Search result for

mtec

(64 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mtec-, *mtec*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mtec มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mtec*)
English-Thai: Longdo Dictionary
mtec(org) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ National Metal and Materials Technology Center

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gemtech suppressor?มีตัวเก็บเสียงของเจมเทคด้วยเหรอ One Way (2010)
Meg Butler, president of Amtech.เม็ก บัทเลอร์ ประธานบริษัทแอมเท็ค The Lies Ill-Concealed (2011)
Now to introduce our keynote speaker-- the president of Amtech, Ms. Meg Butler.ณ บัดนี้ ผมจะแนะนำให้รู้จักกับผู้พูดคนสำคัญของเรา ประธานบริษัทแอมเท็ค คุณ เม็ก บัทเลอร์ The Lies Ill-Concealed (2011)
No, that was overturned by Kressler v. Symtech.ไม่, นั่นถูกล้มล้างไปแล้วโดย แคลสเล่อร์ วี เซ็มเท็กช์ Discovery (2012)
By the way, only Galen, my chief systems technician...Übrigens weiß nur Galen, mein Chef-Systemtechniker, - wie es installiert wird. The Dissident (1984)
And I gotta pass myself off... as one very hot piece of space-age manpower.Da muss ich meine Feuerprobe bestehen und werde sehen, ob sie mir meine Verkleidung als Spezialist in Weltraumtechnik glauben. Knight in Retreat (1985)
A recording studio? I'm an aerospace engineer.Ich bin ein Weltraumtechniker. Into the Night (1985)
Especially with today's cinemanatic progress.Nicht beim heutigen filmtechnischen Fortschritt. Summer Rental (1985)
Qigong is about harmony of your energyFür die Atemtechnik des Qi Gong ist ein mildes Gemüt nötig. Riki-Oh: The Story of Ricky (1991)
And you're a nuclear technician?Und du bist Atomtechniker? The Front (1993)
Marge, ix-nay on the uclear-nay echnician-tay.Marge, sie nichts reden von Atomtechniker. The Front (1993)
I'd heard of a subspace technology developed by a Ferengi, a Dr Reyga.Es gibt eine Subraumtechnik, die der Ferengi Dr. Reyga entwickelte. Suspicions (1993)
After asking the Captain, I rounded up as many scientists as I could from the field of subspace technology.Nachdem ich den Captain überredete, trommelte ich möglichst viele, die mit Subraumtechnologie arbeiten, zusammen. Suspicions (1993)
Remember, most of our space technology was developed after Tobias left us.Die Raumtechnologie entwickelte sich erst nach Tobias' Flucht. Blindsided (1995)
Long a nightmare to divers, we know now that the morays gaping smile to be a necessary breathing technique.Ihr Grinsen war lange ein Alptraum für Taucher: ihre notwendige Atemtechnik. Dream Weaver (1995)
I used to be a plant manager at ChemTech lndustries.Ich war einmal Betriebsleiter bei ChemTech Industries. Past Tense: Part II (1995)
Subspace technology shouldn't exist for another 100 years or so.Die Subraumtechnologie kommt erst in 100 Jahren. Future's End (1996)
I was an aerospace engineer.Ich war Weltraumtechniker. The Postman (1997)
He was so depressed and yet this was probably the beginning of a great crossroads in film technology where Kodak went one way and Technicolor went another way.Er war so deprimiert, Forscher bei Technicolor 1 953-65 und doch war das wahrscheinlich der Scheideweg in der Filmtechnologie, als Kodak in die eine und Technicolor in die andere Richtung ging. Glorious Technicolor (1998)
Use your breathing technique,Wende deine Atemtechnik an. Guest House Paradiso (1999)
I wasn't a cinema technician or anything. But you suggest things...Ich war kein Filmtechniker oder so, aber machte Vorschläge. Regarding Buñuel (2000)
Micro-Electro-Mechanical System technology.Mikroelektromagnetische Systemtechnologie. Mea Culpa (2001)
SPACE AND TECHNOLOGY MAGAZINE.Swift. Vom Magazin Weltraumtechnologie. Die Another Day (2002)
They said that Chaplin was old-fashioned not keeping up with advances in film technique.Sie sagten, Chaplin sei altmodisch, weil er nicht mit moderner Filmtechnik arbeitete. Charlie: The Life and Art of Charles Chaplin (2003)
I'll walk with you. I know a breathing thing.Ich kenne eine Atemtechnik. Spanglish (2004)
Stealth technology.Geheimtechnologie. Slipstream (2005)
Holds degrees in physics and thermonuclear engineering.Physik und Atomtechnologie. Bob (2005)
Hermiod is going to attempt to remove the Goa'uld from colonel Caldwell using Asgard beaming technology.- Hermiod möchte versuchen... den Goa'uld aus Colonel Caldwell mit der Asgard-Beamtechnik zu entfernen. Critical Mass (2005)
Beaming technology is the first part of it.Die Beamtechnik gehört auch dazu. The Siege: Part 3 (2005)
Without their beaming technology, you wouldn't be here, Major.Ohne ihre Beamtechnologie wären Sie nicht hier, Major. The Siege: Part 3 (2005)
We got one ship with an Asgard shield, an armoury full of nukes and beaming technology.- Ein Schiff mit einem Asgard-Schild... einem Arsenal voller Nuklearwaffen und Beamtechnik. The Siege: Part 3 (2005)
- O really, do you in fact have an associate's degree from Vermtech?Ach wirklich, haben Sie vielleicht das Fachabitur bei Vermtech gemacht? Over the Hedge (2006)
- This is Comtech, over.- Hier Comtech. Over. 16 Blocks (2006)
Kvasir's concentrating on the Asgard beam technology.Kvasir befasst sich jetzt mit der Beamtechnik der Asgard. Flesh and Blood (2006)
How's Kvasir coming with that Asgard beam?- Ist Kvasir mit der Beamtechnik fertig? Flesh and Blood (2006)
Kvasir's still working on the beam technology.Kvasir arbeitet immer noch an der Beamtechnik. Flesh and Blood (2006)
But in the end, I became a film technician.Letztendlich bin ich dann doch Filmtechnikerin geworden. Comrades in Dreams (2006)
Comrade Ki-jong, how many women in this country are film technicians?Genosse Ki-Jong, wie viele Frauen in unserem Land sind Filmtechniker? Comrades in Dreams (2006)
- Is this part of your therapy? - This is the miracle technique.Das ist die Traumtechnik, ja. The Art of Negative Thinking (2006)
I realized the infrared spatial technology developed for non-X-ray tumor detection might work on anything with an invisible mass.Ich hab mir überlegt, dass die Infrarot-Raumtechnologie bei allen unsichtbaren Massen funktionieren müsste. Sight Unseen (2007)
You, like, doing like a breathing thing?Kennst du vielleicht 'ne Atemtechnik? The Kingdom (2007)
Have you forgotten your great success in teaching the Fuhrer voice and breathing techniques?Haben Sie denn ihre großartigen Erfolge an der Stimm- und Atemtechnik des Führers schon vergessen? My Führer (2007)
However, we can try to rejuvenate your system teach you a number of relaxation techniques such as meditation, deep breathing, self-hypnosis.Aber wir können versuchen, Ihren Organismus neu zu beleben, und wir könnten Ihnen ein paar Entspannungstechniken beibringen, z. B. Meditation, Atemtechniken, Selbsthypnose. Rails & Ties (2007)
It's very similar to Wraith beaming technology.Wie bei der Beamtechnik der Wraith. The Ark (2007)
Beaming technology?Beamtechnik? The Ark (2007)
Wraith beaming technology for long-term storage?Wraith-Beamtechnik für Langzeitspeicher? The Ark (2007)
The ancientshad their own system, and the wraith, again, have their own separatehyperdrive technology.Die Antiker hatten ihren eigenen, und die Wraith haben auch ihre eigene Hyperraumtechnologie. First Contact (2008)
NFT? Yeah. Nutrient Film Technique.Nährstofffilmtechnik, ohne Erde. Leaves of Grass (2009)
Your breathing... will slow you down.Deine Atemtechnik ist ein Witz. Wie willst du mich da besiegen? The Sniper (2009)
It was not until film school that I started asking myself questions about cinematographic technique and language.Erst an der Filmschule habe ich angefangen, mir Fragen über Filmtechniken und -sprache zu stellen. Of Pigs and Men (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
AMTECH    AE1 M T EH2 K
ARMTEC    AA1 R M T EH2 K
MEMTEC    M EH1 M T EH2 K
MEMTEC'S    M EH1 M T EH2 K S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reinraumtechnik {f}cleanroom technology [Add to Longdo]
Schwachstromtechnik {f}communication engineering [Add to Longdo]
Starkstromtechnik {f}heavy current engineering [Add to Longdo]
Starkstromtechnik {f}power engineering [Add to Longdo]
Systemtechnik {f}; Anlagentechnik {f}systems engineering [Add to Longdo]
Systemtechnik {f}systems technology [Add to Longdo]
Umformen {n}; Umformtechnik {f}forming [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  MTEC
         Motorola Training and Education Center (org., Chicago)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top