Search result for

heater

(66 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heater-, *heater*
English-Thai: Longdo Dictionary
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heater[N] เครื่องทำความร้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heater(ฮี'เทอะ) n. เครื่องทำความร้อน
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.
art theaterโรงภาพยนต์หนังต่างประเทศหรือหนังที่อยู่ระหว่างทดลองฉาย
theater(เธีย'เทอะ) n. โรงละคร,โรงมหรสพ,โรงภาพยนตร์,โรงละครกลางแจ้ง,ผู้ชมในโรงดังกล่าว,ห้องบรรยาย,-PHr. (the theatre (Theater) ละคร,บทละคร,เรื่องละคร,สถานที่แสดง,การเกิดผืนดินเป็นชั้น ๆ), Syn. cinema

English-Thai: Nontri Dictionary
heater(n) เครื่องทำความร้อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Turn the heater on. - Yes, goodnight.ลาก่อนครับ Scandal Makers (2008)
How about buy a new hot-water heater?แล้วถ้าหาก ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนใหม่ล่ะครับ Pilot (2008)
And the lukewarm water heater that leaks rusty-looking crap and is rotting out the floor of the utility closet and we can't even afford to fix it.และเครื่องทำน้ำอุ่นอุ่น ไหลออกมามีแต่ขี้สนิม และผุจนเป็นรูตามพื้นบ้าน ซึมออกมาจากห้องส้วม และเราไม่มีปัญญาซื้อหรือซ่อมมัน Seven Thirty-Seven (2009)
Who's gonna fix my water heater when it breaks?ถ้าเครื่องทำน้ำอุ่นฉันเสียใครจะซ่อมล่ะ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
I'm looking for a pump for an A.O. Smith water heater.ฉันมาหาปั้มสำหรับเครื่องทำน้ำร้อนA.O.Smith Hard-Hearted Hannah (2009)
It's an old water heater, Maryann, and I called everyone I could within 150 mile radius, and this guy is the only one who's got a recirculating pump that'll fit it.นี่มันเครื่องรุ่นเก่านะ แมรี่แอน ฉันโทรหาทุกเจ้าที่รู้จักในระยะ 150 ไมล์ มีแค่เจ้านี้ที่มี Hard-Hearted Hannah (2009)
No, I want him here working on the water heater.ไม่ ฉันอยากให้เขาอยู่ซ่อมเครื่องต่อ Hard-Hearted Hannah (2009)
I'm sure she'll be grateful that you fixed that nasty old water heater and you took care of the place.ฉันมั่นใจว่า เค้าต้องซาบซึ้งที่เธอซ่อม เครื่องอุ่นน้ำเก่าๆ นั่นแล้วก็เธอดูแลที่นี่ให้เค้า Release Me (2009)
- Okay, so, I jerry-rigged the heater.โอเคน่ะ ผมได้ประกอบ เครื่องทำความร้อน Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
- You saw the broken heater in that house.คุณก็เห็นเครื่องทำความร้อน ชำรุดในบ้านเขา Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
Go restack the space heaters.ไปจัดเรียง ฮีตเตอร์ Funk (2010)
- This is my article on the school's new water heater.นี่เป็นบทความผม เกี่ยวกับเครื่องทำน้ำร้อนของวิทยาลัย Investigative Journalism (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heaterAn insulated soft-wood room and a good heater are the absolute necessities for a sauna.
heaterDid you turn off the heater?
heaterDon't let the cops find a heater on you.
heaterDon't put the wallet on the top of the heater.
heaterFeeling chilly, I turned on the heater.
heaterHe warmed himself with a pocket heater.
heaterHe went out with the heater on.
heaterI'm not using my home heater today.
heaterIn Japan solar heat is used more for solar water heaters than for electricity generation.
heaterI warned little Mary to leave the kerosene heater alone.
heaterI went out with the heater on.
heaterOur dorm's having heater problem.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องทำความร้อน[N] heater, Example: อุปกรณ์ที่ใช้พลังไฟฟ้ามาก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องทำความร้อน เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดโฮมเธียเตอร์[n. exp.] (chut hōm thīatoē) EN: home theater   FR: home theater [m]
เครื่องทำความร้อน[n. exp.] (khreūang tham khwāmrøn) EN: heater   FR: radiateur [m] ; appareil de chauffage [m]
ละคร[n.] (lakhøn) EN: theater ; play ; drama ; theatrical performance ; stage performance ; show ; ldance drama ; lakorn   FR: théâtre [m] ; pièce de théâtre [f] ; comédie [f] ; drame [m] ; représentation théâtrale [f] ; spectacle de théâtre [m]
ละครยก[n.] (lakhøn yok) EN: toy theater   FR: théâtre miniature
โรงละคร [n.] (rōnglakhøn) EN: theater ; playhouse   FR: théâtre [m] ; salle de théâtre [f]
โรงหนัง[n.] (rōng nang) EN: movie theater ; cinema   FR: cinéma [m] ; salle de cinéma [f]
โรงภาพยนตร์[n.] (rōng phāpphayon) EN: movie theater ; cinema ; kinema   FR: cinéma [m] ; salle de cinéma [f]
สมรภูมิ[n.] (samønraphūm = samøraphūm) EN: battlefield ; battleground ; theater of war ; fighting front   FR: champ de bataille [m] ; front [m]
เตาผิง[n. exp.] (tao phing) EN: fire for warmth ; fireplace ; heater ; stove   
ยุทธบริเวณ[n.] (yutthabøriwēn) EN: war zone ; military sector ; theater of war   

CMU English Pronouncing Dictionary
HEATER    HH IY1 T ER0
HEATERS    HH IY1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heater    (n) (h ii1 t @ r)
heaters    (n) (h ii1 t @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Theater(n) |das, pl. Theater| โรงละคร, โรงโอเปร่า
Staatstheater(n) |das, pl. Staatstheater| โรงละครของรัฐ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glühkerze {f}heater plug [Add to Longdo]
Heizregister {n}heater battery [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
TMD[ティーエムディー, tei-emudei-] (n) theater missile defense; TMD [Add to Longdo]
どさ回りをやる[どさまわりをやる, dosamawariwoyaru] (exp,v5r) to go on tour; to be on the road (e.g. theatre troupe) (theater) [Add to Longdo]
アートシアター[, a-toshiata-] (n) art theater; art theatre [Add to Longdo]
アングラ劇場[アングラげきじょう, angura gekijou] (n) underground theater; underground theatre [Add to Longdo]
アンチテアトル[, anchiteatoru] (n) anti-theatre (theater) (fre [Add to Longdo]
ウォームビズ[, uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter) [Add to Longdo]
オイルヒーター[, oiruhi-ta-] (n) oil-heater [Add to Longdo]
カーヒーター[, ka-hi-ta-] (n) car heater [Add to Longdo]
ガスストーブ[, gasusuto-bu] (n) gas stove; gas heater [Add to Longdo]
クリーンヒーター[, kuri-nhi-ta-] (n) vented heater; clean heater [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暖气[nuǎn qì, ㄋㄨㄢˇ ㄑㄧˋ, / ] heater [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
劇場並み[げきじょうなみ, gekijounami] theater quality (said of video) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heater \Heat"er\ (h[=e]t"[~e]r), n.
   1. One who, or that which, heats.
    [1913 Webster]
 
   2. Any contrivance or implement, as a furnace, stove, or
    other heated body or vessel, etc., used to impart heat to
    something, or to contain something to be heated.
    [1913 Webster]
 
   3. A pistol or other carryable firearm; as, gunmen with their
    heaters bulging in their pockets. [slang]
    [PJC]
 
   {Feed heater}. See under {Feed}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heater
   n 1: device that heats water or supplies warmth to a room [syn:
      {heater}, {warmer}]
   2: (baseball) a pitch thrown with maximum velocity; "he swung
     late on the fastball"; "he showed batters nothing but smoke"
     [syn: {fastball}, {heater}, {smoke}, {hummer}, {bullet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top