Search result for

ivp

(65 entries)
(0.0247 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ivp-, *ivp*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ivp มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ivp*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ivpabbr. intravenous pyelogram ,intravenous push
ivpbabbr. intravenous piggyback

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That bloody Harris is a liability.Dieser verfluchte Harris ist ein echter Passivposten. The Long Good Friday (1980)
We must work out an alternative plan to evacuate the population from the endangered areas.Mein Vorschlag ist, 2 Alternativpläne für die Evakuierung der Bevölkerung aus den bedrohten Gebieten vorzubereiten. Zeme roku 2484 (1983)
I'll go up to Konrad and initiate the crash course!Ich gehe rauf zu Konrad und starte das Intensivprogramm! Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
There's a kind of alternative plan.Es gibt eine Art Alternativplan für diesen Ort. Local Hero (1983)
Quick current assets: 3,420.Leicht realisierbare Aktivposten? 3420. Diced Steele (1985)
What do we have for negative comparison?- Welche Negativprobe haben wir? Manhunter (1986)
- Let us consider my alternate plan.- Der Alternativplan. Manhunt (1989)
- Alternate plan?- Alternativplan? Manhunt (1989)
Mr. Data, what's their offensive potential?Mr Data, wie ist ihr Offensivpotenzial? Suddenly Human (1990)
In two days, a fleet of Romulan warbirds will be within striking distance of 15 Federation sectors.In zwei Tagen wird eine Flotte romulanischer Kriegsschiffe Offensivpositionen vor allen 13 Sektoren der Föderation einnehmen. The Defector (1990)
Hi, Mr. Johnson, I'm D.J. Tanner from the Adopt-A-Grandparent program.Hi, Mr. Johnson. Ich bin D.J. Tanner vom Großeltern-Adoptivprogramm. The Volunteer (1991)
The minute I found out who you guys were, we immediately went to a diversion plan.Als ich herausfand, wer Sie sind, haben wir uns sofort einen Alternativplan einfallen lassen. Ja. Honest Abe (1991)
Mr. Worf, ascertain their offensive potential.Stellen Sie ihr Offensivpotenzial fest. Half a Life (1991)
They switched the ground to the negative...Die Erdung wurde am Negativpol angeschlossen,... Ghost in the Machine (1993)
Intensive programme.Ein Intensivprogramm. An Unforgettable Summer (1994)
As your exclusive promoter I have the right to arrange matches.Als Ihr Exklusivpromoter hab ich das Recht, Kämpfe anzusetzen. Rivals (1994)
- Exclusive promoter?- Exklusivpromoter? Rivals (1994)
Our runabouts will take up a defensive position outside the Bryma colony's sensor range.Unsere Shuttles werden außerhalb der Sensorreichweite von Bryma Defensivpositionen einnehmen. The Maquis: Part II (1994)
-I'm Mr. Serlano's contingency plan.- Ich bin Mr. Serlanos Alternativplan. No Way Back (1995)
Since all reported attempts to kill him in the past have failed I've decided to go with our alternate plan.Da alle vergangenen Versuche, ihn zu töten, gescheitert sind, habe ich mich für unseren Alternativplan entschieden. Super Mann (1995)
Senator, this is a contingency program for 100 percent integration.Das hier ist ein Alternativplan für vollständige Integration. G.I. Jane (1997)
We may need an alternate plan.Eventuell brauchen wir einen Alternativplan. The Desperate Half-Hour (1997)
Perhaps you're experiencing a paradoxical state-dependent associative phenomenon.Vielleicht erleben Sie ein paradoxes Assoziativphänomen. Favorite Son (1997)
They've taken out the few Raiders that were harassing the population and taken up defensive positions around their planet.Sie haben die Piraten getötet, die die bevölkerung schikanierten und Defensivposten rund um ihren PIaneten bezogen. The Paragon of Animals (1998)
For thousands of years, Ferenginar has let a valuable resource go to waste.Tausende Jahre lang hat Ferenginar einen wertvollen Aktivposten vergeudet. Profit and Lace (1998)
A valuable resource?Ein wertvoller Aktivposten? Profit and Lace (1998)
Then depending on her recovery... and the exchange rate. Intensive care will be $3,200 a day.Je nach Genesungsdauer und Wechselkurs kostet die Intensivpflege tägich 3.200. Dead or Alive (1999)
- The ablative armour is buckling.- Die Ablativpanzerung verzieht sich. The Changing Face of Evil (1999)
Then, am I to assume you have an alternative plan?- Haben Sie einen Alternativplan? - Mir geht es wie Ihnen, Tuvok. Live Fast and Prosper (2000)
It was brought to me by mistake with some of my archives mail.Sie wurde mir aus Versehen mit meiner Archivpost gebracht. Red Dragon (2002)
We have a contingency plan.Wir haben einen Alternativplan. 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2002)
You never said anything to me about a contingency plan.Sie haben diesen Alternativplan nie erwähnt. 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2002)
Our contingency doesn't involve them.In unserem Alternativplan sind sie nicht vorgesehen. 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2002)
And I guarantee you, they have a contingency plan.Sie haben bestimmt einen Alternativplan. 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2002)
They didn't get the power to shut down. They're working on their contingency plan.Ihr Plan ist fehlgeschlagen, aber sie arbeiten an einem Alternativplan. 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2002)
Mr President... it seems there are a number of people, cabinet members, who question whether you're fit to continue as chief executive of this country.Mr. President, es sieht aus, als ob eine Anzahl von Personen, von Kabinettsmitgliedern, deine Fähigkeit anzweifeln, weiterhin die oberste Exekutivposition zu bekleiden. Day 2: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (2003)
There are cabinet members who question whether you're fit to continue as chief executive of this country.Zuvor bei 24: Das Kabinett zweifelt deine Fähigkeit an, die oberste Exekutivposition zu bekleiden. Day 2: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2003)
She's a commodity.Sie ist ein Aktivposten. Baby's First Demon (2003)
I have an alternative plan.Ich habe einen Alternativplan. Junkyard Dawgs (2003)
Explosive rounds.- Explosivpatronen. Blade: Trinity (2004)
And he offered no contingency. If we don't show up at the meet, there's no assurance that this opportunity will present itself again.Es gibt keinen Alternativplan - seid ihr nicht da, haben wir diese Chance vielleicht nie wieder. Crossings (2004)
- Yo, my man need to drop a negative.- Yo, mein Freund hier braucht 'ne Negativprobe. Straight and True (2004)
Well, the Tengiz field, Killen's largest asset is being looked into pretty heavily by the U.S. Attorney's office.Das Tengis-Ölfeld, Killens grösster Aktivposten, wird gerade ziemlich heftig von der Staatsanwaltschaft überprüft. Syriana (2005)
And the mayor's youth-crime prevention program is back on.Nun zum Präventivprogramm für Jugendkriminalität. Miss Congeniality 2: Armed & Fabulous (2005)
She's been an active asset of ours for some time.Sie war für eine längere Zeit einer unserer Aktivposten. The Good Shepherd (2006)
She's a military asset providing us with vital strategic intelligence.Sie ist ein militärischer Aktivposten und versorgt uns mit strategischen Details. Sacrifice (2006)
I'm not gonna sacrifice a military asset on your altar of revenge.Ich opfere keinen militärischen Aktivposten auf dem Altar Ihrer Rache. Sacrifice (2006)
- We lost a major asset this month.- Uns ging ein wichtiger Aktivposten verloren. Members Only (2006)
If we aren't picking up activity, it's only because they're regrouping, - coming up with an alternate plan. - Sydney...Dass es so ruhig ist, könnte bedeuten, dass sie sich neu gruppieren und an einem Alternativplan arbeiten. There's Only One Sydney Bristow (2006)
I gotta go do my thing for the Critical Care Department.Ich muss meine Nummer für die Intensivpflegestationen durchziehen. Graduation Day (2006)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktivposten {m}asset item [Add to Longdo]
Alternativpfad {m}alternative path [Add to Longdo]
Alternativplan {m}alternative plan [Add to Longdo]
Alternativplanung {f}alternative planning [Add to Longdo]
Alternativprognose {f}alternative forecast [Add to Longdo]
Intensivprogramm {n}crash programme [Add to Longdo]
Passivposten {m}debit item [Add to Longdo]
Possessivpronomen {n}; besitzanzeigendes Fürwortpossessive pronoun [Add to Longdo]
Vermögenswert {m}; Aktivposten {m}; Anlagengegenstand {m}asset [Add to Longdo]
Olivpapagei {m} [ornith.]Modest Parrot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 IVP
   n 1: X-ray picture of the kidneys and ureters after injection of
      a radiopaque dye [syn: {intravenous pyelogram}, {IVP}]
   2: performing pyelography with intravenous injection of a
     contrast medium [syn: {intravenous pyelography}, {IVP}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top