ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misappropriate

M IH0 S AH0 P R OW1 P R IY0 EY2 T   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misappropriate-, *misappropriate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misappropriate[VT] ใช้ในทางที่ผิด, See also: abuse
misappropriate[VT] ยักยอก, See also: ขโมย, Syn. steal, rob, embezzle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misappropriate(มิสอะโพร'พริเอท) vt. ใช้ในทางที่ผิด ยักยอก., See also: misappropriation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
misappropriate(vt) ใช้ผิด,ยักยอก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"... for spending $150,000 a week in misappropriated welfare funds" play.โดยการโปรยเงินยักยอกสวัสดิการจำนวน 150,000 ต่อสัปดาห์' Death Has a Shadow (1999)
Temporarily misappropriated.ยืมใช้ชั่วคราว Heart Monitor (2011)
Then that word became misappropriated by those who pushed the boundaries so far that they ended up with jail time.แต่แล้วคำนี้ก็ถูกใช้ไปในทางที่ผิด โดยผู้คนที่ขยายขอบเขตไกลเกินไป จนต้องใช้ชีวิตอยู่ในคุก 2 Pi R (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยัก[V] embezzle, See also: misappropriate, peculate, Syn. ยักยอก, ยักย้ายถ่ายเท, Example: เขายักเอาเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว, Thai definition: แยกหรือกันเอาไว้เสียเอง
อม[V] embezzle, See also: misappropriate, swindle, Syn. โกง, เบียดบัง, Example: ทุกคนต่างคิดว่าเขาอมเงินหาเสียงดังกล่าวไว้คนเดียว
เบียดบัง[V] misappropriate, See also: embezzle, Example: นักการเมืองบางคนเบียดบังงบประมาณแผ่นดินอย่างไม่ละอายใจ, Thai definition: ยักหรือเอาไว้เป็นประโยชน์ของตัว
กินเศษกินเลย[V] embezzle, See also: misappropriate, misapply, Syn. ยักยอก, หาเศษหาเลย, Example: ไม่มีใครคำนวณได้เลยว่าที่เขากินเศษกินเลยบริษัทนั้นมันจำนวนมหาศาลเท่าใด, Thai definition: ยักเอาส่วนที่เหลือไว้เป็นของตน, เอาเพียงบางส่วนไว้เป็นของตน
หาเศษหาเลย[V] misappropriate little things, Example: เจ้านายไม่ไว้ใจเขาเพราะรู้ดีว่าเขาหาเศษหาเลยกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เสมอ, Thai definition: หาประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ, เบียดบังเอาส่วนที่เหลือเล็กๆ น้อยๆ ไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัง[v.] (bang) EN: misappropriate ; embezzle   FR: détourner
เบียดบัง[v.] (bīetbang) EN: misappropriate ; embezzle   
ฉ้อเงินหลวง[v. exp.] (chø ngoen lūang) EN: misappropriate public funds   
อม[v.] (om) EN: embezzle ; misappropriate ; swindle   
ยักยอก[v.] (yakyøk) EN: embezzle ; defraud ; swindle ; dupe ; trick ; thieve ; misappropriate ; peculate ; pilfer ; corrupt ; cheat   FR: détourner des fonds
ยักยอกเงินหลวง[v. exp.] (yakyøk ngoen lūang) EN: embezzle public funds ; misappropriate public funds   FR: détourner des fonds publics

CMU English Pronouncing Dictionary
MISAPPROPRIATE    M IH0 S AH0 P R OW1 P R IY0 EY2 T
MISAPPROPRIATED    M IH2 S AH0 P R OW1 P R IY0 EY2 T IH0 D
MISAPPROPRIATES    M IH2 S AH0 P R OW1 P R IY0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misappropriate    (v) mˌɪsəprˈouprɪɛɪt (m i2 s @ p r ou1 p r i ei t)
misappropriated    (v) mˌɪsəprˈouprɪɛɪtɪd (m i2 s @ p r ou1 p r i ei t i d)
misappropriates    (v) mˌɪsəprˈouprɪɛɪts (m i2 s @ p r ou1 p r i ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
使い込む[つかいこむ, tsukaikomu] (v5m,vt) (1) to embezzle; to misappropriate; to peculate; (2) to accustom oneself to using; to use for a long time [Add to Longdo]
私する[わたくしする, watakushisuru] (vs-s,vt) (1) to use (public property) as if it belonged to oneself; to misappropriate; to appropriate; to embezzle; (2) (arch) to act selfishly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misappropriate \Mis`ap*pro"pri*ate\, v. t.
   To appropriate wrongly; to use for a wrong purpose.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misappropriate
   v 1: appropriate (as property entrusted to one's care)
      fraudulently to one's own use; "The accountant embezzled
      thousands of dollars while working for the wealthy family"
      [syn: {embezzle}, {defalcate}, {peculate},
      {misappropriate}, {malversate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top