Search result for

hocke

(57 entries)
(0.17 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hocke-, *hocke*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hockey    [N] กีฬาฮอกกี้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hockeyฮอคกี้ [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hockey(ฮอค'คี) n. กีฬาฮอกกี้
shocker(ชอค'เคอะ) n. ผู้ที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,ผู้เขย่าขวัญ,สิ่งที่เขย่าขวัญ,สิ่งตีพิมพ์ที่เขย่าขวัญ,ภาพยนตร์เขย่าขวัญ,สิ่งที่เลวมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
hockey(n) กีฬาฮอกกี้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, then it's epilepsy. Tell him to buy a hockey helmet--ยังงั้นมันก็เป็นโรคลมชัก บอกเขาให้ซื้อหมวกฮ๊อกกี้มาใส่ Joy (2008)
I'm not wearing hockey pads.ฉันไม่ได้ใส่เกราะฮอกกี้ The Dark Knight (2008)
It's the story of a hockey player named Darren Roanoke, my most resistant student, who became my greatest teacher.มันเป็นเรื่องของนักกีฬาฮ็อกกี้ ชื่อดาร์เรน โรอาโน้ค ลูกศิษย์จอมดื้อที่กลายมาเป็น ครูผู้ยิ่งใหญ่ของผม The Love Guru (2008)
Hockey has its legends.กีฬาฮ็อกกี้มีตำนานของมัน The Love Guru (2008)
Known as the Tiger Woods of hockey,หรือไทเกอร์ วู้ด แห่งวงการฮ็อกกี้ The Love Guru (2008)
So, you are the owner of the ice hockey team, the Toronto Maple Leaves?คุณเป็นเจ้าของทีมฮ็อกกี้น้ำแข็ง ที่ชื่อโตรอนโต เมเปิล ลีบ เหรอ? The Love Guru (2008)
There ain't no connection between my love life and my hockey.ชีวิตรักของผมไม่เกี่ยวกับ การเล่นฮ็อกกี้ของผมเลย The Love Guru (2008)
Prudence is still with Jacques Grande, and he still has the biggest wiener in hockey.พรูเดนซ์ยังอยู่กับจาชวอส์ กรานเด้ และเขายังมี ไส้กรอกใหญ่ที่สุดเหมือนเดิม The Love Guru (2008)
In order to learn distraction, you're not allowed to fight anyone in today's hockey match.เพื่อที่จะเรียนรู้การเบนความสนใจ นายไม่ได้รับอนุญาตให้อัดใคร\ ในการแข่งฮอกกี้วันนี้ The Love Guru (2008)
I'm a hockey player!ผมเป็นนักฮอกกี้! The Love Guru (2008)
That's what hockey players do. We fight!มันคือสิ่งที่นักฮอกกี้ทำ เราต้องสู้! The Love Guru (2008)
Remember, kids, this is not how you play hockey.จำไว้นะเด็กๆ นี่ไม่ใช่การเล่นฮอกกี้นะครับ The Love Guru (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hockeIce hockey is an exciting sport.
hockeI don't likes such sports as boxing and hockey.
hockeI likes such sports as boxing and hockey.
hockeIn hockey and soccer points are counted as goals.
hocke"Is that some sort of uniform?" "Oh right, it's because I play field hockey."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮอกกี้    [N] hockey, Count unit: เกม, แมท, Thai definition: กีฬากลางแจ้งชนิดหนึ่ง เล่นในสนามหรือบนลานน้ำแข็งก็ได้ ผู้เล่นแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 11 คน ทั้ง 2 ฝ่ายพยายามใช้ไม้ตีลูกบอลให้เข้าไปในประตูของฝ่ายตรงข้าม, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮอกกี้[n.] (hǿkkī) EN: hockey   FR: hockey [m]
ผวา[adj.] (phawā) EN: frightened ; startled ; shocked ; scared   FR: surpris ; effrayé
สะดุ้ง[v.] (sadung) EN: be startled ; be shocked ; be scared ; be frightened ; get a fright ; br taken aback ; be surprised   FR: sursauter ; avoir un sursaut ; tressaillir
ตกใจ[adj.] (tokjai) EN: startled ; frightened ; alarmed ; shocked ; scared   FR: surpris ; stupéfait ; saisi d'effroi
ตกใจกลัว[v. exp.] (tokjai klūa) EN: be frightened ; be startled ; be scared ; be shocked ; panic   FR: être effrayé ; paniquer

CMU English Pronouncing Dictionary
HOCKER    HH AA1 K ER0
HOCKEY    HH AA1 K IY0
HOCKETT    HH AA1 K AH0 T
HOCKEY'S    HH AA1 K IY0 Z
HOCKENBURY    HH AA1 K AH0 N B EH2 R IY0
HOCKENBERRY    HH AA1 K AH0 N B EH2 R IY0
HOCKENSMITH    HH AA1 K AH0 N S M IH2 TH
HOCKERSMITH    HH AA1 K ER0 S M IH2 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hocked    (v) (h o1 k t)
hockey    (n) (h o1 k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hockento squat [Add to Longdo]
Hocker {m}; Stuhl {m} | Hocker {pl}; Stühle {pl}stool | stools [Add to Longdo]
Hockerbestattung {f}crouched inhumation [Add to Longdo]
Hockey {n}hockey [Add to Longdo]
Hockeyschläger {m}hockey stick [Add to Longdo]
Hockeyspiel {n}shinty [Add to Longdo]
hocken; sich niederlassento perch [Add to Longdo]
hockendsquatting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おたおた[, otaota] (adv,n,vs) (on-mim) shocked speechless [Add to Longdo]
ぎくっと[, gikutto] (adv-to) (1) (See ぎくり) (with a) start; (vs) (2) to feel shocked [Add to Longdo]
どきり;どっきり;ドッキリ[, dokiri ; dokkiri ; dokkiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) feeling shocked or startled [Add to Longdo]
アイスホッケー(P);アイス・ホッケー[, aisuhokke-(P); aisu . hokke-] (n) ice hockey; (P) [Add to Longdo]
ショッカー[, shokka-] (n) shocker [Add to Longdo]
フィールドホッケー[, fi-rudohokke-] (n) (See ホッケー) field hockey [Add to Longdo]
ホッケー[, hokke-] (n) hockey; (P) [Add to Longdo]
ローラーホッケー[, ro-ra-hokke-] (n) roller hockey [Add to Longdo]
呆れる(P);惘れる[あきれる, akireru] (v1,vi) to be amazed; to be shocked; to be astonished; to be astounded; to be disgusted; (P) [Add to Longdo]
顰蹙[ひんしゅく, hinshuku] (n,vs) frowning on; being shocked at [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
曲棍球[qū gùn qiú, ㄑㄩ ㄍㄨㄣˋ ㄑㄧㄡˊ, ] hockey [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top