ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heptagon

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heptagon-, *heptagon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heptagon[N] รูปทรงเจ็ดเหลี่ยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heptagonn. รูป7มุม7เหลี่ยม

English-Thai: Nontri Dictionary
heptagon(n) รูปเจ็ดเหลี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heptagonรูปเจ็ดเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a riff on a centered heptagonal number.เริ่มที่จุดศูนย์กลาง ตัวเลขเจ็ดเหลี่ยม Entanglement (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ็ดเหลี่ยม[N] heptagon, Thai definition: รูปที่มี 7 ด้าน, รูปที่มี 7 มุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปเจ็ดเหลี่ยม[n. exp.] (rūp jet līem) EN: septagon   FR: heptagone [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heptagon    (n) hˈɛptəgən (h e1 p t @ g @ n)
heptagons    (n) hˈɛptəgənz (h e1 p t @ g @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七边形[qī biān xíng, ㄑㄧ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] heptagon, #507,120 [Add to Longdo]
七角形[qī jiǎo xíng, ㄑㄧ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] heptagon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
七角形[しちかっけい, shichikakkei] (n) heptagon [Add to Longdo]
七辺形[しちへんけい, shichihenkei] (n) heptagon; septagon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heptagon \Hep"ta*gon\, n. [Gr. ? sevencornered; "epta` seven + ?
   angle: cf. F. heptagone.] (Geom.)
   A plane figure consisting of seven sides and having seven
   angles.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heptagon
   n 1: a seven-sided polygon

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top