Search result for

ล่าสุด

(35 entries)
(0.0343 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล่าสุด-, *ล่าสุด*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
技術水準[ぎじゅつすいじゅん] (adj ) ล่าสุด, ใหม่สุด, ทันสมัย, ขณะนี้
See also: S. latest, newest, up-to-date, up-to-the-minute, A. old, obsolete,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่าสุด    [ADV] lately, See also: recently, Syn. ปัจจุบัน, Ant. แรก, Example: ล่าสุดรัฐบาลก็เข้ามาลากชวนเชิญฝ่ายค้านเข้าร่วมทำงานด้วย
ล่าสุด    [ADJ] latest, See also: current, most recent, up-to-date, newest, modern, Syn. ปัจจุบัน, Ant. แรก, Example: ในปัจจุบันเราได้นำเอาประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ควบคู่ไปด้วย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, in our last two encounters,เอาละ ยังไงการเจอกัน 2 ครั้งล่าสุดของเรา There Might be Blood (2008)
My last analysis of the Marker suggests a psychosomatic energy field unlike anything I've ever seen.จากการวิเคราะห์สัญลักษณ์ล่าสุด บอกว่ามีรูปแบบพลังจิต ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย Dead Space: Downfall (2008)
- All right! testees s01e01 "Gas Pills"- ทั้งหมดสิทธินี้เป็นครั้งล่าสุดGas Pills (2008)
May I please get the placebo, because, Ron had it last timeฉันขอได้โปรด placebo เนื่องจาก \ NRon มันมาครั้งล่าสุด Gas Pills (2008)
How long is it gonna last this time? Six months?ครั้งล่าสุดนี้จะได้นานแค่ไหน หกเดือนงั้นเหรอ Pilot (2008)
Among our most recent losses was the battle group at Falleen.ท่ามกลางความเสียหายครั้งล่าสุดของเรา หน่วยรบที่ฟอลลีน Downfall of a Droid (2008)
I just must've left some blood behind during my last session.คงจะมีเลือดทิ้งไว้ตอนที่ไปพบครั้งล่าสุด And How Does That Make You Kill? (2008)
Just waiting to get a glimpse of the premiere screening,ที่ต่างรอคอยด้วยความตื่นเต้น เพื่อจะชมตัวอย่างของซีซั่นล่าสุด Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
From the world premiere of the new season of "heroes."จากซีซั่นล่าสุด ของฮีโร่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Recently.ล่าสุด Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Hey, it's Syd. Please call me.ผลตรวจล่าสุด ตาคุณปกติดี The Eye (2008)
To your newborn baby?กับ ลูก คนล่าสุด Superhero Movie (2008)

English-Thai: Longdo Dictionary
brand new(adj) ใหม่ล่าสุด
mark(vt ) นับเป็น, ถือเป็นโอกาสหรือวาระของเหตุการณ์ที่คิดว่าสำคัญ เช่น Angola's Leila Lopes has become the new Miss Universe, edging out beauties from Ukraine, Brazil, the Philippines and China as the pageant marked its 60th anniversary." นางสาว Leila Lopes จากประเทศอังโกลา เฉือนชนะสาวงามจากยูเครน, บราซิล, ฟิลิปปินส์ และจีน ได้เป็นนางงามจักรวาลคนล่าสุด ในการประกวดนางงามจักรวาลซึ่งครบรอบปีที่ 60 แล้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
up-to-the-minute    [IDM] ล่าสุด
last    [ADV] ครั้งล่าสุด, See also: ล่าสุด, Syn. most recently
last    [ADJ] ล่าสุด, See also: ครั้งล่าสุด, ที่ผ่านมา, Syn. most recent, latest
late    [ADJ] ล่าสุด, Syn. recent, just out
latest    [ADJ] ล่าสุด, See also: ทันสมัยที่สุด, เกิดหลังสุด, Syn. newest, most recent
latest    [ADV] ล่าสุด, See also: ทันสมัยที่สุด, เกิดหลังสุด
lattermost    [ADJ] ล่าสุด, See also: หลังสุด, สุดท้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
last(ลาสทฺ) {lasted,lasting,lasts} adj.,adv. สุดท้าย,ล่าสุด,สายสุด,โดยสรุป,ในที่สุด,ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว,ก่อนสิ้นชีพ,ที่สุด,อย่างยิ่ง,คนเดียว,โดดเดี่ยว,ล่าสุด,ใหม่เอี่ยม,แต่ละ n. คนสุดท้าย,ตอนจบ,ข้อสรุป v. ต่อไป,ต่อเนื่อง,ยืนหยัด,ทนทาน. คำศัพท์ย่อย:
lastwordn. คำปิด,คำพูดสุดท้าย,งานชิ้นสุดท้าย,สิ่งล่าสุดที่ทันสมัยที่สุด
latest(เล'ทิสทฺ) adj.ล่าสุด,ทันสมัยที่สุด,เกิดขึ้นหลังสุด. adv. -at the latest อย่างสายที่สุด,อย่างช้าที่สุด. n. -Phr. (the latest สิ่งล่าสุด,ข่าวล่าสุด,สิ่งที่ใหม่ที่สุด), Syn. most recent,current
lattermost(แลท'เทอโมสทฺ) adj. ล่าสุด,หลังสุด,สุดท้าย, Syn. latest,last
pentium(เพนเทียม) หมายถึง ชิป (chip) แบบใหม่ล่าสุดที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี ผลิตโดยบริษัท Intel ชิปรุ่นนี้ทำงานได้เร็วกว่า และมีสมรรถนะสูงกว่ารุ่น 80486 มากมาย เดิมทีเดียว เขาจะใช้ชื่อ Intel 586 แต่เกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องลิขสิทธิ์ ทำให้มิอาจใช้ชื่อนั้นได้จึงต้องตั้งชื่อใหม่ว่า pentium

English-Thai: Nontri Dictionary
last(adj) สุดท้าย,หลังสุด,ท้ายสุด,ปลาย,จบ,ตลอดไป,ถาวร,ล่าสุด
last(adv) สุดท้าย,หลังสุด,ท้ายสุด,ล่าสุด,ในที่สุด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
直近[ちょっきん, chokkin] (adv) ล่าสุด, ใกล้สุด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
最新[さいしん, saishin] Thai: ล่าสุด English: latest

German-Thai: Longdo Dictionary
aufnehmen(vt) |nimmt auf, nahm auf, hat aufgenommen, etw. auf etw.(A)| บันทึก(เพลง, วีดีโอ เป็นต้น) เช่น Im Radio kommen die neuersten Lieder. Franziska will sie auf ein Tonband aufnehmen. ในวิทยุมีเพลงใหม่ล่าสุด ฟรานซิสก้าอยากอัดเพลงพวกนี้ลงบนเทปบันทึกเสียง
aktuell(adj) ที่ทันสมัย, ล่าสุด, ที่ใช้กันในปัจจุบัน เช่น eine aktuelle Nachricht ข่าวล่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top