ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

long-lived

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -long-lived-, *long-lived*, long-liv, long-live
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
long-lived[ADJ] ใช้ได้นาน, See also: ทนทาน, อยู่ได้นาน, Syn. enduring, durable, long-lasting
long-lived[ADJ] มีอายุยืน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถาวรวัตถุ[n. exp.] (thāwønwatthu = thāwarawatthu) EN: permanent structures ; long-lived material   FR: structure fixe [f] ; structure permanente [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
long-lived    (j) lˈɒŋ-lˈɪvd (l o1 ng - l i1 v d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人寿年丰[rén shòu nián fēng, ㄖㄣˊ ㄕㄡˋ ㄋㄧㄢˊ ㄈㄥ, 寿 / ] long-lived people, rich harvests (成语 saw); stable and affluent society; prosperity, #192,024 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
長生きの筋[ながいきのすじ, nagaikinosuji] (n) long-lived family [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Long-lived \Long"-lived`\, a.
   1. Having a long life; having constitutional peculiarities
    which make long life probable; lasting long; as, a
    long-lived tree; they are a long-lived family; long-lived
    prejudices.
    [1913 Webster]
 
   2. same as {long-lasting}.
 
   Syn: durable, lasting, long-lasting.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 long-lived
   adj 1: existing for a long time; "hopes for a durable peace"; "a
       long-lasting friendship" [syn: {durable}, {lasting},
       {long-lasting}, {long-lived}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top