ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imbecility

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imbecility-, *imbecility*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imbecility[N] ความโง่, See also: ความโง่เง่า, ความปัญญาอ่อน, ความไม่เต็มบาท, Syn. absurdity, foolishness, idiocy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imbecility(อิมบิซิล'ลิที) n. ความโง่,ความเบาปัญญา,ความไม่เต็มบาท, Syn. foolishness

English-Thai: Nontri Dictionary
imbecility(n) ความโง่,ความไม่เต็มบาท,ความบ้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your imbecility being what it is, I should have known to say,- จำได้ไหม - ฉันเข้าใจประเด็นที่นายพูดถึง 4 Days Out (2009)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imbecility    (n) ˌɪmbəsˈɪlɪtiː (i2 m b @ s i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痴呆[chī dāi, ㄔ ㄉㄞ, / ] imbecility; dementia, #14,231 [Add to Longdo]
痴呆[chī dāi, ㄔ ㄉㄞ, / ] imbecility; dementia, #14,231 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geistesschwäche {f}; Schwachsinn {m} | Geistesschwächen {pl}imbecility | imbecilities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗愚;闇愚[あんぐ, angu] (adj-na,n) (1) imbecility; feeblemindedness; (2) dark [Add to Longdo]
虚弱[きょじゃく, kyojaku] (adj-na,n,adj-no) feebleness; weakness; imbecility; (P) [Add to Longdo]
愚暗;愚闇[ぐあん, guan] (n) (See 暗愚) imbecility [Add to Longdo]
痴愚[ちぐ, chigu] (n) imbecility; idiocy [Add to Longdo]
低能;低脳(iK)[ていのう, teinou] (adj-na,n) low intelligence; feeble-mindedness; imbecility [Add to Longdo]
不能[ふのう, funou] (adj-na,n) incompetency; inefficiency; impossibility; weak point; imbecility; (P) [Add to Longdo]
庸愚[ようぐ, yougu] (adj-na,n) mediocrity; imbecility [Add to Longdo]
魯鈍[ろどん, rodon] (n) imbecility; stupidity [Add to Longdo]
羸弱[るいじゃく, ruijaku] (adj-na,n) weakness; feebleness; imbecility [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imbecility \Im`be*cil"i*ty\, n.; pl. {Imbecilities}. [L.
   imbecillitas: cf. F. imb['e]cillit['e].]
   The quality of being imbecile; weakness; feebleness, esp. of
   mind.
   [1913 Webster]
 
      Cruelty . . . argues not only a depravedness of nature,
      but also a meanness of courage and imbecility of mind.
                          --Sir W.
                          Temple.
   [1913 Webster]
 
   Note: This term is used specifically to denote natural
      weakness of the mental faculties, affecting one's power
      to act reasonably or intelligently.
 
   Syn: Debility; infirmity; weakness; feebleness; impotence.
     See {Debility}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imbecility
   n 1: retardation more severe than a moron but not as severe as
      an idiot
   2: a stupid mistake [syn: {stupidity}, {betise}, {folly},
     {foolishness}, {imbecility}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top