Search result for

monta

(79 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monta-, *monta*
Possible hiragana form: もんた
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
montage[N] ภาพตัดต่อ, Syn. jigsaw, mosaic
montage[N] การตัดต่อภาพ
montage[VT] ตัดต่อภาพ
Montana[N] รัฐมอนตานาในสหรัฐอเมริกา
montane[ADJ] ซึ่งปลูกตามภูเขา, See also: ซึ่งเติบโตตามภูเขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
montage(มอนทาข`) n,การช้อนภาพให้เป็นภาพเดียว
ultramontane(อัลทระมอนเทน') adj. ข้ามภูเขา,ข้ามเทือกเขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
montaneอยู่บนภูเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
montane forest; hill evergreen forestป่าดิบเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, if Lex wanted to hide her, he's got a research compound in Montana.อย่างงั้น ถ้าเล็กซ์ต้องการซ่อนเธอ เขาคงกำลังค้นหาอะไรบางอย่างในมอนตานา Odyssey (2008)
Change course. We're going to Montana.เปลี่ยนเส้นทาง เราจะไปมอนทาน่า Odyssey (2008)
This was retrieved from the excavation site in the Montana facility... completely dismantled.นี้เป็นสิ่งที่ได้กลับมาจากการขุดค้น ในโรงงานที่มอนตานา รื้อถอนเรียบร้อยแล้ว และแขกของเราก็ได้ปรับตัวอีกครั้ง Odyssey (2008)
I'm number one! Tony Montana!โลกนี้เป็นของเรา ! Gomorrah (2008)
I'm Tony Montana!- กูนี่แหละเจ้าพ่อ ! - ใช่ Gomorrah (2008)
She's only famous when she's Hannah Montana, when she's wearing the wig.เธอดังแค่ตอนเธอเป็น Hannah Montana ตอนเธอใส่วิก แค่นั้น Zombieland (2009)
Twenty-six people. Virginia, Minnesota, Montana.เวอร์จิเนีย มินนิโซตา มอนทาน่า ABQ (2009)
Which is why i think you should go ahead and hire montana.ครูเลยคิดว่าเราควรจ้าง มอนทาน่า Acafellas (2009)
Hannah Montana S03E16 Jake...Hannah Montana S03E16 Jake... Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
Hey! Everybody! It's Hannah Montana!ทุกคน นี่แฮนน่าห์ มอนทาน่า Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
Wait a minute. You're Hannah Montana!เดี๋ยวก่อนนะ เธอคือแฮนน่าห์ มอนทาน่า Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
That's right, Hannah Montana!ใช่แล้ว แฮนน่าห์ มอนทาน่า Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การตัดต่อ[N] editing, See also: montage, photomontage, Example: ภาพบางภาพที่เกิดขึ้นเกิดจากการตัดต่อภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพต[n.] (banphot) EN: hill ;peak ; mount ; mountain   FR: mont [m] ; montagne [f]
บนยอดเขา[n. exp.] (bon yøtkhao) EN: on the peak ; on the summit ; on the crest   FR: au sommet (de la montagne)
บนยอดสุดของภูเขา [xp] (bon yøt sut khøng phūkhao) EN: on the summit   FR: au sommet de la montagne ; au point culminant de la montagne
ชาวเขา[n.] (chāokhao) EN: hill tribe ; mountaineer   FR: montagnard [m]
ชาวป่าชาวดอย[n. exp.] (chāo pā chāo døi) EN: hillfolk ; hill dwellers ; hill people   FR: montagnards [mpl]
ชนเสา[v. exp.] (chon sao) FR: heurter le montant (du but)
ดอย[n.] (døi) EN: mount ; mountain ; hill   FR: colline [f] ; mont [m] ; montagne [f]
โด่ง[adj.] (dong) EN: rising ; ascending ; high   FR: montant ; haut ; ascendant ; élevé
หัวน้ำขึ้น[n.] (hūanāmkheun) EN: start of the flood tide ; turn of the tide   FR: début de la marée montante [m]
จำนวนเงิน[n. exp.] (jamnūan ngoen) EN: amount of money ; sum   FR: montant [m] ; somme (d'argent) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MONTAG    M AH0 N T AE1 G
MONTAGE    M AA0 N T AA1 ZH
MONTAND    M AA1 N T AH0 N D
MONTANA    M AA0 N T AE1 N AH0
MONTAGU    M AA1 N T AH0 G Y UW2
MONTAGUE    M AA1 N T AH0 G Y UW2
MONTALVO    M OW0 N T AA1 L V OW0
MONTALBO    M AA2 N T AE1 L B OW0
MONTAGNE    M AH0 N T EY1 N Y
MONTALTO    M OW0 N T AA1 L T OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Montagu    (n) (m o1 n t @ g y uu)
Montana    (n) (m o1 n t a1 n @)
montage    (n) (m o1 n t aa zh)

German-Thai: Longdo Dictionary
Montag(n) |der| วันจันทร์
Montage(n) |die, pl. Montagen| การประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน เช่น Die Montage und der Anschluss des Lichtgerätes, Steuergerätes und anderer elektrischer Betriebsmittel dürfen nur durch einen Fachmann erfolgen.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Montagewerkstatt {f}; Montagehalle {f}ร้านค้าที่ร่วมรายการ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Montag {m}Monday [Add to Longdo]
Montagsauto {n}rogue car; Friday car [Add to Longdo]
Montage {f}; Zusammensetzen {n}; Zusammenbau {m} | bei Montage abgestimmtassembly | adjusted during assembly [Add to Longdo]
Montage {f}; Befestigung {f}; Aufbau {m} | schwimmende Montage; schwimmende Befestigungmounting | float mounting [Add to Longdo]
Montageabteilung {f}assembly department [Add to Longdo]
Montageanleitung {f}; Montageanweisung {f}assembly instruction [Add to Longdo]
Montagearbeit {f}assembly work [Add to Longdo]
Montagearbeiter {m}; Montagearbeiterin {f}assembly worker [Add to Longdo]
Montageausschnitt {m}mounting cut-out; panel cut-out [Add to Longdo]
Montageband {n}; Band {n}; Fließband {n}assembly line [Add to Longdo]
Montagebeginn {m}installation start [Add to Longdo]
Montageflansch {m}; Anbauflansch {m} [techn.]mounting flange [Add to Longdo]
Montagegestell {n} [techn.]jig [Add to Longdo]
Montagehalle {f}assembly hangar [Add to Longdo]
Montagehalle {f}fitting shop [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
montagne(n) |f| ภูเขา, เทือกเขา

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルニカ[, arunika] (n) arnica (esp. mountain tobacco, Arnica montana) (lat [Add to Longdo]
ウルトラモンタニズム[, urutoramontanizumu] (n) ultramontanism [Add to Longdo]
フォトコラージュ[, fotokora-ju] (n) photocollage; photomontage [Add to Longdo]
フォトモンタージュ[, fotomonta-ju] (n) photomontage (fre [Add to Longdo]
モンタージュ[, monta-ju] (n,vs) montage (fre [Add to Longdo]
モンタージュ写真[モンタージュしゃしん, monta-ju shashin] (n) (See 合成写真) montage [Add to Longdo]
モンタナ[, montana] (n) Montana; (P) [Add to Longdo]
黄雀[こうじゃく, koujaku] (n) (See 雀・1) tree sparrow (Passer montanus) [Add to Longdo]
丸菅[まるすげ;マルスゲ, marusuge ; marusuge] (n) (uk) (obsc) (See 太藺) softstem bulrush (Scirpus tabernaemontani) [Add to Longdo]
合成写真[ごうせいしゃしん, gouseishashin] (n,adj-no) (See モンタージュ写真) composite or montage photograph [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蒙太奇[méng tài qí, ㄇㄥˊ ㄊㄞˋ ㄑㄧˊ, ] montage (film), #57,782 [Add to Longdo]
蒙大拿州[Méng dà ná zhōu, ㄇㄥˊ ㄉㄚˋ ㄋㄚˊ ㄓㄡ, ] Montana, US state, #106,038 [Add to Longdo]
蒙大拿[Méng dà ná, ㄇㄥˊ ㄉㄚˋ ㄋㄚˊ, ] Montana, US state, #127,550 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
月曜[げつよう, getsuyou] Montag [Add to Longdo]
月曜日[げつようび, getsuyoubi] Montag [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top