ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-heptagon-

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: heptagon, *heptagon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heptagon[N] รูปทรงเจ็ดเหลี่ยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heptagonn. รูป7มุม7เหลี่ยม

English-Thai: Nontri Dictionary
heptagon(n) รูปเจ็ดเหลี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heptagonรูปเจ็ดเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ็ดเหลี่ยม[N] heptagon, Thai definition: รูปที่มี 7 ด้าน, รูปที่มี 7 มุม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heptagon (n) hˈɛptəgən (h e1 p t @ g @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七边形[qī biān xíng, ㄑㄧ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] heptagon, #507,120 [Add to Longdo]
七角形[qī jiǎo xíng, ㄑㄧ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] heptagon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heptagon \Hep"ta*gon\, n. [Gr. ? sevencornered; "epta` seven + ?
   angle: cf. F. heptagone.] (Geom.)
   A plane figure consisting of seven sides and having seven
   angles.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heptagon
   n 1: a seven-sided polygon

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top