Search result for

ketch

(64 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ketch-, *ketch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ketch[N] เรือใบเล็กที่มีเสา 2 เสา
ketchup[N] น้ำจิ้มที่ทำจากมะเขือเทศ, See also: ซ้อสมะเขือเทศ, Syn. catsup, catchup

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ketchup(เคทชฺ'อัพ) n. น้ำซอสชนิดข้นสำหรับใส่เนื้อ, Syn. catchup,catsup
sketch(สเคทชฺ) n. ภาพที่วาดอย่างหวัด ๆ ,ภาพร่าง,ภาพหยาบ,ต้นร่าง,เรื่องสั้น ๆ ,บทละครสั้น ๆ ,บทประพันธ์สั้น ๆ ,รายการสั้น ๆ ,ปกิณกะ. vt.,vi. ร่างภาพ,วาดภาพอย่างหวัด ๆ ,บรรยายสั้น ๆ ,เขียนหวัด,เขียนชวเลข, See also: sketcher n., Syn. picture,de
sketch mapn. ภาพร่าง, Syn. freehand map
sketchbookn. สมุดร่างภาพ,สมุดสำหรับเขียนหวัด ๆ ,สมุดบทความสั้น ๆ
sketchy(สเคช'ชี) adj. เขียนหวัด ๆ ,วาดภาพหวัด ๆ ,ร่างภาพ,ไม่สมบูรณ์,ไม่ครบ., See also: sketchily adv. sketchiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sketch(n) โครงเรื่อง,ภาพร่าง,ละครสั้นๆ,ต้นร่าง,ปกิณกะ
sketch(vt) เขียนหวัดๆ,ร่าง,บรรยายสั้นๆ
sketchbook(n) สมุดโครงเรื่อง,สมุดร่าง
sketchy(adj) ทำคร่าวๆ,ที่ร่างไว้,ไม่สมบูรณ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Pop-Tart with the ketchup.- ขนมป๊อพทาร์ต ราดแคทชัพ The Love Guru (2008)
- Do you want some ketchup?- ต้องการซอสหน่อยมั้ย? The House Bunny (2008)
Because otherwise, when we kiss we'd see stuff like pencils and empty ketchup bottles.อีกอย่างนึงนะ เพราะเมื่อเราจูบกัน เราจะเห็นเรื่องกวนใจเป็นแค่ดินสอ และขวดซอสเปล่าๆ The House Bunny (2008)
Actually, I really like ketchup on my face because it's rejuvenating for the skin.ใครเป็นผู้รับเคราะห์? นาย! Bedtime Stories (2008)
Ketchup is the best.ซอสมะเขือเทศดีที่สุดเเล้ว Hachi: A Dog's Tale (2009)
- I said extra ketchup.- ผมบอกว่าขอซ้อสเพิ่มไง? I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Your mama's so fat, the back of her neck looks like a pack of hot dogs. Give me some ketchup!แม่ก็อ้วนฉุ จนหลังคอดูเหมือนฮ็อตด็อก ขอซอสมะเขือเทศหน่อยโว้ย! Preggers (2009)
You know, pick one up, dip it in the ketchup, stick it in your mouth, repeat.แ่ค่หยิบชิ้นหนึ่งที่อยู่ในครัวขึ้นมา เข้าไปในปาก ทำซ้ำๆ Fracture (2009)
ketchup? Gross!ขยะแขยงจัง! I Believe the Children Are Our Future (2009)
here. [playing she'll be coming around the mountain melody] * you'll be wiping off that ketchup * * with our wipes, hawthorne wipes!นี่ไง * you'll be wiping off that ketchup * Advanced Criminal Law (2009)
- ketchup is a vegetable.ซอสมะเขือเทศคือผัก Debate 109 (2009)
Okay. See, you're the ketchup, here at Left Tackle. On the weakside.เอาหล่ะ ตอนนี้นายอยู่ตรงนี้ ตรงขวดซอสมะเขือเทศนี่ ในทีมที่เป็นรอง The Blind Side (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ketchI'd like to have ketchup on the side.
ketchI'll have two hot-dogs with mustard and ketchup.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขียน[v.] (khīen) EN: draw ; sketch ; paint   FR: dessiner ; esquisser ; tracer ; peindre
เขียนแบบ[v.] (khīenbaēp) EN: draw ; sketch   FR: dessiner ; faire un croquis ; faire une esquisse
โครง[n.] (khrōng) EN: outline ; model ; sketch ; scheme ; frame ; plan   FR: modèle [m] ; plan [m] ; coupe [f] ; schéma [m]
ละครย่อย[n. exp.] (lakhøn yøi) EN: short stage performance ; sketch ; sideshow   FR: sketch [m] ; saynète [f] ; petite pièce de théâtre [f]
ภาพร่าง[n.] (phāprang) EN: sketch   FR: croquis [m] ; esquisse [f]
เผิน[adj.] (phoēn) EN: superficial ; skin-deeped ; shallow ; rough ; sketchy ; cursory   
ร่าง[v.] (rāng) EN: draft ; sketch ; outline ; draw up ; formulate   FR: esquisser ; ébaucher ; formuler ; rédiger
รูปวาด[n.] (rūpwāt) EN: drawing ; sketch   FR: dessin [m]
สเกตซ์[b] (sakēt) EN: sketch   
ซอสมะเขือเทศ[n.] (søt makheūathēt) EN: ketchup ; catsup (Am.)   FR: sauce tomate [f] ; ketchup [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KETCH    K EH1 CH
KETCHUM    K EH1 CH AH0 M
KETCHIE    K EH1 CH IY0
KETCHUP    K EH1 CH AH0 P
KETCHER    K EH1 CH ER0
KETCHEN    K EH1 CH AH0 N
KETCHEM    K EH1 CH AH0 M
KETCHAM    K EH1 CH AH0 M
KETCHIKAN    K EH1 CH IH0 K AE0 N
KETCHLEDGE    K EH1 CH L EH2 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ketch    (n) (k e1 ch)
ketches    (n) (k e1 ch i z)
ketchup    (n) (k e1 ch @ p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ketchup {m}; Tomatensauce {f}ketchup [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスキス[, esukisu] (n) sketch (fre [Add to Longdo]
オムライス[, omuraisu] (n) (abbr) omelet with a filling of ketchup-seasoned fried rice (omelette) (wasei [Add to Longdo]
カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card [Add to Longdo]
クロッキー[, kurokki-] (n) sketch (fre [Add to Longdo]
クロッキー帳[クロッキーちょう, kurokki-chou] (n) (See クロッキー) (artist's) sketch pad [Add to Longdo]
ケチャッパー[, kechappa-] (n) (sl) (See マヨラー) someone who loves ketchup [Add to Longdo]
ケチャップ[, kechappu] (n) ketchup; catsup; (P) [Add to Longdo]
ケッチ[, kecchi] (n) ketch (two-masted vessel with a small mizzen) [Add to Longdo]
ケッチリグ[, kecchirigu] (n) ketch rig [Add to Longdo]
スケッチ[, sukecchi] (n,vs,adj-no) sketch; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
番茄酱[fān qié jiàng, ㄈㄢ ㄑㄧㄝˊ ㄐㄧㄤˋ, / ] ketchup; tomato sauce [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ketch \Ketch\ (k[e^]ch), n. [Prob. corrupted fr. Turk.
   q[=a][imac]q : cf. F. caiche. Cf. {Ca["i]que}.] (Naut.)
   1. An almost obsolete form of sailing vessel, with a mainmast
    and a mizzenmast, -- usually from one hundred to two
    hundred and fifty tons burden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) In modern usage, a sailing vessel having two
    masts, with the main mast taller than the aftermost, or
    mizzen, mast.
    [RDH]
 
   {Bomb ketch}. See under {Bomb}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ketch \Ketch\, n.
   A hangman. See {Jack Ketch}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ketch \Ketch\, v. t. [See {Catch}.]
   To catch. [Now obs. in spelling, and colloq. in
   pronunciation.]
   [1913 Webster]
 
      To ketch him at a vantage in his snares. --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ketch
   n 1: a sailing vessel with two masts; the mizzen is forward of
      the rudderpost

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top