ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

horsepower

HH AO1 R S P AW2 ER0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horsepower-, *horsepower*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horsepower[N] แรงม้า, See also: กำลังม้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horsepowern. แรงม้า (550ฟุต-ปอนด์ต่อวินาที) (746 watts)

English-Thai: Nontri Dictionary
horsepower(n) พลังแรงม้า,กำลังแรงม้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
horsepower (hp)แรงม้า (เอชพี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Tell him about the blower. - 600 horsepower through the wheel.600 แรงม้าผ่านล้อ Mad Max (1979)
Computer controlled anti-lock brakes... 200 horsepower at 12,000 rpm...และก็ยังมี.. คอมพิวเตอร์ ระบบป้องกันล้อล็อค... 200 แรงม้า ที่ 12,000 รอบ... Akira (1988)
The horsepower of this engine doesn't stand out until above 11,000 RPM.แรงม้าของรถคันนี้จะยังออกไม่สุดจนกว่าจะเร่งถึง11,000รอบ/นาที Initial D (2005)
Ryousuke's car has so much more horsepower you would expect him to be ahead.รถของ liang ที่อยู่ในช่วงแรงม้าสูง ก็ควรจะตามเขาด้วย Initial D (2005)
This is the last turn, a sharp left. The FC's horsepower will certainly give it the advantage.มีโค้งซ้ายหักศอกสุดท้าย พลังแรงมาสูงๆของ FC จะฝ่าไปได้ Initial D (2005)
This beast's got 500 horsepower and a Borla exhaust system.มันมี 500 แรงม้า และระบบไอเสียโบลร่า The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
Right for the horsepower -- you know,something flashy,sexy.พวกเครื่องกำลังม้าสูงๆ แบบว่าอวดได้ เซ็กซี่ An Inconvenient Lie (2007)
Well, why would a woman want a Plymouth on cinder blocks when she could have a Testarossa, 500 horsepower with a six-speed stick?ทำไมผู้หญิงจึงจะอยากได้รถพลีมัธบนอิฐถ่านหิน ในเมื่อหล่อนสามารถได้รถเทสตารอส 500 แรงม้า พร้อมเกียร์ 6 สปีด? Competitive Wine Tasting (2011)
She's a 55-foot dragger, 750 horsepower cummins diesel with a frigicool system.มันเป็นเรือลากขนาด 55 ฟุต เครื่องยนต์ดีเซล 750 แรงม้า ติดตั้งระบบตรวจหาปลาสุดยอด Love Machine (2011)
Now, I have 691 brake horsepower at my disposal.ตอนนี้เครื่องยนต์ของผม ปั่นพลังได้ 691 แรงม้า Episode #18.1 (2012)
The power-to-weight ratio is insane. 541 brake horsepower per tonne in there.อัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักก็สุดๆ 541 แรงม้าต่อตัน Episode #18.1 (2012)
Behind me, 39,000 horsepower was itching to get going.ข้างหลังผมมีม้า 39,000 ตัว กำลังรอห้อตะบึงอยู่ Episode #18.2 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
horsepowerMy car is deficient in horsepower.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงม้า[N] horsepower, See also: unit of mechanical power, Syn. กำลังม้า, Example: รถแทรกเตอร์ชนิดนี้มีแรงม้าสูงดังนั้นจึงเหมาะสำหรับใช้ลากไม้ขนาดใหญ่, Thai definition: หน่วยวัดกำลังหรืออัตราของการทำงาน โดยกำหนดว่า 1 แรงม้า คือ อัตราของการทำงาน ได้ 550 ฟุต-ปอนด์ต่อวินาที 1 แรงม้า มีค่าเท่ากับ 745.7 วัตต์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำลังม้า[n.] (kamlang-mā) EN: horsepower ; H.P.   FR: puissance en chevaux [f] ; cheval-vapeur [m]
แรงม้า[n.] (raēngmā) EN: horsepower   FR: cheval-vapeur [m] ; chevaux-vapeur [mpl] ; cheval [m] ; chevaux [mpl] ;

CMU English Pronouncing Dictionary
HORSEPOWER HH AO1 R S P AW2 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horsepower (n) hˈɔːspauər (h oo1 s p au @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马力[mǎ lì, ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ, / ] horsepower, #14,274 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
ホースパワー[, ho-supawa-] (n) horsepower; HP; PS [Add to Longdo]
メートル馬力[メートルばりき, me-toru bariki] (n) (PS is from Ger. Pferdestärke) metric horsepower (approx. 735W); PS [Add to Longdo]
公称馬力[こうしょうばりき, koushoubariki] (n) nominal horsepower [Add to Longdo]
仏馬力[ふつばりき, futsubariki] (n) (See メートル馬力) French horse-power; metric horsepower [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  horsepower
      n 1: a unit of power equal to 746 watts [syn: {horsepower},
           {HP}, {H.P.}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top