Search result for

natal

(63 entries)
(0.072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -natal-, *natal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
natal[ADJ] เกี่ยวกับการเกิด, See also: โดยกำเนิด, Syn. native, aboriginal, Ant. nonnative
natality[N] อัตราการเกิด, Syn. birth rate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
natal(เน'เทิล) adj. เกี่ยวกับการเกิด,เกี่ยวกับตะโพก
natality(เนแทล'ลิที) n. อัตราการเกิด
antenatal(แอนทีเน' เทิล) adj. ก่อนเกิด
post-natal(โพสทฺเน'เทิล) adj. หลังเกิด
prenatal(พรีเน'เทิล) adj. ก่อนคลอด.

English-Thai: Nontri Dictionary
natal(adj) เกี่ยวกับการเกิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
natal๑. -เกิด๒. -แก้มก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
natalเกี่ยวกับการเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
natalityอัตราเกิด [มีความหมายเหมือนกับ rate, birth] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
natalityการเกิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
natalityภาวะการเกิด, การเกิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
natality๑. การเกิด๒. ภาวะการเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Natalie. Look, I feel the same way you do.นาตาลี คุณฟังนะ ผมรู้ผมเข้าใจคุณ The House Bunny (2008)
Natalie, rules are rules.นาตาลี, กฏก็ย่อมเป็นกฏ The House Bunny (2008)
Natalie.นา-ตา-ลี The House Bunny (2008)
Natalie, these are super, super-great ideas.นาตาลี,นี่มันเยี่ยมมาก เป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมที่สุด The House Bunny (2008)
For example, let's pretend that Natalie here is a man.แบบอย่างแรกต้องเริ่มที่จะหลอกล้อ สมมุติว่า นาตาลี เป็นผู้ชาย The House Bunny (2008)
Well, Natalie, Colby was following you around like a puppy dog.จริงสิ นาตาลี, โคลบี้เดินตามเธอต้อยๆเหมือนลูกหมาเลยนะ The House Bunny (2008)
Natalie, are you a virgin?นาตาลี เธอยังเวอจิ้นอยู่หรอ The House Bunny (2008)
Natalie, it is gonna be the best time ever.นาตาลี, งานนี้ต้องสุดยอดแน่ The House Bunny (2008)
Natalie, there you are.นาตาลี เธออยู่นี่เอง The House Bunny (2008)
I'm sorry, Colby, but Natalie is a very hot commodity.ฉันขอโทษด้วยนะ โคลบี้ แต่ นาตาลีนี่ฮ็อตสุดๆเลยพักนี้ The House Bunny (2008)
Wait, Natalie. You're too smart. Boys don't like girls that are too smart.เดี๋ยวนะ นาตาลี เธอดูเก่งเกินไป ผู้ชายไม่ชอบ ผู้หญิงที่ดูเก่งกว่า The House Bunny (2008)
Oh, my God. Natalie, you should really go to an eye doctor.แม่เจ้า, นาตาลี เธอควรไปหาจักษุแพทย์ด่วนเลยนะ The House Bunny (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราการเกิด[n. exp.] (attrā kān koēt) EN: birth rate   FR: taux de natalité [f]
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
บ้านเกิดเมืองนอน[n. exp.] (bānkoēt-meūangnøn) EN: hometown ; native town   FR: ville natale [f]
หีบไม้งาม [n. exp.] (hīp mai ngām) EN: Boxwood beauty ; Natal plum   
ภูมิลำเนา[n. exp.] (phūmlamnao = phūmilamnao) EN: domicile ; home town ; native town ; native habitat   FR: domicile [m] ; ville natale [f] ; village natal [m]
สถิติคนเกิดคนตาย[n. exp.] (sathiti khon koēt khon tāi) EN: vital statistics   FR: statistiques de natalité et de mortalité [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
NATAL    N EY1 T AH0 L
NATAL    N AH0 T AA1 L
NATALA    N AA0 T AA1 L AH0
NATALE    N AA0 T AA1 L IY0
NATALI    N AA0 T AA1 L IY0
NATALIA    N AH0 T AA1 L Y AH0
NATALIE    N AE1 T AH0 L IY0
NATALLE    N AH0 T AA1 L EY0
NATALLE'S    N AH0 T AA1 L EY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
natal    (j) (n ei1 t l)
Natalie    (n) (n a1 t @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Natalfrankolin {m} [ornith.]Natal Francolin [Add to Longdo]
Natalnachtschwalbe {f} [ornith.]African White-tailed Nightjar [Add to Longdo]
Natalzwergfischer {m} [ornith.]African Pygmy Kingfisher [Add to Longdo]
Natalheckensänger {m} [ornith.]Brown Scrub Robin [Add to Longdo]
Natalrötel {m} [ornith.]Red-capped Robin Chat [Add to Longdo]
Nataldrossel {f} [ornith.]Spotted Ground Thrush [Add to Longdo]
Natalhonigfresser {m} [ornith.]Gurney's Sugarbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナタールサージャント[, nata-rusa-janto] (n) Natal sergeant (Abudefduf natalensis) [Add to Longdo]
ナタールトビー[, nata-rutobi-] (n) Natal toby (Canthigaster natalensis) [Add to Longdo]
悪露[おろ, oro] (n,adj-no) lochia; post-natal vaginal discharge [Add to Longdo]
周産期[しゅうさんき, shuusanki] (n,adj-no) (similar to) perinatal; period from around the 28th week of pregnancy to a week after the baby is born [Add to Longdo]
周産期医療[しゅうさんきいりょう, shuusankiiryou] (n) perinatal care [Add to Longdo]
新生児メレナ[しんせいじメレナ, shinseiji merena] (n) (See メレナ) neonatal melena (melaena) [Add to Longdo]
新生児黄疸[しんせいじおうだん, shinseijioudan] (n) neonatal jaundice [Add to Longdo]
生後[せいご, seigo] (n-adv,n-t) post-natal; since birth; (P) [Add to Longdo]
胎教[たいきょう, taikyou] (n) prenatal care; antenatal training [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
娜塔莉[Nà tǎ lì, ㄋㄚˋ ㄊㄚˇ ㄌㄧˋ, ] Natalie (name), #87,503 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Natal \Na"tal\ (n[=a]"tal), a. [L. natalis, fr. natus, p. p. of
   nasci to be born: cf. F. natal. See {Nation}, and cf.
   {Noel}.]
   1. Of or pertaining to one's birth; accompying or dating from
    one's birth; native.
    [1913 Webster]
 
       Princes' children took names from their natal
       places.                --Camden.
    [1913 Webster]
 
       Propitious star, whose sacred power
       Presided o'er the monarch's natal hour. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astrol.) Presiding over nativity; as, natal Jove.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Native, natural. See {Native}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 natal
   adj 1: relating to or accompanying birth; "natal injuries";
       "natal day"; "natal influences"
   2: of or relating to the buttocks
   n 1: a region of eastern South Africa on the Indian Ocean;
      "Natal was renamed KwaZulu-Natal in 1994" [syn: {Natal},
      {KwaZulu-Natal}]
   2: a port city in northeastern Brazil

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 Natal
   Christmas; Yule
   Natal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top