หรือคุณหมายถึง joyleß?
Search result for

joyless

(8 entries)
(0.1435 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joyless-, *joyless*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joyless    [ADJ] ที่ไม่มีความสุข, See also: ที่ไม่ร่าเริง, ที่ไม่เบิกบานใจ, ที่ไม่สนุกสนาน, Syn. miserable, sad, depressed, Ant. joyous, joyful, merry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joyless(จอย'ลิส) adj. ไม่มีความสุข,ไม่รื่นเริง,เศร้า,หดหู่ใจ,หม่นหมอง

English-Thai: Nontri Dictionary
joyless(adj) ไม่ยินดี,ทุกข์,เศร้าโศก,ไม่สนุกสนาน,ไม่ร่าเริง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
joyless    (j) (jh oi1 l @ s)
joylessly    (a) (jh oi1 l @ s l ii)
joylessness    (n) (jh oi1 l @ s n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Joyless \Joy"less\, a.
   Not having joy; not causing joy; unenjoyable. --
   {Joy"less*ly}, adv. -- {Joy"less*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
      With downcast eyes the joyless victor sat. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Youth and health and war are joyless to him. --Addison.
   [1913 Webster]
 
      [He] pining for the lass,
      Is joyless of the grove, and spurns the growing grass.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 joyless
   adj 1: not experiencing or inspiring joy; "a joyless man"; "a
       joyless occasion"; "joyless evenings" [ant: {joyous}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top