Search result for

kami

(72 entries)
(0.9295 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kami-, *kami*
Possible hiragana form: かみ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kamikaze[N] การโจมตีแบบพลีชีพ, See also: การโจมตีข้าศึกแบบพลีชีพของทหารญี่ปุ่น
kamikaze[N] เครื่องบินแบบกามิกาเซ, See also: เครื่องบินโจมตีสำหรับการต่อสู้กับข้าศึกของทหารญี่ปุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kamikaze(คามะคา'ซี) n. กองบินกล้าตายที่มีหน้าที่ขับเครื่องบินที่บรรทุกระเบิดเข้าชนเครื่องบินข้าศึก,เครื่องบินบรรทุกระเบิดดังกล่าว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm Kamiya Mitsu.ผม คามิยะ มิตซึ Akai ito (2008)
If the droids get past this station, they can surprise-attack the facilities where we were born on our home world of Kamino.ถ้าพวกดรอยด์ผ่านสถานีนี้ไปได้ พวกมันก็จะโจมตีที่มั่น บนดาวคามิโน่ มาตุภูมิของเรา ได้โดยไม่ทันตั้งตัว Rookies (2008)
General, our spy on Kamino is making contact.ท่านนายพล สายของเราจากคามิโน่ ติดต่อมา Rookies (2008)
The destruction of Kamino will stop their production of clones for good.ทำลายคามิโน่ได้ เราก็หยุดการสร้างมนุษย์โคลน ได้ตลอดกาล Rookies (2008)
As long as those tweezers occupy this post, our home planet of Kamino is at risk.ตราบใดที่พวกนั้นมันยังยึดฐานของเราไว้ได้ ดาวคามิโน่ของเราก็ตกอยู่ในอันตราย Rookies (2008)
Kamino.คามีโน่ Rookies (2008)
Six Virgin Marys and one Kamikaze.เวอร์จิ้นแมรี่ทั้ง6และหนึ่งคามิคาเซ่ The House Bunny (2008)
You're going to pull a kamikaze mission on the general's car?แกจะไปพลีชีพเพื่อชนรถนายพลนั่นหรือไง The Price (2008)
Communication Sergeant Kamil Ates, captain.ผม พลสื่อสาร คามิล อาร์ทส ครับกัปตัน The Breath (2009)
Communication Sergeant Kamil Ates, at your command.- ชื่ออะไร? - พลสื่อสาร คามิลล์ เอธส์ ยินดีรับใช้ครับ! The Breath (2009)
Kamil Ates, you are dead.คามิลล์ เอธส์.. นายตายไปแล้ว! The Breath (2009)
Kamil!คามิล! The Breath (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
KAMIN    K AE1 M IH2 N
KAMIN    K EY1 M IH2 N
KAMIR    K AH0 M IH1 R
KAMINS    K AE1 M IH2 N Z
KAMINS    K EY1 M IH2 N Z
KAMINER    K AE1 M AH0 N ER0
KAMIKAZE    K AA2 M AH0 K AA1 Z IY0
KAMINSKI    K AH0 M IH1 N S K IY0
KAMINSKY    K AH0 M IH1 N S K IY0

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かみ, kami] (n) พระเจ้า
[かみ, kami] (n) กระดาษ
[かみ, kami] (n) ยอด, ส่วนบน, ข้างบน
[かみ, kami] (n) เส้นผม
上半期[かみはんき, kamihanki] (n) ครึ่งปีแรก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
髪型[かみがた, kamigata] ทรงผม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かみ, kami] Thai: ชื่อสกุลของคนญี่ปุ่น English: Kami(pl)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kamikaze {m}kamikaze [Add to Longdo]
Kamille {f}camomile [Add to Longdo]
Kamillentee {m}camomiletea [Add to Longdo]
Kamin {m} | Kamine {pl}chimney | chimneys [Add to Longdo]
Kaminbock {m}andiron [Add to Longdo]
Kaminecke {f}inglenook [Add to Longdo]
Kaminfeger {m}chimney sweep [Add to Longdo]
Kaminfeuer {n}ingel [Add to Longdo]
Kaminfeuer {n}open fire [Add to Longdo]
Kamingeräte {pl}fireirons [Add to Longdo]
Kamingitter {n}fireguard [Add to Longdo]
Kamingitter {n}fireguards [Add to Longdo]
Kaminplatte {f} | Kaminplatten {pl}hearthstone | hearthstones [Add to Longdo]
Kaminplatte {f}mantelpiece [Add to Longdo]
Kaminschieber {m} | Schlitz {m} für Kaminschieberdamper | damper slot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お上さん;お内儀さん;御上さん;御内儀さん[おかみさん, okamisan] (n) (uk) missus (orig. honorific, now familiar); missis [Add to Longdo]
かみのけ座[かみのけざ, kaminokeza] (n) (constellation) Coma Berenices [Add to Longdo]
つかみ取る[つかみとる, tsukamitoru] (v5r) to grasp; to get [Add to Longdo]
つかみ所;掴み所;摑み所(oK)[つかみどころ, tsukamidokoro] (n) (1) (uk) point (of a conversation, etc.); sense; (2) hold; grip [Add to Longdo]
つかみ所がない;掴み所がない[つかみどころがない, tsukamidokoroganai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1,つかみ所のない・つかみどころのない) vague; fuzzy; elusive; slippery [Add to Longdo]
つかみ所のない;掴み所のない[つかみどころのない, tsukamidokorononai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1) vague; fuzzy; elusive; slippery [Add to Longdo]
はにかみ屋[はにかみや, hanikamiya] (n) shy; very shy person [Add to Longdo]
ぷちぷち;プチプチ[, puchipuchi ; puchipuchi] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sound of bubbles (or other small objects) being popped; (2) (on-mim) lumpy sensation (e.g. of food); (n) (3) little bits; small grains; (4) (プチプチ only) (See 気泡緩衝材) bubble wrap (trademark of Kawakami Sangyo Co.) [Add to Longdo]
アメリカミンク[, amerikaminku] (n) American mink (Mustela vison) [Add to Longdo]
アメリカ水芭蕉[アメリカみずばしょう;アメリカミズバショウ, amerika mizubashou ; amerikamizubashou] (n) (uk) yellow skunk cabbage (Lysichiton americanum) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
紙テープ[かみテープ, kami te-pu] paper tape, paper streamer [Add to Longdo]
紙詰まり[かみつまり, kamitsumari] paper jam [Add to Longdo]
紙送り[かみおくり, kamiokuri] paper feed [Add to Longdo]
過密[かみつ, kamitsu] overcrowding [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かみ, kami] -oben [Add to Longdo]
[かみ, kami] der_obere_Teil [Add to Longdo]
上高地[かみこうち, kamikouchi] (Ausflugsort i.d.jap.Alpen) [Add to Longdo]
[かみ, kami] Gott [Add to Longdo]
神様[かみさま, kamisama] Gott [Add to Longdo]
神風[かみかぜ, kamikaze] goettlicher_Wind, Kamikaze [Add to Longdo]
[かみ, kami] Papier [Add to Longdo]
紙一枚[かみいちまい, kamiichimai] ein_Blatt_Papier [Add to Longdo]
紙包み[かみづつみ, kamidutsumi] in_Papier_eingewickeltes_Paket [Add to Longdo]
紙型[かみがた, kamigata] (Papier)Matritze, Gussform [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kami \Ka"mi\, n. pl. [Japanese, god.]
   A title given to the celestial gods of the first mythical
   dynasty of Japan and extended to the demigods of the second
   dynasty, and then to the long line of spiritual princes still
   represented by the mikado.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Kami
   n 1: one the Shinto deities (including mythological beings,
      spirits of distinguished men, forces of nature)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top