ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marquis

M AA2 R K IY1   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marquis-, *marquis*, marqui
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marquis[N] ขุนนาง มียศระหว่างดยุคกับเอิร์ล, Syn. marquess, marquise
marquise[N] ภรรยาของ marquis
marquisette[N] ผ้าทอชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marquis(มาร์'ควิส) n. ยศขุนนางที่ต่ำกว่าท่านยุคแต่สูงกว่าท่านเอิร์ลหรือท่านเค้าน์
marquise(มาร์คีช') n. ภรรยาของท่านmarquis.

English-Thai: Nontri Dictionary
marquis(n) ท่านมาควิส
marquisette(n) ผ้าแพรบาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Waingro just got himself a suite at the Airport Marquis... under the name Jamieson.เวนโกร้สิงอยู่ที่โรงแรมแอร์พอร์ต ภายใต้ชื่อเจมีสัน Heat (1995)
The guy you want is in the Marquis under Jamieson, if you still give a shit... which I figured you wouldn't.คนที่คุณต้องการตัว อยู่โรงแรมแอร์พอร์ต ชื่อเจมีสัน คุณคงไม่สนแล้วมั้ง Heat (1995)
- The Marquis de Sade's castle is there.ที่นั่นมีปราสาทขุนนางเช้ดด้วย Swimming Pool (2003)
Under such circumstances, when the time came to find you a husband, it would be a marquis or a duke at least.ภายใต้สถานการณ์เช่นนั้น เมื่อเวลานั้นมาถึง เราจะหาสามีให้เจ้า มาควิส หรืออย่างน้อยก็ดยุค The Other Boleyn Girl (2008)
Guan Yunchang is promoted to Han's Marquis of Hanshou rankแต่งตั้งให้ กวนอู เป็นขุนพลแห่งราชสำนักฮั่น The Lost Bladesman (2011)
Evony is her name. Evony Fleurette Marquise.เอโวนี่คือชื่อ เอโวนี่ ฟัวเลตต์ มารควีส์ It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
Who are you, the Marquis de Sade?เธอคิดว่าเธอเป็นใคร Marquis de Sade งั้นเหรอ? Bears of Interest (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อมาควิสแถบโค้ง[n. exp.] (phīseūa mākhwis thaēp khōng) EN: Banded Marquis   
ผีเสื้อมาควิสแถบตรง = ผีเสื้อมาร์ควิสแถบตรง[n. exp.] (phīseūa mākhwis thaēp trong) EN: Redtail Marquis   
ผีเสื้อมาควิสใหญ่ = ผีเสื้อมาร์ควิสใหญ่[n. exp.] (phīseūa mākhwis yai) EN: Great Marquis   

CMU English Pronouncing Dictionary
MARQUIS    M AA2 R K IY1
MARQUISS    M AA1 R K W IY0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marquis    (n) mˈaːkwɪs (m aa1 k w i s)
marquises    (n) mˈaːkwɪsɪz (m aa1 k w i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hóu, ㄏㄡˊ, ] marquis; (sometimes confused with 候 hou4); surname Hou, #6,719 [Add to Longdo]
侯爵[hóu jué, ㄏㄡˊ ㄐㄩㄝˊ, ] marquis, #53,516 [Add to Longdo]
万户侯[Wàn Hù hòu, ㄨㄢˋ ㄏㄨˋ ㄏㄡˋ, / ] Marquis (highest Han dynasty ducal title meaning lord of 10,000 households); high nobles, #112,527 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マーキーズ[, ma-ki-zu] (n) marquise [Add to Longdo]
五爵[ごしゃく, goshaku] (n) (See 五等爵) five ranks of nobility (duke, marquis, count, viscount, baron) [Add to Longdo]
五等爵[ごとうしゃく, gotoushaku] (n) five ranks of nobility (duke, marquis, count, viscount, baron) [Add to Longdo]
[こう, kou] (n,n-suf) marquis; lord; daimyo; (P) [Add to Longdo]
侯爵[こうしゃく, koushaku] (n) (See 五等爵) marquis; marquess; (P) [Add to Longdo]
公侯[こうこう, koukou] (n) princes and marquises; great feudal lords [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] MARQUIS [Add to Longdo]
侯爵[こうしゃく, koushaku] Marquis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marquis \Mar"quis\, n. [F. marquis, OF. markis, marchis, LL.
   marchensis; of German origin; cf. G. mark bound, border,
   march, OHG. marcha. See {March} border, and cf.
   {Marchioness}, {Marquee}, {Marquess}.]
   A nobleman in England, France, and Germany, of a rank next
   below that of duke. Originally, the marquis was an officer
   whose duty was to guard the marches or frontiers of the
   kingdom. The office has ceased, and the name is now a mere
   title conferred by patent.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Marquis
   n 1: humorist who wrote about the imaginary life of cockroaches
      (1878-1937) [syn: {Marquis}, {Don Marquis}, {Donald Robert
      Perry Marquis}]
   2: nobleman (in various countries) ranking above a count [syn:
     {marquis}, {marquess}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 marquis /maʀki/ 
  marquis

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top