ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hp

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hp-, *hp*
English-Thai: Longdo Dictionary
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hpabbr. hemiplegia
hpiabbr. history of present illness
hplabbr. human palcenta lactogen
hpnabbr. home parenteral nutrition
hpoabbr. hypertrophic pulmonary osteoarthrpathy
ahpabbr. antihemophilic factor
archpriest(อาร์ค'พริสทฺ) n. หัวหน้าพระ. -archpriesthood, archpriestship n.
birthplacen. สถานที่เกิด,แหล่งกำเนิด
boughpot(เบา'พอท) n. แจกันดอกไม้ขนาดใหญ่
catchpitบ่อหรือท่อที่ใช้รับน้ำฝน

English-Thai: Nontri Dictionary
birthplace(n) ที่เกิด,แหล่งกำเนิด,ภูมิลำเนา,บ้านเกิด
mouthpiece(n) ที่เป่าด้วยปาก,ปากเสียง,หนังสือพิมพ์,โฆษก
toothpaste(n) ยาสีฟัน
toothpick(n) ไม้จิ้มฟัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hp (horsepower)เอชพี (แรงม้า) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hp (n) โทรศัพท์มือถือ
See also: S. cell phone,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can take your intern and show him how we do an hp.แล้วอย่าลืมสอน HPเขาด้วยหละ Let the Truth Sting (2007)
HP-28, follow up.HP-28 กำลังตามไป The Day the Earth Stood Still (2008)
This is HP-28. I'm on I-67.สายตรวจ 28 บนทางหลวง I67 The Day the Earth Stood Still (2008)
Uh, what hpened? I have a plane to catch.เกิดอะไรขึ้น ฉันต้ัองรีบไปขึ้นเครื่อง Eagles and Angels (2008)
Good luck doing an hp without a chart.ขอให้โชคดีกับการทำ HP โดยไม่มีชาร์ทละกัน Invasion (2009)
I can't hp you.ฉันช่วยคุณไม่ได้ Bloodlines (2010)
What the hell hppened to you?เกิดบ้าอะไรขึ้นกับนายเนี่ย? 99 Problems (2010)
HPD accused me of taking payoffs.กรมตำรวจที่นี่ กล่าวหาว่าผมรับสินบน Pilot (2010)
Unfortunately, she's family, which means the HPD will never take her seriously.ช่างโชคร้าย เธอมีครอบครัว ซึ่งหมายความว่ากรมตำรวจ จะไม่ค่อยใจเธอจริงจังเท่าไร Pilot (2010)
And an HPT team.และทีม HPThe Longest Night (2010)
Because of HPPA laws, I can't get information on 20-something-year-olds who've had schizophrenic breaks.เพราะกฏหมายคุ้มครองข้อมูลสุขภาพบุคคล ฉันเลยหาข้อมูลของคนอายุ 20+ ไม่เจอ ว่าใครที่มีอาการทางจิตบ้าง With Friends Like These (2011)
HPD reports all registered sex offenders within five miles of the abduction site have been accounted for.ตำรวจรายงานทั้งหมด ลงทะเบียนผู้กระทำผิดทางเพศ ใน5กิโลเมตร ของเว็บไซต์การลักพาตัว ได้คิดเป็น Ua Lawe Wale (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
เช่าซื้อ[v. exp.] (chao-seū) EN: hire purchase (HP) ; buy on an instalment plan ; buy by hire-purchase   FR: acheter en leasing ; louer-acheter
จับฉ่าย[n.] (japchāi) EN: hotchpotch ; jumble   FR: mélange [m]
กล่อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : small boxes (toothpaste box ...) ; parcels ; cartons]   FR: [classificateur : petites boîtes ; boîtes en carton]
กระบอกเสียง[n. exp.] (krabøk sīeng) EN: mouthpiece ; spokesperson ; announcer   FR: porte-parole [m]
แหล่ง[n.] (laeng) EN: source ; origin ; seat ; birthplace   FR: source [f] ; origine [f]
แหล่งกำเนิด[n. exp.] (laēng kamnoēt) EN: source ; place of origin ; genesis ; origin ; birth ; beginning ; birthplace   FR: source [f] ; lieu de naissance [m]
หลอด[n.] (løt) EN: [classifier : tubes (toothpaste ..)]   FR: [classificateur : tubes (dentifrice ...)]
ไม้จิ้มฟัน[n.] (māi jim fan) EN: toothpick   FR: cure-dent [m]
ปิตุภูมิ[n.] (pituphūm) EN: motherland ; mother country ; fatherland ; birthplace   FR: patrie [f] ; mère patrie [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
HP    (n) ˌɛɪtʃpˈiː (ei2 ch p ii1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
HP : Halbpensionhalf board [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
HPV[エッチピーブイ, ecchipi-bui] (n) human papilloma virus; HPV [Add to Longdo]
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus [Add to Longdo]
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
エイチピーエフエス[, eichipi-efuesu] (n) {comp} HPFS [Add to Longdo]
エイチピーユーエックス[, eichipi-yu-ekkusu] (n) {comp} HP-UX [Add to Longdo]
カンディル[, kandeiru] (n) candiru (Vandellia spp., esp. Vandellia cirrhosa); cañero; toothpick fish [Add to Longdo]
キャッチフレーズ[, kyacchifure-zu] (n) catchphrase; (P) [Add to Longdo]
サウスポー[, sausupo-] (n) southpaw (eng [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スクラッチパッド[すくらっちぱっど, sukuracchipaddo] scratchpad [Add to Longdo]
スループット[するーぷっと, suru-putto] throughput [Add to Longdo]
ハンディフォン[はんでいふぉん, handeifon] handiphone (PHP), mobile telephone [Add to Longdo]
ヒューレットパッカード[ひゅーれっとぱっかーど, hyu-rettopakka-do] HP, Hewlett Packard [Add to Longdo]
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] sustainable throughput [Add to Longdo]
実効スループット[じっこうスループット, jikkou suru-putto] effective throughput [Add to Longdo]
処理能力[しょりのうりょく, shorinouryoku] throughput [Add to Longdo]
エイチピーユーエックス[えいちぴーゆーえっくす, eichipi-yu-ekkusu] HP-UX [Add to Longdo]
エイチピー[えいちぴー, eichipi-] HP [Add to Longdo]
エイチピーエフエス[えいちぴーえふえす, eichipi-efuesu] HPFS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 HP
   n 1: a unit of power equal to 746 watts [syn: {horsepower},
      {HP}, {H.P.}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 HP
     Hewlett Packard (manufacturer)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top