Search result for

laurel

(45 entries)
(0.0386 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laurel-, *laurel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laurel[N] ต้นไม้ขนาดเล็กที่มีใบเขียวเข้ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laurel(ลอ'เริล) {laureled,laureling,laurels} n. พืชเขียวชอุ่มขนาดเล็กจำพวก Laurusnobilis ของยุโรป,ใบของพืชดังกล่าวที่ใช้ประดับเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ,เกียรติยศที่ได้รับ,การสรรเสริญ vt. ประดับหรือสวมด้วยใบ laurel,มอบเกียรติยศแก่,สวมมาลัยลอเรล

English-Thai: Nontri Dictionary
laurel(n) พวงมาลัย,เกียรติยศ,การสรรเสริญ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
laurel (n) ความดีความชอบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Laurel!ลอเรล Betrayal (2013)
Laurel?ลอเรล? Darkness on the Edge of Town (2013)
Laurel caught the interns looking at picturesลอเรล จับได้ว่าเด็กฝึกงาน Pret-a-Poor-J (2008)
So much for the debut of the Laurel Players.มากสำหรับการเปิดตัวของลอเรลผู้เล่น Revolutionary Road (2008)
But let's not rest on our laurels here.คุณอาจเก่งที่สุดในอาชีพคุณด้วยซ้ำ คุณน่าทึ่งแต่... The Girlfriend Experience (2009)
I can't be resting on my laurels.ฉันไม่สามารถจะพอใจในความสำเร็จนี้ได้ The Debarted (2009)
Laurel?ลอรี่ ? Watchmen (2009)
Laurel Jane?ลอรี่ เจน ใช่ไหม ? Watchmen (2009)
Laurel.ลอเรล Watchmen (2009)
He steals your laurels.เขาขโมยผลงานท่านไป The Red Serpent (2010)
Well the laurels do not cease there.ได้รับเกียรติอย่างไม่มีที่สิ้นสุด Great and Unfortunate Things (2010)
I know them. I know them. - Laurel.ฉันรู้จักพวกเขา ฉันรู้จักพวกเขา Unknown (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระทิง[n.] (krathing) EN: Borneo Mahogany ; Alexandrian Laurel   
สารภีทะเล[n.] (sānphithalē) EN: Borneo Mahogany ; Alexandrian Laurel   

CMU English Pronouncing Dictionary
LAUREL    L AO1 R AH0 L
LAURELS    L AO1 R AH0 L Z
LAUREL'S    L AO1 R AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laurel    (n) (l o1 r @ l)
laurels    (n) (l o1 r @ l z)
laurelled    (j) (l o1 r @ l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lorbeerkranz {m}laurel wreath [Add to Longdo]
Lorbeertaube {f} [ornith.]Laurel Pigeon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カルミア[, karumia] (n) kalmia (esp. mountain laurel, Kalmia latifolia) (lat [Add to Longdo]
クスノキ科;樟科[クスノキか(クスノキ科);くすのきか(樟科), kusunoki ka ( kusunoki ka ); kusunokika ( kusu ka )] (n) Lauraceae (laurel family of plants) [Add to Longdo]
ローレル[, ro-reru] (n) laurel; (P) [Add to Longdo]
栄冠[えいかん, eikan] (n) laurels; garland; (P) [Add to Longdo]
桂冠[けいかん, keikan] (n) crown of laurel [Add to Longdo]
月桂[げっけい, gekkei] (n) laurel; the moon [Add to Longdo]
月桂冠[げっけいかん, gekkeikan] (n) laurel wreath [Add to Longdo]
月桂樹[げっけいじゅ;ゲッケイジュ, gekkeiju ; gekkeiju] (n) (uk) bay laurel (Laurus nobilis); bay tree; sweet bay; laurel tree [Add to Longdo]
胡座をかく;胡坐をかく;胡床をかく[あぐらをかく, agurawokaku] (exp,v5k) (1) to sit cross-legged; (2) to rest on one's laurels [Add to Longdo]
鹿子の木[かごのき;カゴノキ, kagonoki ; kagonoki] (n) (uk) Litsea coreana (species of tree in the laurel family) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
桂冠[guì guān, ㄍㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ, ] laurel; victory garland (in Greek and western culture), #51,064 [Add to Longdo]
月桂树[yuè guì shù, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˋ ㄕㄨˋ, ] laurel tree (Laurus nobilis); bay tree, #151,403 [Add to Longdo]
月桂树[yuè guì shù, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˋ ㄕㄨˋ, / ] laurel, #151,403 [Add to Longdo]
月桂冠[yuè guì guān, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ, ] laurel crown; victory garland (in Greek and western culture), #443,778 [Add to Longdo]
月桂[yuè guì, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˋ, ] laurel (Laurus nobilis); bay tree; bay leaf [Add to Longdo]
月桂树叶[yuè guì shù yè, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˋ ㄕㄨˋ ㄧㄝˋ, / ] laurel leaf; bay leaf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laurel \Lau"rel\, n. [OE. lorel, laurer, lorer, OF. lorier,
   laurier, F. laurier, (assumed) LL. Laurarius, fr. L. laurus.]
   1. (Bot.) An evergreen shrub, of the genus {Laurus} ({Laurus
    nobilis}), having aromatic leaves of a lanceolate shape,
    with clusters of small, yellowish white flowers in their
    axils; -- called also {sweet bay}.
 
   Note: The fruit is a purple berry. It is found about the
      Mediterranean, and was early used by the ancient Greeks
      to crown the victor in the games of Apollo. At a later
      period, academic honors were indicated by a crown of
      laurel, with the fruit. The leaves and tree yield an
      aromatic oil, used to flavor the bay water of commerce.
      [1913 Webster]
 
   Note: The name is extended to other plants which in some
      respect resemble the true laurel. See Phrases, below.
      [1913 Webster]
 
   2. A crown of laurel; hence, honor; distinction; fame; --
    especially in the plural; as, to win laurels.
    [1913 Webster]
 
   3. An English gold coin made in 1619, and so called because
    the king's head on it was crowned with laurel.
    [1913 Webster]
 
   {Laurel water}, water distilled from the fresh leaves of the
    cherry laurel, and containing prussic acid and other
    products carried over in the process.
    [1913 Webster]
 
   {American laurel}, or {Mountain laurel}, {Kalmia latifolia};
    called also {calico bush}. See under {Mountain}.
 
   {California laurel}, {Umbellularia Californica}.
 
   {Cherry laurel} (in England called {laurel}). See under
    {Cherry}.
 
   {Great laurel}, the rosebay ({Rhododendron maximum}).
 
   {Ground laurel}, trailing arbutus.
 
   {New Zealand laurel}, the {Laurelia Nov[ae] Zelandi[ae]}.
 
   {Portugal laurel}, the {Prunus Lusitanica}.
 
   {Rose laurel}, the oleander. See {Oleander}.
 
   {Sheep laurel}, a poisonous shrub, {Kalmia angustifolia},
    smaller than the mountain laurel, and with smaller and
    redder flowers.
 
   {Spurge laurel}, {Daphne Laureola}.
 
   {West Indian laurel}, {Prunus occidentalis}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laurel
   n 1: any of various aromatic trees of the laurel family
   2: United States slapstick comedian (born in England) who played
     the scatterbrained and often tearful member of the Laurel and
     Hardy duo who made many films (1890-1965) [syn: {Laurel},
     {Stan Laurel}, {Arthur Stanley Jefferson Laurel}]
   3: (antiquity) a wreath of laurel foliage worn on the head as an
     emblem of victory [syn: {laurel}, {laurel wreath}, {bay
     wreath}]

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 laurel
   laurel
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top