หรือคุณหมายถึง lose consciousneß?
Search result for

lose consciousness

(22 entries)
(0.0718 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lose consciousness-, *lose consciousness*, lose consciousnes
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He'll crash. He'll lose consciousness.เขาถูกทำร้าย เขาเสียสามัญสำนึก The Itch (2008)
You were careful not to let her lose consciousness though.คุณระมัดระวังที่จะไม่ให้เธอหมดสติไป Pathology (2008)
- I didn't just lose consciousness.-ผมไม่ใช่แค่หมดสติไป No More Good Days (2009)
I didn't just lose consciousness.ผมไม่ได้แค่ หมดสติไป White to Play (2009)
You weren't in the village at the time the experiment was conducted, which explains why you didn't lose consciousness.ตอนที่พวกเขา กดปุ่มทดลอง นั่นคือสิ่งอธิบายได้ว่า ทำไมคุณไม่หมดสติ ถ้าสิ่งที่คุณพูดเป็นจริง Better Angels (2010)
That's what made him lose consciousness and what's keeping him comatose.และนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เขาไม่ได้สติ และเราจะต้องหาทางทำให้เขามีสติ Grilled Cheesus (2010)
Professor Giulio Tononi of the University of Wisconsin is studying how our brains change when they lose consciousness, and in doing so, he's hoping to unravel the secret of what makes us us.ศาสตราจารย์ลิโอ ทอโนนี ของ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน กำลังศึกษาวิธีการที่สมองของเรามี การเปลี่ยนแปลง เมื่อพวกเขาเสียสติ Is There Life After Death? (2011)
And he designed an experiment to detect how the brain changes when we lose consciousness.และเขาได้รับการออกแบบการ ทดลองเพื่อตรวจสอบว่า สมองมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเราสูญเสียสติ Is There Life After Death? (2011)
Why do you lose consciousness when you are in deep sleep early in the night?ทำไมคุณสูญเสียสติ เมื่อคุณอยู่ในการนอนหลับสนิท ในช่วงต้นคืน? Is There Life After Death? (2011)
And, in the end, it looks like they can't talk to each other anymore, and not surprisingly, then, you lose consciousness.และในท้ายที่สุด ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่สามารถพูดคุย กับคนอื่น ๆ อีกต่อไป และไม่น่าแปลกใจแล้วคุณจะสูญเสีย สติ Is There Life After Death? (2011)
When you lose consciousness, you lose your soul. You lose everything.เมื่อคุณสูญเสียสติคุณจะสูญเสียจิต วิญญาณของคุณ Is There Life After Death? (2011)
You have to put someone under water for three minutes until they lose consciousness.เธอต้องลงไปในน้ำ 3 นาที จนกระทั่งเธอจะหมดสติ Home Invasion (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่รู้สึกตัว[V] be senseless, See also: lose consciousness, be unconscious, Syn. ขาดสติ, ไม่มีสติ, ไม่รู้ตัว, Example: เขาไม่รู้สึกตัวแล้วรีบพาส่งโรงพยาบาลก่อนดีกว่า, Thai definition: ขาดความรู้สึกเพราะหมดสติ
สลบ[V] become unconscious, See also: lose consciousness, faint, Ant. ฟื้น, Example: นายทหารคนนั้นไม่ได้ตาย เพียงแต่สลบเท่านั้น, Thai definition: หมดความรู้สึกตัว
สมประดี[V] lose consciousness, Syn. สมปฤดี, สมปฤาดี, Example: ทุกคนในกองทัพถูกสะกดให้หลับไหล ไม่สมประดี, Thai definition: รู้สึกตัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หมดสติ[V] lose consciousness, See also: be unconscious, Syn. สิ้นสติ, สลบ, Example: การปฐมพยาบาลเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ หมดสติ หรือเจ็บป่วยรุนแรงอย่างกะทันหัน, Thai definition: ไม่รู้สึกตัว
ไม่มีสติ[V] be senseless, See also: lose consciousness, be unconscious, Syn. ขาดสติ, ไร้สติ, หมดสติ, Example: เขาไม่มีสติแล้วแพทย์ต้องรีบช่วยอย่างรีบด่วน, Thai definition: ไม่รู้สึกตัวแต่ยังมีลมหายใจอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีสติ[xp] (mai mī sati) EN: be senseless ; lose consciousness ; be unconscious ; lose one's mind ; lose one's sense   FR: manquer de conscience
สลบ[v.] (salop) EN: become unconscious ; lose consciousness ; faint   FR: perdre connaissance ; s'évanouir ; défaillir

Japanese-English: EDICT Dictionary
意識を失う[いしきをうしなう, ishikiwoushinau] (exp,v5u) to lose consciousness [Add to Longdo]
気が遠くなる[きがとおくなる, kigatookunaru] (exp,v5r) (1) to faint; to lose consciousness; (2) to feel overwhelmed; to be astounded [Add to Longdo]
気を失う[きをうしなう, kiwoushinau] (exp,v5u) to lose consciousness; to faint; to black out [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top