ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indoctrinate

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indoctrinate-, *indoctrinate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indoctrinate[VT] สั่งสอนให้ซึมซาบ, See also: ปลูกฝัง (ความคิด ความเชื่อ หลักการหรือทฤษฎี), Syn. brainwash, imbue, inculcate
indoctrinate with[PHRV] ปลูกฝังให้เชื่อด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indoctrinate(อินดอค'ทริเนท) vt. ปลูกฝังความเชื่อ,สอนให้ซึมซาบ., See also: indoctrination n. indoctrinator n., Syn. instruct,inculcate

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
they indoctrinate you.พวกมันล้างสมองนาย Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
In the South, preadolescent children are forced through a process called cotillion, which indoctrinates them with all the social graces and dance skills needed to function in 18th century Vienna.ในทางใต้ เด็กก่อนวัยรุ่น จะโดนบังคับให้ผ่านกระบวนการเต้นรำโคทิลเลียน ซึ่งจะทำให้พวกเขารู้ซึ้งถึงมารยาทสง่างามทางสังคม The Agreement Dissection (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยัดเยียด[v.] (yatyīet) EN: press ; squeeze ; force ; indoctrinate ; pressurize   

CMU English Pronouncing Dictionary
INDOCTRINATED IH2 N D AA1 K T R AH0 N EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indoctrinate (v) ˈɪndˈɒktrɪnɛɪt (i1 n d o1 k t r i n ei t)
indoctrinated (v) ˈɪndˈɒktrɪnɛɪtɪd (i1 n d o1 k t r i n ei t i d)
indoctrinates (v) ˈɪndˈɒktrɪnɛɪts (i1 n d o1 k t r i n ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
吹き込む(P);吹きこむ;吹込む[ふきこむ, fukikomu] (v5m,vi,vt) (1) to blow into; to breathe into; (v5m,vt) (2) to inspire; to indoctrinate; (3) to record (music, video, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indoctrinate \In*doc"tri*nate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Indoctrinated}; p. pr. & vb. n. {Indoctrinating}.] [Pref.
   in- in + L. doctrina doctrine: cf. F. endoctriner.]
   1. To instruct in the rudiments or principles of learning, or
    of a branch of learning; to imbue with learning; to teach;
    -- often followed by in.
    [1913 Webster]
 
       A master that . . . took much delight in
       indoctrinating his young, unexperienced favorite.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   2. To instruct in, or imbue with, doctrines, principles or
    ideologies, especially from a specific point of view which
    may be partisan or biased; to strongly press one's own
    point of view upon.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indoctrinate
   v 1: teach doctrines to; teach uncritically; "The Moonies
      indoctrinate their disciples"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top