ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

virility

V ER0 IH1 L AH0 T IY0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -virility-, *virility*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
virility[N] ความมีลักษณะของเพศชาย, See also: ความสามารถในการให้กำเนิดลูก, ความสามารถในการแพร่พันธุ์, Syn. musculinity, Ant. effeminacy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
virility(วะรีล'ลิที) n. ความมีลักษณะของเพศชาย,ความสามารถในการให้กำเนิดลูก,ความสามารถในการแพร่พันธุ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
virilityความเป็นชาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What this does is it returns to man his original state, his virility.มันจะช่วยให้ผู้ชายกลับไปมั่นใจเหมือนเดิม Duplicity (2009)
No, wai-- no, if I gave-- lit was a gift, yomight think of it as an assault on your virility.ไม่ เดี๋ยว... ไม่ ถ้าเป็นของขวัญ เดี๋ยวคุณคิดว่าฉันดูถูกคุณ The Bond in the Boot (2009)
I have enough virility by now.ฉันพอแล้วสำหรับตอนนี้ Something Wicked This Fae Comes (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
VIRILITY    V ER0 IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
virility    (n) vˈɪrˈɪlɪtiː (v i1 r i1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Männlichkeit {f}; Manneskraft {f}; Potenz {f} | Männlichkeiten {pl}virility | virilities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
剛健[ごうけん, gouken] (adj-na,n) vigour; vigor; virility; health; sturdiness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Virility \Vi*ril"i*ty\, n. [L. virilitas: cf. F. virilit['e].]
   The quality or state of being virile; developed manhood;
   manliness; specif., the power of procreation; as, exhaustion.
   "Virility of visage." --Holland.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 virility
   n 1: the masculine property of being capable of copulation and
      procreation
   2: the trait of being manly; having the characteristics of an
     adult male [syn: {manfulness}, {manliness}, {virility}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top