หรือคุณหมายถึง hobös?
Search result for

hoboes

(6 entries)
(0.2121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hoboes-, *hoboes*, hoboe
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- who poisoned hoboes.- ที่วางยาพิษคนจรจัด / Mockingbird Lane (2012)
No, not Grandpa. Whoa. If we see any dead hoboes,ไม่ ไม่ใช่คุณปู่ ถ้าเราเจอศพคนจรจัด Mockingbird Lane (2012)
I can run a fingerprinting patch and find their families. Hoboes don't have families.ผมตรวจสอบลายนิ้วมือ แล้วตามหาครอบครัวเขาได้นะ คนจรจัดไม่มีครอบครัว Mockingbird Lane (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
HOBOES    HH OW1 B OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hoboes    (n) (h ou1 b ou z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hobo \Ho"bo\, n.; pl. {Hobos} or {Hoboes}. [Of uncertain
   origin.]
   A professional tramp; one who spends his life traveling from
   place to place, esp. by stealing rides on trains, and begging
   for a living. [U. S.] -- {Ho"bo*ism}, n.
 
   Syn: tramp; bum; vagrant; knight of the road.
     [Webster 1913 Suppl.]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top