Search result for

jupiter

(50 entries)
(0.0254 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jupiter-, *jupiter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Jupiter[N] ดาวพฤหัสบดี, See also: ดาวจูปีเตอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jupiter(จู'พิเทอะ) n. เทพเจ้าแห่งสวรรค์และดินฟ้าอากาศ (หรือJove) ,ดาวพฤหัสบดี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jupiterดาวพฤหัส, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากดาวอังคารออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 778 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 139,500 กิโลเมตรเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุด มีดาวบริวาร 17 ดวง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Jupiterจูปิเตอร์ [การแพทย์]
Jupiter (Planet)ดาวพฤหัสบดี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bones: Made of casein multi alloy from Jupiter.กระดูกของฉัน สร้างจาก เคซิน มัลติ อัลลอยน์ จากดาวพฤหัส Cyborg Girl (2008)
- ... my nose is the size of Jupiter. so ungrateful.จมูกฉันใหญ่เท่าดาวอังคาร แย่มาก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Which of these three would most likely survive in the extreme environment of the Jupiter moon Callisto, and why?ชนิดไหนที่สามารถมีชีวิตรอด ในสิ่งแวดล้อมสุดโหด บนดวงจันทร์คาลิสโตของดาวพฤหัส และทำไม The Day the Earth Stood Still (2008)
Object 07/493 was first spotted just beyond Jupiter's orbit by the Spaceguard program.วัตถุ 07/493 ได้ถูกค้นพบครั้งแรก นอกวงโคจรดาวพฤหัส โดยโครงการของสเปคการ์ด The Day the Earth Stood Still (2008)
In Jupiter's condition, it's pushing it!จูปิเตอร์มันถูกกดดันมากเกินไป! Episode #1.7 (2009)
Or else Jupiter's efforts would have been for nothing.ถ้าไม่มีเรื่องแบบนั้น จูปิเตอร์ก็คงจะไม่ต้องทุกข์ทรมาน Episode #1.7 (2009)
Miss Jupiter, did you and Dr. Manhattan have a fight today?คุณจูปิเตอร์, จริงหรือเปล่าที่คุณ กับดร.แมนฮัตตันทะเลาะกันในวันนี้ Watchmen (2009)
My apologies, Miss Jupiter.เป็นความผิดผมเอง, คุณจูปิเตอร์ Watchmen (2009)
You're Sally Jupiter's kid.เธอต้องเป็นแซลลี่ จูปิเตอร์น้อยแน่ๆ Watchmen (2009)
On 43rd and 7th, saw Dreiberg and Jupiter leaving diner.เห็นไดรเบิร์กกับจูปิเตอร์ ออกจากร้านอาหารที่แยก 43 ตัด 7 Watchmen (2009)
Daniel. Miss Jupiter.แดเนียล, มิส จูปิเตอร์ Watchmen (2009)
- Hello, Miss Jupiter.- สวัสดีครับ คุณนายจูปิเตอร์ Watchmen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jupiterThe Earth, Mars and Jupiter are planets.
jupiterThe smaller planets hovering around the planet Jupiter reminded him of the guards surrounding a king when he walked outdoors, and Kepler called them satellites.
jupiterThe star which shines up there is Jupiter.
jupiterThis shrine is sacred to Jupiter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พฤหัส[N] Jupiter, Syn. ดาวพฤหัส, Example: ระยะห่างจากโลกตามที่เขาคิดในครั้งนั้นคือ ดาวเสาร์ ดาวพฤหัส ดาวอังคาร ดวงอาทิตย์ ดาวศุกร์ ดาวพุธ, Count unit: ดวง, Thai definition: คำย่อของดาวพฤหัสบดี
พฤหัสบดี[N] Jupiter, Syn. ดาวพฤหัสบดี, Example: การดับของดาวพฤหัสบดีทำให้เกิดวาตภัย หรือความผันผวนแปรปรวนของลม, Count unit: ดวง, Thai definition: ชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ 5 และเป็นดวงที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ อยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ 778 ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ในแนวที่ผ่านเส้นศูนย์สูตร 142,800 กิโลเมตร., Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ดาวพฤหัสบดี[N] Jupiter, Thai definition: ดาวเคราะห์ดวงที่ใหญ่ที่สุดห่างจากดวงอาทิตย์เป็นดวงที่ห้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวพฤหัส[n. prop.] (dāo Phreuhat) EN: Jupiter   FR: Jupiter
ดาวพฤหัสบดี[n. prop.] (dāo Phreuhatsabødī) EN: Jupiter   FR: Jupiter
พฤหัส[n. prop.] (Phreuhat = Phareuhat ) EN: Jupiter   FR: Jupiter
พฤหัสบดี[n. prop.] (Phreuhatsabødī = Phareuhatsabødī) EN: Jupiter   FR: Jupiter

CMU English Pronouncing Dictionary
JUPITER    JH UW1 P AH0 T ER0
JUPITER'S    JH UW1 P AH0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jupiter    (n) (jh uu1 p i t @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jupiter {m} [astron.]Jupiter [Add to Longdo]
Jupiterlampe {f} | Jupiterlampen {pl}sunlamp | sunlamps [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イオ[, io] (n) Io (moon of Jupiter) [Add to Longdo]
ガス状惑星[ガスじょうわくせい, gasu jouwakusei] (n) gas giant (e.g. Jupiter, Saturn); gas planet [Add to Longdo]
ガニメデ[, ganimede] (n) Ganymede (moon of Jupiter) [Add to Longdo]
ジュピター(P);ユピテル[, jupita-(P); yupiteru] (n) Jupiter (lat [Add to Longdo]
歳星[さいせい, saisei] (n) Jupiter [Add to Longdo]
三碧[さんぺき, sanpeki] (n) (See 九星) third of nine traditional astrological signs (corresponding to Jupiter and east) [Add to Longdo]
四緑[しろく, shiroku] (n) (See 九星) fourth of nine traditional astrological signs (corresponding to Jupiter and south-east) [Add to Longdo]
七つの星[ななつのほし, nanatsunohoshi] (n) (1) (See 北斗七星) Big Dipper; (2) Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter & Saturn [Add to Longdo]
七曜[しちよう, shichiyou] (n) (1) the seven luminaries (sun, moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn); (2) the seven days of the week [Add to Longdo]
七曜星[しちようせい, shichiyousei] (n) (1) (See 北斗七星) the Big Dipper; the Plough; the Plow; (2) (See 七曜・1) the seven luminaries (sun, moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
木星[Mù xīng, ㄇㄨˋ ㄒㄧㄥ, ] Jupiter (planet) [Add to Longdo]
朱庇特[Zhū bì tè, ㄓㄨ ㄅㄧˋ ㄊㄜˋ, ] Jupiter (Roman god) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jupiter \Ju"pi*ter\, n. [L., fr. Jovis pater. See {Jove}.]
   [1913 Webster]
   1. (Rom. Myth.) The supreme deity, king of gods and men, and
    reputed to be the son of Saturn and Rhea; Jove. He
    corresponds to the Greek Zeus.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) One of the planets, being the fifth from the
    sun, the brightest except Venus, and the largest of them
    all, its mean radius being about 43,345 miles (69,758
    kilometers), almost exactly one-tenth that of the sun. It
    revolves about the sun in 4,332.6 days, at a mean distance
    of 5.2025 from the sun (778,140,000 km), the earth's mean
    distance (the astronomical unit) being taken as unity. It
    has a mass of 1.901 x 10^{27} kg, about one-thousandth
    that of the sun, and more than the remainder of the
    planets combined. It has an average solar day equal to
    9.842 earth hours. The rapid revolution causes a
    noticeable flattening at the poles; the diameter at the
    equator is 71,370 km, and at the poles 66,644 km. --HCP61
    [1913 Webster +PJC]
 
   {Jupiter's beard}. (Bot.)
    (a) A South European herb, with cymes of small red
      blossoms ({Centranthus ruber}).
    (b) The houseleek ({Sempervivum tectorum}); -- so called
      from its massive inflorescence, like the sculptured
      beard of Jove. --Prior.
    (c) the cloverlike {Anthyllis Barba-Jovis}.
 
   {Jupiter's staff} (Bot.), the common mullein; -- so called
    from its long, rigid spike of yellow blossoms. Jupon

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Jupiter
   n 1: the largest planet and the 5th from the sun; has many
      satellites and is one of the brightest objects in the night
      sky
   2: (Roman mythology) supreme god of Romans; counterpart of Greek
     Zeus [syn: {Jupiter}, {Jove}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 jupiter
  vt.
 
   [IRC] To kill an {IRC} {bot} or user and then take its place by adopting
   its {nick} so that it cannot reconnect. Named after a particular IRC user
   who did this to NickServ, the robot in charge of preventing people from
   inadvertently using a nick claimed by another user. Now commonly shortened
   to jupe.
 
   K
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Jupiter [ʒypite]
   Jupiter
   Jove; Jupiter
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Jupiter [jɵpitər]
   Jupiter
   Jove; Jupiter
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top