0 L AH0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nautilus    (n) nˈɔːtɪləs (n oo1 t i l @ s)
nautiluses    (n) nˈɔːtɪləsɪz (n oo1 t i l @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鹦鹉螺[yīng wǔ luó, ㄧㄥ ㄨˇ ㄌㄨㄛˊ, / ] nautilus; ammonite (fossil spiral shell), #112,316 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
葵貝[あおいがい;アオイガイ, aoigai ; aoigai] (n) (1) (uk) (See 貝蛸) eggcase (shell) of the greater argonaut; (2) (col) greater argonaut (species of paper nautilus, Argonauta argo) [Add to Longdo]
貝蛸[かいだこ;カイダコ, kaidako ; kaidako] (n) (uk) (See 葵貝) greater argonaut (species of paper nautilus, Argonauta argo) [Add to Longdo]
船蛸[ふねだこ;フネダコ, funedako ; funedako] (n) (uk) (See 蛸船) winged argonaut (species of paper nautilus, Argonauta hians) [Add to Longdo]
蛸船[たこぶね;タコブネ, takobune ; takobune] (n) (1) (uk) (col) (See 船蛸) eggcase (shell) of the winged argonaut; (2) winged argonaut (species of paper nautilus, Argonauta hians) [Add to Longdo]
鸚鵡貝[おうむがい;オウムガイ, oumugai ; oumugai] (n) (uk) chambered nautilus (esp. species Nautilus pompilius) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nautilus \Nau"ti*lus\, n.; pl. E. {Nautiluses}, L. {Nautili}.
   [L., fr. Gr. nayti`los a seaman, sailor, a kind of shellfish
   which was supposed to be furnished with a membrane which
   served as a sail; fr. nay^s ship. See {Nave} of a church.]
   1. (Zool.) The only existing genus of tetrabranchiate
    cephalopods. About four species are found living in the
    tropical Pacific, but many other species are found fossil.
    The shell is spiral, symmetrical, and chambered, or
    divided into several cavities by simple curved partitions,
    which are traversed and connected together by a continuous
    and nearly central tube or siphuncle. See
    {Tetrabranchiata}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The head of the animal bears numerous simple tapered
      arms, or tentacles, arranged in groups, but not
      furnished with suckers. The siphon, unlike, that of
      ordinary cephalopods, is not a closed tube, and is not
      used as a locomotive organ, but merely serves to
      conduct water to and from the gill cavity, which
      contains two pairs of gills. The animal occupies only
      the outer chamber of the shell; the others are filled
      with gas. It creeps over the bottom of the sea, not
      coming to the surface to swim or sail, as was formerly
      imagined.
      [1913 Webster]
 
   2. The argonaut; -- also called {paper nautilus}. See
    {Argonauta}, and {Paper nautilus}, under {Paper}.
    [1913 Webster]
 
   3. A variety of diving bell, the lateral as well as vertical
    motions of which are controlled, by the occupants.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top