ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inculcate

IH1 NG K AH0 L K EY2 T   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inculcate-, *inculcate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inculcate[VT] พร่ำสอน, See also: ตอกย้ำ, Syn. instill
inculcate in[PHRV] พร่ำสอนสั่ง, Syn. implant in, instil in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inculcate(อินคัล' เคท) vt. พร่ำสอน, พร่ำบ่น, พร่ำ, ทำให้รับความคิดหรือความรู้สึก., See also: inculcation n. inculcator n., Syn. impress

English-Thai: Nontri Dictionary
inculcate(vt) อบรม,พร่ำสอน,จ้ำจี้จ้ำไช,ย้ำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So there had to be a concept inculcated within the brain itself that there is something out there that goes on forever.ซึ่งได้รับอนุญาตที่ ความวิตกกังวลที่จะลดลง และสิ่งที่เป็นแนวคิดที่ว่า มันมีค่าบางอย่าง Is There a Creator? (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
INCULCATE    IH1 NG K AH0 L K EY2 T
INCULCATED    IH1 NG K AH0 L K EY2 T AH0 D
INCULCATES    IH1 NG K AH0 L K EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inculcate    (v) ˈɪnkʌlkɛɪt (i1 n k uh l k ei t)
inculcated    (v) ˈɪnkʌlkɛɪtɪd (i1 n k uh l k ei t i d)
inculcates    (v) ˈɪnkʌlkɛɪts (i1 n k uh l k ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inculcate \In*cul"cate\, v. t. [imp. & p. p. {Inculcated}; p.
   pr. & vb. n. {Inculcating}.] [L. inculcatus, p. p. of
   inculcare to tread on; pref. in- in, on + calcare to tread,
   fr. calx the heel; perh. akin to E. heel. Cf. 2d {Calk},
   {Heel}.]
   To teach and impress by frequent repetitions or admonitions;
   to urge on the mind; as, Christ inculcates on his followers
   humility.
   [1913 Webster]
 
      The most obvious and necessary duties of life they have
      not yet had authority enough to enforce and inculcate
      upon men's minds.            --S. Clarke.
 
   Syn: To instill; infuse; implant; engraft; impress.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inculcate
   v 1: teach and impress by frequent repetitions or admonitions;
      "inculcate values into the young generation" [syn:
      {inculcate}, {instill}, {infuse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top