Search result for

mammal

(63 entries)
(0.0312 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mammal-, *mammal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mammal[N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, Syn. beast, creature, vertebrate
mammalian[ADJ] ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mammal(แมม'เมิล) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
mammalian(มะเม'เลียน,มะแมล'เยิน) n.,adj. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, See also: mammality n.
mammalogy(มะแมล'โลจี) n. วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

English-Thai: Nontri Dictionary
mammal(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mammalสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mammalสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม, สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ตัวเมียมีต่อมน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกอ่อน  เช่น ช้าง คน ปลาวาฬ ปลาโลมา ค้างคาว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mammalian Embryoตัวอ่อนของพวกแมมมอล [การแพทย์]
Mammalian Tissuesเนื้อเยื่อของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม [การแพทย์]
Mammalsสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม [TU Subject Heading]
Mammalsสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม [การแพทย์]
Mammals, Divingสัตว์มีนมที่ต้องดำน้ำ [การแพทย์]
Mammals, Placentalสัตว์ที่มีลูกเจริญเติบโตในมดลูกโดยอาศัยรกเป็น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Higher mammals!สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชั้นสูง! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You and me baby ain't nothin' but mammalsเธอและฉัน Nเราต่างก็เป็นแค่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม Gamer (2009)
You and me baby ain't nothin' but mammals So let's do it like they do on the Discovery Channel Gettin' horny nowเธอและฉัน เราต่างก็เป็นแค่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม Nงั้นเรามาทำกันนะ! ทำรักกันเหมือนสัตว์ในดิสคอเวอรี่ Nให้เธอกระหายรักฉันเดี๋ยวนี้ Gamer (2009)
I went to a marine mammal conference down in San Diego.ผมไปงานประชุมเกี่ยวกับ สัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนม ในซานดิเอโก้ The Cove (2009)
There was 2,000 of the world's top marine mammal scientists, and Ric O'Barry was supposed to be the keynote speaker, and at the last minute, the sponsor of the program pulled him from the ticket.มีนักวิทยาศาสตร์มีชื่อเสียงด้านนี้ เข้าร่วมถึง 2,000 คน และริค โอแบรี่ก็สมควรจะได้ เป็นผู้ที่ขึ้นไปปราศรัยหลัก แต่ในนาทีสุดท้ายนั้น The Cove (2009)
A lot of marine mammal scientists get their money from Hub Research Institute, which is the nonprofit arm of Sea World.นักวิทยาศาสตร์จำนวนมาก ได้รับเงิน จากเครือข่ายสถาบันวิจัย ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโดยไม่หวังผลกำไร จาก ซีเวิร์ลด์ The Cove (2009)
We're all air-breathing mammals.อุปกรณ์บันทึกเสียงทันสมัย The Cove (2009)
They start with rodents, then advance to larger mammals,เขาเริ่มจากหนูทดลองไปหาสัตว์ที่ใหญ่ขึ้น Amplification (2009)
We got crushed mammal bone, kermes insect and woad legume.เราได้ผลกระดูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แมลงเคอร์เมส และผงคราม A Night at the Bones Museum (2009)
For wiping out the ice age mammals.สัตว์ในยุคน้ำแข็งทั้งหมดสูญพันธุ์ What Lies Below (2010)
The predator is the cheetah Perhaps smaller than other big cats, but the world's fastest land mammal, capable of speeds up to 70 miles per hour.ผู้ล่านี่คือเสือชีตาร์... ...แม้จะมีขนาดเล็กกว่า แมวใหญ่ชนิดอื่น แต่เป็นสัตว์บกที่เร็วที่สุด Dead Men Don't Wear Plaid (2010)
And on a side note, they are one of the few mammals whose scrotum is in front of the penis.และมีข้อสังเกตว่า พวกมันเป็นหนึ่ง ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่กี่ชนิด ที่อัณฑะอยู่หน้าไอ้จ้อน The Wheaton Recurrence (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mammalA bat is not a bird, but a mammal.
mammalA dolphin is a kind of mammal.
mammalA dolphin is a mammal.
mammalA whale is a mammal.
mammalA whale is a mammal; in other words it feeds milk to its young.
mammalA whale is a sort of mammal.
mammalA whale is no less a mammal than a horse.
mammalBats are mammals, just like us.
mammalHuman beings are the higher mammals.
mammalIn fact, to move at any speed the polar bear uses twice as much energy as do most other mammals.
mammalThat is because human beings are mammals.
mammalThe whale is a very large mammal which lives in the sea.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม[N] mammal, Syn. สัตว์กินนม, สัตว์เลือดอุ่น, Example: นักวิชาการเชื่อกันว่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกิดมาไม่นานหลังจากที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไป, Count unit: ตัว, ประเภท, ชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม[n. exp.] (sat liēng lūk dūay nom) EN: mammal   FR: mammifère [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAMMAL    M AE1 M AH0 L
MAMMALS    M AE1 M AH0 L Z
MAMMALIAN    M AH0 M EY1 L IY0 AH0 N
MAMMALIAN    M AH0 M EY1 L Y AH0 N
MAMMALLIKE    M AE1 M AH0 L L AY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mammal    (n) (m a1 m l)
mammals    (n) (m a1 m l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
海牛[かいぎゅう;カイギュウ, kaigyuu ; kaigyuu] (n) (uk) serenian (any aquatic mammal of order Sirenia, inc. manatees, and dugongs); sea cow [Add to Longdo]
海獣[かいじゅう, kaijuu] (n) marine mammal [Add to Longdo]
九竅[きゅうきょう, kyuukyou] (n) general term for the nine holes in the body of humans and other mammals [Add to Longdo]
鯨類[げいるい, geirui] (n,adj-no) order Cetacea of toothed marine mammals, including whales and dolphins; Cetaceans [Add to Longdo]
山荒;山荒らし;豪猪[やまあらし;ヤマアラシ, yamaarashi ; yamaarashi] (n) (uk) porcupine (any mammal of suborder Hystricomorpha) [Add to Longdo]
樹懶[なまけもの;ナマケモノ, namakemono ; namakemono] (n) (uk) (See 怠け者) sloth (Sth. Am. tree-dwelling mammal) [Add to Longdo]
獣類[じゅうるい, juurui] (n,adj-no) beasts; mammals [Add to Longdo]
針鼠;蝟[はりねずみ;ハリネズミ, harinezumi ; harinezumi] (n) (uk) hedgehog (any mammal of family Erinaceidae) [Add to Longdo]
単弓類[たんきゅうるい, tankyuurui] (n) synapsids (formerly used esp. in reference to the mammal-like reptiles) [Add to Longdo]
乳汁[にゅうじゅう;ちしる;ちちしる, nyuujuu ; chishiru ; chichishiru] (n,adj-no) (1) milk (mammal); (2) milk (plant); milky juice; latex [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哺乳动物[bǔ rǔ dòng wù, ㄅㄨˇ ㄖㄨˇ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] mammal [Add to Longdo]
哺乳纲[bǔ rǔ gāng, ㄅㄨˇ ㄖㄨˇ ㄍㄤ, / ] Mammalia, the class of mammals [Add to Longdo]
哺乳类[bǔ rǔ lèi, ㄅㄨˇ ㄖㄨˇ ㄌㄟˋ, / ] mammals; also written 哺乳動物|哺乳动物 [Add to Longdo]
哺乳类动物[bǔ rǔ lèi dòng wù, ㄅㄨˇ ㄖㄨˇ ㄌㄟˋ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] mammals [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mammal \Mam"mal\, n.; pl. {Mammals}. [L. mammalis belonging to
   the breast, fr. mamma the breast or pap: cf. F. mammal.]
   (Zool.)
   One of the Mammalia.
   [1913 Webster]
 
   {Age of mammals}. See under {Age}, n., 8.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mammal
   n 1: any warm-blooded vertebrate having the skin more or less
      covered with hair; young are born alive except for the
      small subclass of monotremes and nourished with milk [syn:
      {mammal}, {mammalian}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top