ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thinkable

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thinkable-, *thinkable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thinkable[ADJ] ซึ่งสามารถคิดได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unthinkable(อันธิง'คะเบิล) adj. คิดไม่ถึง,นึกไม่ถึง,นอกประเด็น,ไม่พิจารณา.

English-Thai: Nontri Dictionary
unthinkable(adj) คิดไม่ถึง,นอกประเด็น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's certainly thinkable of taking the subway to Stäsha?เเค่ขึ้นรถใต้ดิน 2 สถานี Let the Right One In (2008)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thinkable (j) θˈɪŋkəbl (th i1 ng k @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらぬ事;有らぬ事[あらぬこと, aranukoto] (exp) the unthinkable [Add to Longdo]
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]
とんだ[, tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P) [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
気もない;気も無い[けもない, kemonai] (exp) (1) showing no signs of ~~; there being no hint of ~~; (2) (arch) unthinkable [Add to Longdo]
心外[しんがい, shingai] (adj-na) (1) regrettable; vexing; upsetting; (2) unthinkable; wholly unexpected; (P) [Add to Longdo]
図がない;図が無い[ずがない, zuganai] (exp,adj-i) unthinkable; extraordinary; preposterous; cannot be [Add to Longdo]
問題にならない[もんだいにならない, mondaininaranai] (exp,adj-i) unthinkable; count for nothing; not matter; out of the question [Add to Longdo]
問題外[もんだいがい, mondaigai] (n) unthinkable; out of the question [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thinkable \Think"a*ble\, a.
   Capable of being thought or conceived; cogitable. --Sir W.
   Hamilton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thinkable
   adj 1: capable of being conceived or imagined or considered
       [ant: {unthinkable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top