ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jujube

JH UW1 JH UW2 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jujube-, *jujube*
Possible hiragana form: じゅじゅべ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jujube(จู'จูบ) n. ต้นพุทรา, ผลพุทรา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jujube (Plant)พุทรา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
jujubeพุดทรา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good. I have good jujube tree seals right here.ฉันมีตราประทับดีๆ ที่ทำจากไม้พุทราตรงนี้ด้วย Unstoppable Marriage (2007)
Ah. Here's the little jujube right here.อา นี่พุทราเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ถูกต้อง ที่นี่ Transformers: Age of Extinction (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำพุทรา[nām phutsā] (n) EN: jujube juice
พุทรา[phutsā] (n) EN: Indian jujube ; Chinese date ; monkey apple

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
JUJUBE JH UW1 JH UW2 B

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jujube (n) ʤˈuːʤuːb (jh uu1 jh uu b)
jujubes (n) ʤˈuːʤuːbz (jh uu1 jh uu b z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǎo, ㄗㄠˇ, / ] jujube; dates #14,078 [Add to Longdo]
枣树[zǎo shù, ㄗㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] jujube tree; date tree; Zizyphus vulgaris #51,257 [Add to Longdo]
果味胶糖[guǒ wèi jiāo táng, ㄍㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄊㄤˊ, / ] jujube [Add to Longdo]
[rěn, ㄖㄣˇ, ] jujube tree [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナツメ球;なつめ球;棗球[ナツメきゅう(ナツメ球);なつめきゅう(なつめ球;棗球), natsume kyuu ( natsume tama ); natsumekyuu ( natsume tama ; natsume tama )] (n) (See 棗・1) night-light bulb; jujube bulb [Add to Longdo]
大棗[たいそう, taisou] (n) jujube [Add to Longdo]
[なつめ;ナツメ, natsume ; natsume] (n) (1) (uk) jujube (species of bush, Ziziphus zizyphus); Chinese date; (2) small tea caddy (tea ceremony) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jujube \Ju"jube\ (j[=u]"j[-u]b), n. [F., fr. L. zizyphum, Gr.
   zi`zyfon, Per. z[imac]zf[=u]n, zizaf[=u]n, zayzaf[=u]n.]
   1. The sweet and edible drupes (fruits) of several
    Mediterranean and African species of small trees, of the
    genus {Zizyphus}, especially the {Zizyphus jujuba},
    {Zizyphus vulgaris}, {Zizyphus mucronata}, and {Zizyphus
    Lotus}. The last named is thought to have furnished the
    lotus of the ancient Libyan Lotophagi, or lotus eaters.
    [1913 Webster]
 
   2. A chewy gelatinous lozenge made of or in imitation of, or
    flavored with, the jujube fruit.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Jujube paste}, the dried or inspissated jelly of the jujube;
    also, a confection made of gum arabic sweetened.
    [1913 Webster] Jiujutsu
    Jujitsu
    Jujutsu

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Christ's-thorn \Christ's-thorn`\, n. (Bot.)
   One of several prickly or thorny shrubs found in Palestine,
   especially the {Paliurus aculeatus}, {Zizyphus
   Spina-Christi}, and {Zizyphus vulgaris}. The last bears the
   fruit called {jujube}, and may be considered to have been the
   most readily obtainable for the Crown of Thorns.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jujube
   n 1: spiny tree having dark red edible fruits [syn: {jujube},
      {jujube bush}, {Christ's-thorn}, {Jerusalem thorn},
      {Ziziphus jujuba}]
   2: dark red plumlike fruit of Old World buckthorn trees [syn:
     {jujube}, {Chinese date}, {Chinese jujube}]
   3: chewy fruit-flavored jellied candy (sometimes medicated to
     soothe a sore throat)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top