Search result for

สารภีทะเล

(5 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สารภีทะเล-, *สารภีทะเล*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา สารภีทะเล มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *สารภีทะเล*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สารภีทะเลดู กระทิง ๒.
กระทิง ๒น. ชื่อไม้ต้นชนิด Calophyllum inophyllum L. ในวงศ์ Guttiferae ใบและผลคล้ายสารภี แต่ใบขึ้นสันมากและผลกลมกว่า เปลือกเมล็ดแข็ง ใช้ทำลูกฉลากหรือกระบวยของเล่น, กระทึง กากะทิง หรือ สารภีทะเล ก็เรียก.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สารภีทะเล[n.] (sānphithalē) EN: Borneo Mahogany ; Alexandrian Laurel   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top