Search result for

killed

(53 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -killed-, *killed*, kill, kille
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skilled(สคิลดฺ) adj. เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,มีฝีมือ,ช่ำชอง,แคล่วคล่อง,ต้องใช้ฝีมือ, Syn. skillful
unskilled(อันสคิลดฺ') adj. ไม่ชำนาญ,ไม่คล่อง,ไม่มีฝีมือ,ไม่ต้องการชำนาญ., Syn. inexperienced

English-Thai: Nontri Dictionary
skilled(adj) ซึ่งใช้ความชำนาญ,มีฝีมือ,ที่มีความสามารถ
unskilled(adj) ไม่ชำนาญ,ไม่คล่อง,ไม่มีฝีมือ,ไม่เชี่ยวชาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
killed instantlyถูกฆ่าตายทันที [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's the man she killed.เขาคือคนที่เธอฆ่าน่ะค่ะ New Haven Can Wait (2008)
It turns out he killed a few trust funds around here.ปรากฏว่าพ่อฉันทำลาย trust fund New Haven Can Wait (2008)
You killed the story, didn't you? I already put out the hit.คุนจบการสนทนานี้ใช่ไม๊เนี่ย / ผมพูดประโยคกินใจไปแล้วนิ Chuck in Real Life (2008)
So you killed her.ผมได้กลิ่นชายอื่นจากตัวเธอ. Committed (2008)
You killed him, Doc.คุณฆ่าเขา Dead Space: Downfall (2008)
He killed the captain.เขาเป็นคนฆ่ากัปตัน Dead Space: Downfall (2008)
You've killed us, you fuck!แกฆ่าพวกเราไยบ้า! Dead Space: Downfall (2008)
He's dead. Kyne killed him.เขาตายเเล้ว ไคน์ ฆ่าเค้า Dead Space: Downfall (2008)
Tibalt got a new liver, lung killed him.ทิบอลต์ได้ตับใหม่ ปอดเป็นสาเหตุทำให้เขาตาย Not Cancer (2008)
Find out which cancer would have killed him.หาให้เจอว่า มะเร็งอะไรที่เกือบจะฆ่าเขา Not Cancer (2008)
Find out which cancer killed them.หาให้เจอว่า มะเร็งอะไรที่ฆ่าเขา Not Cancer (2008)
And then taken a step backwards. Each of these people were killed by one thing That attacked one organ.แต่ละคนที่ตายไป จะมีสิ่งหนึ่งโจมตีหนึ่งอวัยวะ Not Cancer (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
killedAbout one hundred people were killed in this accident.
killedA great number of people were killed in a moment.
killedAll the passengers aboard were killed in the crash.
killedAll the passengers were killed in the crash.
killedA lot of people are killed in automobile accidents every year.
killedA lot of people were killed by blast.
killedA lot of people were killed in the war.
killedA lot of people were killed in World War II.
killedA lot of soldiers were killed here.
killedA lot of villagers were killed by soldiers.
killedA man called Slim was killed in the accident.
killedAnother war, and we all will be killed.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in   FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient   FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient   FR: expérimenté
ช่าง[n.] (chang) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker   FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
ช่างฝีมือ[n.] (chang fīmeū) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman   FR: artisan [m] ; ouvrier spécialisé [m]
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert   FR: doué ; talentueux ; expert
เชี่ยวชาญ[v.] (chīochān) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced   FR: exceller ; être un expert
เชี่ยวชาญ[adj.] (chīochān) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced   FR: expérimenté ; spécialisé
เฟื่องฟุ้ง[adj.] (feuangfung) EN: skilled   
เจน[v.] (jēn) EN: be well-versed ; be conversant ; be experienced ; be familiar ; be skilled at ; be practiced of ; be experienced through ; be skillful   FR: être habitué ; être familiarisé avec ; avoir l'expérience de ; s'y connaître ; être rompu à

CMU English Pronouncing Dictionary
KILLED    K IH1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
killed    (v) (k i1 l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gefallen [mil.]killed in action [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一芸一能[いちげいいちのう, ichigeiichinou] (n) (excelling in) one area or skill; (being skilled or gifted in) one certain area [Add to Longdo]
活き締め;活締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See 活け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
活け締め;活〆(iK);活け〆(iK);活締め;活締[いけじめ;いけしめ, ikejime ; ikeshime] (n) (1) (いけじめ only) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いけしめ) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いけしめ) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
機械馬鹿[きかいばか, kikaibaka] (n) skilled engineer (mechanic) who is clumsy in all other matters; person who gets a great kick out of tinkering with anything mechanical [Add to Longdo]
技神に入る[ぎしんにいる, gishinniiru] (exp,v5r) to be divinely skilled [Add to Longdo]
胸を貸す[むねをかす, munewokasu] (exp,v5s) (See 胸を借りる) to allow a less skilled person to practice with one (esp. in sumo) [Add to Longdo]
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter [Add to Longdo]
剣難[けんなん, kennan] (n) the calamity of being killed by the sword [Add to Longdo]
検番芸者[けんばんげいしゃ, kenbangeisha] (n) (See 検番) geisha belonging to a call-office (usually a skilled geisha) [Add to Longdo]
遣り手;遣手(io);やり手[やりて, yarite] (n) (1) doer; (2) giver; (3) skilled person; capable person; shrewd person; go-getter; hotshot; (4) (See 遣り手婆・やりてばば) brothel madam [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kill \Kill\, v. t. [imp. & p. p. {Killed} (k[i^]ld); p. pr. &
   vb. n. {Killing}.] [OE. killen, kellen, cullen, to kill,
   strike; perh. the same word as cwellen, quellen, to kill (cf.
   {Quell}), or perh. rather akin to Icel. kolla to hit in the
   head, harm, kollr top, summit, head, Sw. kulle, D. kollen to
   kill with the ax.]
   1. To deprive of life, animal or vegetable, in any manner or
    by any means; to render inanimate; to put to death; to
    slay.
    [1913 Webster]
 
       Ah, kill me with thy weapon, not with words !
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To destroy; to ruin; as, to kill one's chances; to kill
    the sale of a book. "To kill thine honor." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Her lively color kill'd with deadly cares. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to cease; to quell; to calm; to still; as, in
    seamen's language, a shower of rain kills the wind; new
    sound insultation killed the loud noises from outside.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Be comforted, good madam; the great rage,
       You see, is killed in him.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To destroy the effect of; to counteract; to neutralize;
    as, alkali kills acid.
    [1913 Webster]
 
   5. To waste or spend unprofitably; -- usually used of time;
    as, he killed an hour waiting for the doctor to see him.
    [PJC]
 
   6. To cancel or forbid publication of (a report, article,
    etc.), after it has been written; as, they killed the
    article after getting threats of a lawsuit.
    [PJC]
 
   {To kill time}, to busy one's self with something which
    occupies the attention, or makes the time pass without
    tediousness.
 
   Syn: To murder; assassinate; slay; butcher; destroy. -- To
     {Kill}, {Murder}, {Assassinate}. To kill does not
     necessarily mean any more than to deprive of life. A man
     may kill another by accident or in self-defense, without
     the imputation of guilt. To murder is to kill with
     malicious forethought and intention. To assassinate is
     to murder suddenly and by stealth. The sheriff may kill
     without murdering; the duelist murders, but does not
     assassinate his antagonist; the assassin kills and
     murders.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top