ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joyless

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joyless-, *joyless*, joyles
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joyless(adj) ที่ไม่มีความสุข, See also: ที่ไม่ร่าเริง, ที่ไม่เบิกบานใจ, ที่ไม่สนุกสนาน, Syn. miserable, sad, depressed, Ant. joyous, joyful, merry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joyless(จอย'ลิส) adj. ไม่มีความสุข, ไม่รื่นเริง, เศร้า, หดหู่ใจ, หม่นหมอง

English-Thai: Nontri Dictionary
joyless(adj) ไม่ยินดี, ทุกข์, เศร้าโศก, ไม่สนุกสนาน, ไม่ร่าเริง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
joyless (j) ʤˈɔɪləs (jh oi1 l @ s)
joylessly (a) ʤˈɔɪləsliː (jh oi1 l @ s l ii)
joylessness (n) ʤˈɔɪləsnəs (jh oi1 l @ s n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Joyless \Joy"less\, a.
   Not having joy; not causing joy; unenjoyable. --
   {Joy"less*ly}, adv. -- {Joy"less*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
      With downcast eyes the joyless victor sat. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Youth and health and war are joyless to him. --Addison.
   [1913 Webster]
 
      [He] pining for the lass,
      Is joyless of the grove, and spurns the growing grass.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 joyless
   adj 1: not experiencing or inspiring joy; "a joyless man"; "a
       joyless occasion"; "joyless evenings" [ant: {joyous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top