ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-heater-

HH IY1 T ER0   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: heater, *heater*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heater[N] เครื่องทำความร้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heater(ฮี'เทอะ) n. เครื่องทำความร้อน

English-Thai: Nontri Dictionary
heater(n) เครื่องทำความร้อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go back and turn the heaters on in our rooms.กลับไปเร่งเครื่องทำความร้อนในห้อง Titanic (1997)
Space heaters keep us warm in the winter... but they, too, can be very dangerous if-สเปซฮีทเตอร์ ทำให้เราอบอุ่นในฤดูหนาว แต่ก็ก่อให้เกิดอันตรายได้ Big Momma's House 2 (2006)
- Turn the heater on. - Yes, goodnight.ลาก่อนครับ Scandal Makers (2008)
And the lukewarm water heater that leaks rusty-looking crap and is rotting out the floor of the utility closet and we can't even afford to fix it.และเครื่องทำน้ำอุ่นอุ่น ไหลออกมามีแต่ขี้สนิม และผุจนเป็นรูตามพื้นบ้าน ซึมออกมาจากห้องส้วม และเราไม่มีปัญญาซื้อหรือซ่อมมัน Seven Thirty-Seven (2009)
Who's gonna fix my water heater when it breaks?ถ้าเครื่องทำน้ำอุ่นฉันเสียใครจะซ่อมล่ะ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
I'm sure she'll be grateful that you fixed that nasty old water heater and you took care of the place.ฉันมั่นใจว่า เค้าต้องซาบซึ้งที่เธอซ่อม เครื่องอุ่นน้ำเก่าๆ นั่นแล้วก็เธอดูแลที่นี่ให้เค้า Release Me (2009)
- You saw the broken heater in that house.คุณก็เห็นเครื่องทำความร้อน ชำรุดในบ้านเขา Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
He's got a busted water heater part. Show him.เขามีส่วนของ เครื่องทำน้ำร้อน โชว์เขาสิ A Simple Christmas (2010)
I'm just calling, um... because I'm in the basement... and I'm trying to get the water heater working, um... because the pilot light's out and I don't know how to relight it.ฉัน แค่โทรมา... เพราะฉันอยู่ห้องใต้ดิน และฉันพยายามเปิดเครื่องทำน้ำอุ่น Crazy, Stupid, Love. (2011)
You had the heater fixed it seems.คอยเดี๋ยว New Tales of the Gisaeng (2011)
Josh, do me a favor, turn off the heater and cover the pool.โจชส์ ช่วยฉันหน่อย ปิดฮีตเตอร์ และคลุมสระให้ด้วย Tower Heist (2011)
And then my water heater broke.แล้วเครื่องทำน้ำร้อนของฉันเสีย Triggerman (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heaterAn insulated soft-wood room and a good heater are the absolute necessities for a sauna.
heaterDid you turn off the heater?
heaterDon't let the cops find a heater on you.
heaterDon't put the wallet on the top of the heater.
heaterFeeling chilly, I turned on the heater.
heaterHe warmed himself with a pocket heater.
heaterHe went out with the heater on.
heaterI'm not using my home heater today.
heaterIn Japan solar heat is used more for solar water heaters than for electricity generation.
heaterI warned little Mary to leave the kerosene heater alone.
heaterI went out with the heater on.
heaterOur dorm's having heater problem.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องทำความร้อน[N] heater, Example: อุปกรณ์ที่ใช้พลังไฟฟ้ามาก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องทำความร้อน เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องทำความร้อน[n. exp.] (khreūang tham khwāmrøn) EN: heater   FR: radiateur [m] ; appareil de chauffage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HEATER HH IY1 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heater (n) hˈiːtər (h ii1 t @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暖气[nuǎn qì, ㄋㄨㄢˇ ㄑㄧˋ, / ] heater, #11,763 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glühkerze {f}heater plug [Add to Longdo]
Heizregister {n}heater battery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heater \Heat"er\ (h[=e]t"[~e]r), n.
   1. One who, or that which, heats.
    [1913 Webster]
 
   2. Any contrivance or implement, as a furnace, stove, or
    other heated body or vessel, etc., used to impart heat to
    something, or to contain something to be heated.
    [1913 Webster]
 
   3. A pistol or other carryable firearm; as, gunmen with their
    heaters bulging in their pockets. [slang]
    [PJC]
 
   {Feed heater}. See under {Feed}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heater
   n 1: device that heats water or supplies warmth to a room [syn:
      {heater}, {warmer}]
   2: (baseball) a pitch thrown with maximum velocity; "he swung
     late on the fastball"; "he showed batters nothing but smoke"
     [syn: {fastball}, {heater}, {smoke}, {hummer}, {bullet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top