ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mantle

M AE1 N T AH0 L   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mantle-, *mantle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mantle[N] เสื้อคลุมไร้แขน, Syn. cloak
mantle[N] สิ่งที่ปกคลุม, See also: สิ่งคลุม, สิ่งห่อหุ้ม, เครื่องปกคลุม, Syn. cloak
mantle[N] บทบาทหน้าที่, See also: ตำแหน่งหน้าที่, ความรับผิดชอบ
mantle[N] ไส้ตะเกียง, Syn. gaslamp, gas mantle
mantle[VT] ปกคลุม, See also: คลุม, หุ้ม, Syn. enwrap, cloak, Ant. unwrap
mantle[VI] (ใบหน้า) แดงซ่าน, Syn. redden, go red

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mantle(แมน'เทิล) n. เสื้อคลุมไร้แขน,สิ่งคลุม,สิ่งห่อ,เครื่องปกคลุม,ปลอก,เยื่อหุ้ม,ไส้ตะเกียงเจ้าพายุ,หิ้งบนเตาไฟผิง
dismantle(ดิสแมน'เทิล) vt. รื้อ,ถอดออก,ปลด,เปลื้อง., See also: dismantlement n. ดูdismantle dismantler n. ดูdismantle, Syn. pull down

English-Thai: Nontri Dictionary
mantle(n) เสื้อคลุม,สิ่งห่อหุ้ม,ปลอก,ไส้ตะเกียงเจ้าพายุ
mantle(vt) ปกคลุม,คลุม,ห่อหุ้ม,สวม
dismantle(vt) เปลื้อง,ถอดออก,ปลดออก,รื้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mantleเนื้อโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mantleเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดชั้นนอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mantle of rock; mantle rock; regolithผิวเปลือกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mantle rock; mantle of rock; regolithผิวเปลือกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The bullet broke that vase on the mantle.กระสุนไปถูกแจกันที่บนนั้น Clue (1985)
AUCTlONEER: Next item, lot 48, the 1930s American oak mantle clock.ชิ้นต่อไป ล็อต 48 นาฬิกาไม้โอ๊คแบบโบราณ จากอเมริกา Imagine Me & You (2005)
Let me tell you something, jeff, you don't want to carry that mantle.ถามหน่อย เจฟฟ์ อยากโดนแกล้งมั้ยล่ะ Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
- Maybe you do want to carry that mantle.- รึว่าอยาก Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
- We'll take that mantle. - Right? - Yes.- ใช่ เราอยาก Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
You know, like MacArthur's dad was a general... and Mickey Mantle's father played pro ball.พ่อนายพลแม็คอาเธอร์ ก็เป็นนายพล พ่อนายพลชอบเล่นขว้างบอล Shoot 'Em Up (2007)
Yeah. CDC found thorium-232 found in the gas lantern mantles;ซีดีซี พบ ธอเรียม-232 ในไส้ตะเกียงแก๊ส; Page Turner (2008)
How could he? Batman is looking for someone to take up his mantle.เขาจะทำยังไง แบทแมนกำลังหาคนมารับช่วงต่อ The Dark Knight (2008)
We can't let Alex become some stranger in pictures on our mantle.เรายอมให้อเล็กซ์กลายเป็น คนแปลกหน้าไปต่อหน้าต่อตาไม่ได้ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
It forms a protective mantle against the cold, under which life can go on.ก่อตัวเป็นเกราะป้องกันความหนาวเย็น เบื้องล่าง ชีวิตยังคงดำเนินต่อไป Home (2009)
Now, we're going to need all new glassware, heating mantles, about a hundred pounds of ice.ตอนนี้ เราต้องการใช้โถแก้วทดลองใหม่ทั้งหมด เครื่องให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า 4 Days Out (2009)
I, uh, took some of my silver off the mantle, and it threw off the balance.ก็เอาพวกเครื่องเงินบางชิ้นออกจากหิ้งบนเตาผิง แล้วมันดูไม่สมดุลกันเลย Marry Me a Little (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้องนาง [n.] (chøng-nāng) EN: Bush clock vine ; King's mantle   
หลังช่วงบน[n. exp.] (lang chūang bon) EN: mantle   
เนื้อโลก[n. exp.] (neūa lōk) EN: mantle   FR: manteau terrestre [m]
รื้อ[v.] (reū) EN: dismantle ; pull down ; demolish ; disassemble ; strip ; tera down   FR: démonter ; démolir ; démanteler
รื้อหลังคาบ้าน[v. exp.] (reū langkhā bān) EN: remove the roof from a house ; dismantle a house from its roof   
ไส้ตะเกียง[n. exp.] (sai takīeng) EN: lamp-wick ; lamp mantle   FR: mèche de lampe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANTLE    M AE1 N T AH0 L
MANTLES    M AE1 N T AH0 L Z
MANTLE'S    M AE1 N T AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mantle    (v) mˈæntl (m a1 n t l)
mantled    (v) mˈæntld (m a1 n t l d)
mantles    (v) mˈæntlz (m a1 n t l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mantel {m} | Mäntel {pl}mantle | mantles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガスマントル[, gasumantoru] (n) gas mantle [Add to Longdo]
マント(P);マンテル[, manto (P); manteru] (n) (マント from French "manteau", マンテル from Dutch "mantel".) mantle; cloak; manteau; (P) [Add to Longdo]
マントル[, mantoru] (n) mantle; (P) [Add to Longdo]
マントルピース[, mantorupi-su] (n) mantlepiece [Add to Longdo]
マントル対流論[マントルたいりゅうろん, mantoru tairyuuron] (n) mantle convection theory [Add to Longdo]
外套眼[がいとうがん, gaitougan] (n) mantle eye [Add to Longdo]
外套膜[がいとうまく, gaitoumaku] (n) mantle (of an invertebrate) [Add to Longdo]
笠に着る;かさに着る;嵩に着る(iK)[かさにきる, kasanikiru] (exp,v1) to wear the mantle of (borrowed) authority and misuse it [Add to Longdo]
金隠し[きんかくし, kinkakushi] (n) (1) padding, armour, etc. covering the testicles; (2) mantle or hood on a urinal, squat-toilet, etc. [Add to Longdo]
取り外す(P);取外す[とりはずす, torihazusu] (v5s,vt) to dismantle; to demount; to take something away; to detach; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach [Add to Longdo]
被い[おおい, ooi] hood, cover, mantle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mantel \Man"tel\, n. [The same word as mantle a garment; cf. F.
   manteau de chemin['e]e. See {Mantle}.] (Arch.)
   The finish around a fireplace, covering the chimney-breast in
   front and sometimes on both sides; especially, a shelf above
   the fireplace, and its supports. The shelf is called also a
   {mantelpiece} or {mantlepiece}. [Written also {mantle}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mantle \man"tle\, n. [OE. mantel, OF. mantel, F. manteau, fr. L.
   mantellum, mantelum, a cloth, napkin, cloak, mantle (cf.
   mantele, mantile, towel, napkin); prob. from manus hand + the
   root of tela cloth. See {Manual}, {Textile}, and cf.
   {Mandil}, {Mantel}, {Mantilla}.]
   [1913 Webster]
   1. A loose garment to be worn over other garments; an
    enveloping robe; a cloak. Hence, figuratively, a covering
    or concealing envelope.
    [1913 Webster]
 
       [The] children are clothed with mantles of satin.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       The green mantle of the standing pool. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Now Nature hangs her mantle green
       On every blooming tree.        --Burns.
    [1913 Webster]
 
   2. (Her.) Same as {Mantling}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.)
    (a) The external fold, or folds, of the soft, exterior
      membrane of the body of a mollusk. It usually forms a
      cavity inclosing the gills. See Illusts. of
      {Buccinum}, and {Byssus}.
    (b) Any free, outer membrane.
    (c) The back of a bird together with the folded wings.
      [1913 Webster]
 
   4. (Arch.) A mantel. See {Mantel}.
    [1913 Webster]
 
   5. The outer wall and casing of a blast furnace, above the
    hearth. --Raymond.
    [1913 Webster]
 
   6. (Hydraulic Engin.) A penstock for a water wheel.
    [1913 Webster]
 
   7. (Geol.) The highly viscous shell of hot semisolid rock,
    about 1800 miles thick, lying under the crust of the Earth
    and above the core. Also, by analogy, a similar shell on
    any other planet.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mantle \Man"tle\, v. t. [imp. & p. p. {Mantled}; p. pr. & vb. n.
   {Mantling}.]
   To cover or envelop, as with a mantle; to cloak; to hide; to
   disguise. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mantle \Man"tle\, v. i.
   1. To unfold and spread out the wings, like a mantle; -- said
    of hawks. Also used figuratively.
    [1913 Webster]
 
       Ne is there hawk which mantleth on her perch.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Or tend his sparhawk mantling in her mew. --Bp.
                          Hall.
    [1913 Webster]
 
       My frail fancy fed with full delight.
       Doth bathe in bliss, and mantleth most at ease.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To spread out; -- said of wings.
    [1913 Webster]
 
       The swan, with arched neck
       Between her white wings mantling proudly, rows.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To spread over the surface as a covering; to overspread;
    as, the scum mantled on the pool.
    [1913 Webster]
 
       Though mantled in her cheek the blood. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. To gather, assume, or take on, a covering, as froth, scum,
    etc.
    [1913 Webster]
 
       There is a sort of men whose visages
       Do cream and mantle like a standing pond. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Nor bowl of wassail mantle warm.   --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mantle
   n 1: the cloak as a symbol of authority; "place the mantle of
      authority on younger shoulders"
   2: United States baseball player (1931-1997) [syn: {Mantle},
     {Mickey Mantle}, {Mickey Charles Mantle}]
   3: the layer of the earth between the crust and the core
   4: anything that covers; "there was a blanket of snow" [syn:
     {blanket}, {mantle}]
   5: (zoology) a protective layer of epidermis in mollusks or
     brachiopods that secretes a substance forming the shell [syn:
     {mantle}, {pallium}]
   6: shelf that projects from wall above fireplace; "in Britain
     they call a mantel a chimneypiece" [syn: {mantel},
     {mantelpiece}, {mantle}, {mantlepiece}, {chimneypiece}]
   7: hanging cloth used as a blind (especially for a window) [syn:
     {curtain}, {drape}, {drapery}, {mantle}, {pall}]
   8: a sleeveless garment like a cloak but shorter [syn: {cape},
     {mantle}]
   v 1: spread over a surface, like a mantle
   2: cover like a mantle; "The ivy mantles the building"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top