ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

homogen

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -homogen-, *homogen*
Possible hiragana form: ほもげん
English-Thai: Longdo Dictionary
homogeneous(adj) เอกพันธ์, ที่เป็นเนื้อเดียวกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
homogeneous[ADJ] ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกัน, See also: ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน, Syn. similar, uniform

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
homogeneousadj. ซึ่งเป็นเนื้อเดียวกัน,เหมือนกันเท่ากัน, มีลักษณะเหมือนกัน., Syn. alike,consistent,uniform
homogenyn. ความเหมือนกัน (เนื่องจากกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกัน)

English-Thai: Nontri Dictionary
homogeneous(adj) เหมือนกัน,เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
homogeneityความเป็นแบบเดียวกัน, ภาวะเอกพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogeneityภาวะเอกพรรณ, ภาวะเอกพันธ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
homogeneous๑. เอกพันธุ์๒. เป็นเนื้อเดียวกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homogeneousเป็นแบบเดียวกัน, เอกพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogeneous๑. เอกพันธุ์๒. เป็นเนื้อเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogeneousเอกพันธุ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
homogeneous flowhomogeneous flow, การไหลแบบเนื้อเดียว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
homogeneous reactionปฏิกิริยาเนื้อเดียว,   ปฏิกิริยาเคมีที่สารเข้าทำปฏิกิริยาและสารที่เป็นผลของปฏิกิริยามีวัฏภาคเดียวกัน เช่น HCl(aq) + NaOH(aq)  ______>  NaCl(aq) + H2O(aq)   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
homogeneous substanceสารเนื้อเดียว, สารที่มีเนื้อสารและมีสมบัติเหมือนกันโดยตลอด ซึ่งอาจจะเป็นสารละลายหรือสารบริสุทธิ์   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I found evidence of a homogenous mixture of oily and waxy long-chain, which are non-polar hydrocarbons in, uh, this fracture of the skull.ผมเจอหลักฐาน ของผสมเนื้อเดียว ของน้ำมันและแว๊กที่มัน ไม่ทำให้เกิดการติดขั้ว ของไฮโดรคาร์บอน ใน เออ ในรอยของ หัวกระโหลก The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
homogenConformity is an essential element of our homogeneous community.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นเนื้อเดียวกัน[ADV] homogeneously, Syn. กลมกลืน, Example: โลหะทั้งสามอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลุก[n.] (khluk) EN: mix ; blend ; stir ; mingle   FR: mélanger ; homogénéiser

CMU English Pronouncing Dictionary
HOMOGENY    HH OW0 M AA1 JH AH0 N IY0
HOMOGENIZE    HH OW0 M AA1 JH AH0 N AY2 Z
HOMOGENOUS    HH AH0 M AA1 JH AH0 N AH0 S
HOMOGENEITY    HH AA2 M AH0 JH AH0 N IY1 AH0 T IY0
HOMOGENEOUS    HH OW2 M AH0 JH IY1 N IY0 AH0 S
HOMOGENIZED    HH OW0 M AA1 JH AH0 N AY2 Z D
HOMOGENIZATION    HH OW0 M AA1 JH AH0 N IH0 Z EY2 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
homogenize    (v) hˈəmˈɒʤɪnaɪz (h @1 m o1 jh i n ai z)
homogeneity    (n) hˌouməʤɪnˈɪəʴtiː (h ou2 m @ jh i n i@1 t ii)
homogeneous    (j) hˌɒməʤˈiːnɪəʴs (h o2 m @ jh ii1 n i@ s)
homogenized    (v) hˈəmˈɒʤɪnaɪzd (h @1 m o1 jh i n ai z d)
homogenizes    (v) hˈəmˈɒʤɪnaɪzɪz (h @1 m o1 jh i n ai z i z)
homogenizing    (v) hˈəmˈɒʤɪnaɪzɪŋ (h @1 m o1 jh i n ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
均匀性[jūn yún xìng, ㄐㄩㄣ ㄩㄣˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] homogeneity, #39,435 [Add to Longdo]
均质[jūn zhì, ㄐㄩㄣ ㄓˋ, / ] homogenous; uniform; homogenized, #48,378 [Add to Longdo]
同质[tóng zhì, ㄊㄨㄥˊ ㄓˋ, / ] homogeneous [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
homogen(adj) เอกพันธ์, ที่เป็นเนื้อเดียวกัน, See also: S. gleichartig, A. heterogen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
homogen [math.] {adj}homogeneous [Add to Longdo]
homogen {adv}homogeneously [Add to Longdo]
homogenisieren | homogenisierend | homogenisiert | homogenisiertto homogenize | homogenizing | homogenized | homogenizes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホモ[, homo] (n,adj-no) (1) (abbr) (See ホモセクシュアル) homo; homosexual (esp. a male); homosexuality (esp. male-male); (2) (abbr) (See ホモ接合体) homozygote; (3) homogenization; (4) Homo (genus of primates inc. modern humans) (lat [Add to Longdo]
ホモゲナイズ[, homogenaizu] (n) homogenize; homogenise [Add to Longdo]
ホモジナイズ[, homojinaizu] (n) homogenize; homogenise [Add to Longdo]
ホモジニアスコンソリデーション[, homojiniasukonsoride-shon] (n) {comp} homogeneous consolidation [Add to Longdo]
ホモ牛乳[ホモぎゅうにゅう, homo gyuunyuu] (n) homogenized milk; homogenised milk [Add to Longdo]
一様[いちよう, ichiyou] (adj-na,n) uniformity; evenness; similarity; equality; impartiality; homogeneity; (P) [Add to Longdo]
均一化[きんいつか, kin'itsuka] (n,vs) homogenization; homogenisation [Add to Longdo]
均質[きんしつ, kinshitsu] (adj-na,n,adj-no) homogeneous; homogeneity; (P) [Add to Longdo]
均質性[きんしつせい, kinshitsusei] (n) homogeneity [Add to Longdo]
純一[じゅんいつ, jun'itsu] (adj-na,n) purity; homogeneity; unadorned [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
同種計算機ネットワーク[どうしゅけいさんきネットワーク, doushukeisanki nettowa-ku] homogeneous computer network [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  homogen /hoːmoːgeːn/
   homogeneous; homogenous

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top