ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

侯爵

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -侯爵-, *侯爵*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侯爵[hóu jué, ㄏㄡˊ ㄐㄩㄝˊ, ] marquis, #53,516 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
侯爵[こうしゃく, koushaku] (n) (See 五等爵) marquis; marquess; (P) [Add to Longdo]
侯爵夫人[こうしゃくふじん, koushakufujin] (n) marchioness [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a list of all the horses owned by Mariotti Farms, this... is a list of all Silver Blaze's sexual partners since the Marchioness began pimping him out.[JA] これが マリオッティ農場所有の全馬のリスト こっちは 侯爵夫人が シルバーブレイズの世話を始めてからの The Marchioness (2013)
King Gunther, Margrave Rüdiger von Bechlarn asks for an audience![CN] 龔特爾國王,來自貝赫拉恩的呂狄格侯爵求見! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Blood shall follow blood, Lord Rüdiger![CN] 血債就該血來償,呂狄格侯爵 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Marquis Ussoni reached Italian headquarters on the Mincio.[CN] 尤索尼侯爵已经赶到明奇奥的 意大利革命组织总部 Senso (1954)
Marchioness of Loudwater, yes.[JA] ええ ラウドウォーター侯爵夫人よ The Marchioness (2013)
Ask King Attila, Margrave Rüdiger, whether he is prepared to make your oath his own![CN] 呂狄格侯爵,幫我問一下匈奴王: 他是否已經準備兌現你們諾言! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Marquis Ussoni also sent word that you should give me the money collected in Venice.[CN] 尤索尼侯爵还说你应该把... 在威尼斯筹集的资金交给我 Senso (1954)
Would you get in touch with the Marchioness?[JA] 侯爵夫人と連絡を取ってくれないか? The Marchioness (2013)
The time is nigh, Lord Rüdiger![CN] 這個時刻已經到來,呂狄格侯爵 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
You have my word, Lord Margrave Rüdiger![CN] 我跟您一言為定,呂狄格侯爵 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
[JA] エレメンタリー シーズン2 第7話 侯爵夫人 The Marchioness (2013)
How well i remember when his excellency, the marquis de- i assure you Mrs. Du Chenfrais is not interested in his excellency, but in her accommodations.[CN] 我清楚地记得,侯爵大人的功绩, 我向你保证,Chenfrais夫人 的兴趣不在他的功绩,而在她的住宿 Saratoga Trunk (1945)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
侯爵[こうしゃく, koushaku] Marquis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top