ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

middle ages

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -middle ages-, *middle ages*, middle age
English-Thai: Nontri Dictionary
MIDDLE Middle Ages(n) มัชฌิมยุค,มัธยสมัย,ยุคกลาง,สมัยกลาง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Middle Agesยุคกลาง [TU Subject Heading]
Middle Ages--Historyประวัติศาสตร์สมัยกลาง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And they're all out trying to collect all the objects, like pilgrims looking for relics during the Middle Ages.พวกเขาเลยออกหาวัตถุ เหมือน นักแสวงบุญค้นหาพระธาตุในยุคกลาง The Key and the Clock (2006)
Now, what the hell is this? The Middle Ages?นี่มันนรกอะไรกัน ยุคกลางเหรอ Rescue Dawn (2006)
and this is the crown he gave me at the middle ages.และนี่คือมงกุฏ เขาให้ฉันที่ร้านอาหารยุคกลาง How Betty Got Her Grieve Back (2007)
The Middle Ages were a breeding ground for superstition.สมัยก่อนในยุดกลาง ได้เกิดความเชื่อเรื่องผี Return to House on Haunted Hill (2007)
This isn't the Middle Ages, you know. Or the '70s as you call it.นี้ไม่ใช่ยุคโบราณ หรือที่พวกพ่อเรียกว่ายุก70อีกแล้วนะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Gothic is from the middle ages.กอธจากวัยกลางคน. Pilot (2009)
Of course, so the federal government can bombs us back to the Middle Ages.แน่นอน ทีนี้รัฐบาล จะได้ระเบิดเรากลับไปยุคกลาง Never Let Me Go (2009)
Did you know that there was actually a vampire pope back in the Middle Ages?รู้มั้ยว่า มีโป๊บที่เป็นแวมไพร์ ในยุคกลาง Hard-Hearted Hannah (2009)
The Magister... is a nasty little... anachronistic toad, a ridiculous remnant of the middle ages.อำมาตย์ เป็นเหมือนพวก คางคกเฒ่าที่น่าขยะแขยง Trouble (2010)
We're throwing a birthday party here, and it's like the middle ages.เรากำลังมีงาน ปาร์ตี้วันเกิดที่นี่ และมันเข้ามา กลางงานแล้ว Blowback (2010)
And in my absence, when Hegeman and his Taliban have run Boston straight back to the Middle Ages, what then?พอฉันไม่อยู่ จะได้ให้เฮจแมนกับตาลีบันของมัน มาปกครองบอสตันให้เหมือนยุคกลางน่ะเหรอ? Going Dutch (2011)
During the middle ages, it was believed that the outcome of nearly all earthly events was decided by angels, either light or dark.ในช่วงยุคกลาง มีความเชื่อกันว่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก ถูกกำหนดโดยฑูตสวรรค์ The Angel of Death (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
middle agesDuring the Middle Ages, astronomers had clung to the theory of a Greek philosopher.
middle agesIn England in the Middle Ages, whole towns played football on certain holidays, sometimes with as many as 500 players at one time.
middle agesIn the Middle Ages, milk was still popular as a medicine.
middle agesThe cathedral dates back to the Middle Ages.
middle agesThis magnificent cathedral dates back to the Middle Ages.
middle agesTo the best of my knowledge, the cathedral dates back to the Middle Ages.
middle agesWe must go back to the Middle Ages to trace the origin.
middle agesWhat thought do you think had the biggest impact on the English in the Middle Ages?
middle agesWhat thought do you think had the greatest influence on the English in the Middle Ages?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัยกลาง[N] middle ages, Syn. ยุคกลาง, Example: คนตะวันตกในสมัยกลางมักจะเห็นคนที่นับถือศาสนาอื่นต่างจากตัวเป็นพวกนอกศาสนา, Thai definition: สมัยตามประวัติศาสตร์ยุโรปอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1,000-1,400

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมัยกลาง[n. prop.] (Samai Klāng) EN: Middle Ages   FR: Moyen Âge = Moyen-Âge [m]
ยุคกลาง[n. prop.] (Yuk Klāng) EN: Middle Ages ; Medieval Age   FR: Moyen Âge = Moyen-Âge [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
家務[かむ, kamu] (n) (1) family affairs; family business; (2) steward in charge of the affairs of a samurai family (middle ages) [Add to Longdo]
時祷書[じとうしょ, jitousho] (n) book of hours (devotional book popular in the Middle Ages) [Add to Longdo]
地侍;地士[じざむらい, jizamurai] (n) provincial samurai in the middle ages, who engaged in agriculture in peacetime [Add to Longdo]
中古[ちゅうこ(P);ちゅうぶる, chuuko (P); chuuburu] (n-t,adj-no) (1) used; second-hand; old; (n) (2) (ちゅうこ only) Middle Ages; (P) [Add to Longdo]
中世[ちゅうせい, chuusei] (n-adv,n-t) Middle Ages; mediaeval times; (P) [Add to Longdo]
被官;被管[ひかん, hikan] (n) (1) lower government office (ritsuryo period); (2) servant of a higher ranking person (during the middle ages); retainer; (3) servant of an urban family; (4) (See 被官百姓) serf [Add to Longdo]
放下[ほうか;ほうげ, houka ; houge] (n,vs) (1) (arch) {Buddh} discarding; abandoning; (2) (ほうか only) variety of street performance from the Middle Ages; (3) (ほうげ only) casting off one's attachments (in Zen) [Add to Longdo]
倭寇;倭冦;和冦[わこう, wakou] (n) Japanese pirates (of the Middle Ages) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Middle \Mid"dle\ (m[i^]d"d'l), a. [OE. middel, AS. middel; akin
   to D. middel, OHG. muttil, G. mittel. [root]271. See {Mid},
   a.]
   [1913 Webster]
   1. Equally distant from the extreme either of a number of
    things or of one thing; mean; medial; as, the middle house
    in a row; a middle rank or station in life; flowers of
    middle summer; men of middle age.
    [1913 Webster]
 
   2. Intermediate; intervening.
    [1913 Webster]
 
       Will, seeking good, finds many middle ends. --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   Note: Middle is sometimes used in the formation of
      self-explaining compounds; as, middle-sized,
      middle-witted.
      [1913 Webster]
 
   {Middle Ages}, the period of time intervening between the
    decline of the Roman Empire and the revival of letters.
    Hallam regards it as beginning with the sixth and ending
    with the fifteenth century.
 
   {Middle class}, in England, people who have an intermediate
    position between the aristocracy and the artisan class. It
    includes professional men, bankers, merchants, and small
    landed proprietors
    [1913 Webster]
 
       The middle-class electorate of Great Britain. --M.
                          Arnold.
    [1913 Webster]
 
   {Middle distance}. (Paint.) See {Middle-ground}.
 
   {Middle English}. See {English}, n., 2.
 
   {Middle Kingdom}, China.
 
   {Middle oil} (Chem.), that part of the distillate obtained
    from coal tar which passes over between 170[deg] and
    230[deg] Centigrade; -- distinguished from the {light
    oil}, and the {heavy oil} or {dead oil}.
 
   {Middle passage}, in the slave trade, that part of the
    Atlantic Ocean between Africa and the West Indies.
 
   {Middle post}. (Arch.) Same as {King-post}.
 
   {Middle States}, New York, New Jersey, Pennsylvania, and
    Delaware; which, at the time of the formation of the
    Union, occupied a middle position between the Eastern
    States (or New England) and the Southern States. [U.S.]
 
   {Middle term} (Logic), that term of a syllogism with which
    the two extremes are separately compared, and by means of
    which they are brought together in the conclusion.
    --Brande.
 
   {Middle tint} (Paint.), a subdued or neutral tint.
    --Fairholt.
 
   {Middle voice}. (Gram.) See under {Voice}.
 
   {Middle watch}, the period from midnight to four a. m.; also,
    the men on watch during that time. --Ham. Nav. Encyc.
 
   {Middle weight}, a pugilist, boxer, or wrestler classed as of
    medium weight, i. e., over 140 and not over 160 lbs., in
    distinction from those classed as {light weights}, {heavy
    weights}, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Middle Ages
   n 1: the period of history between classical antiquity and the
      Italian Renaissance [syn: {Middle Ages}, {Dark Ages}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top