ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interrogator

IH2 N T EH1 R AH0 G EY2 T ER0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interrogator-, *interrogator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interrogator[N] ผู้ซักถาม, See also: ผู้ซักไซ้
interrogatory[ADJ] ที่แสดงออกมาเป็นคำถาม, See also: ที่เป็นการซักถาม
interrogatory[N] ู้คำถาม, Syn. question, inquiry, Ant. answer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interrogator(อินเทอระเก'เทอะ) n. ผู้สอบถาม,ผู้ซักถาม,ผู้ซักไซ้,เครื่องส่งสัญญาณวิทยุเพื่อให้ตอบทันที'

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interrogatoriesคำถามเป็นลายลักษณ์อักษร (ของคู่ความ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I talked to the guy and with our interrogators over there.ผมคุยกับเขาโดยมีผู้สืบสวนไปด้วย WarGames: The Dead Code (2008)
You happen to be the most qualified interrogator we've got.นายเป็นคนที่จะสามารถเค้นเอาความจริงได้ดีที่สุดที่เรามี On the Head of a Pin (2009)
And we change interrogators So they can't get into A rhythm with their answers.นัยตาคุณสีอะไร น้ำเงิน Conflicted (2009)
When I was in medical school, they brought in this CIA interrogator to help us better identify who was lying.สมัยที่ฉันเรียนอยู่ พวกเขาพาจนท.ซีไอเอคนนี้เข้ามา เพื่อช่วยให้เราชี้ตัว คนที่โกหกได้ดีขึ้น Pilot (2011)
I know you were a senior interrogator in Iraq.ผมรู้ว่าคุณเคยเป็นพนักงาน สอบสวนอาวุโสที่อิรัก 2 Pi R (2013)
I know you were a senior interrogator in Iraq.ผมรู้ว่าคุณเคยเป็นผู้สอบสวนอาวุโสในอิรัก Prisoner's Dilemma (2013)
Just wait until the Interrogator gets here.รอให้หน่วยสอบสวนมาก่อนเถอะ The Hub (2013)
He also just happens to be the best interrogator on the force.เขาเพิ่งได้เป็นมือสอบสวนที่ดีที่สุดในกองทัพ The Balloonman (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรัศนี[N] interrogator, See also: questioner, Syn. ผู้ถาม, Ant. ผู้ตอบ, Example: ปรัศนีในรายการนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียง, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำถาม[n.] (khamthām) EN: question ; problem ; query ; interrogatory ; interrogation ; inquiry ; questionnaire ; subject   FR: question [f] ; interrogation [f]
พนักงานสอบสวน[n. exp.] (phanakngān søpsūan) EN: interrogator ; investigator   FR: enquêteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERROGATOR IH2 N T EH1 R AH0 G EY2 T ER0
INTERROGATORS IH2 N T EH1 R AH0 G EY2 T ER0 Z
INTERROGATORY IH2 N T EH0 R AA1 G AH0 T AO2 R IY0
INTERROGATORIES IH2 N T EH0 R AA1 G AH0 T AO2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interrogator (n) ˈɪntˈɛrəgɛɪtər (i1 n t e1 r @ g ei t @ r)
interrogators (n) ˈɪntˈɛrəgɛɪtəz (i1 n t e1 r @ g ei t @ z)
interrogatory (j) ˌɪntərˈɒgətriː (i2 n t @ r o1 g @ t r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
質問者[しつもんしゃ, shitsumonsha] (n) interrogator [Add to Longdo]
尋問調書[じんもんちょうしょ, jinmonchousho] (n) interrogatory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interrogator \In*ter"ro*ga`tor\, n. [L.: cf. F. interrogateur.]
   One who asks questions; a questioner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interrogator
   n 1: a questioner who is excessively harsh [syn: {inquisitor},
      {interrogator}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top