ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แจกไพ่

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แจกไพ่-, *แจกไพ่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจกไพ่[V] hand out cards, See also: deal out cards, Example: เขามือแจกไพ่ให้กับผู้เล่นคนละ 13 ใบ, Thai definition: แบ่งไพ่ให้แก่ผู้เล่นทุกคนตามกำหนดกฎเกณฑ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แจกไพ่ก. แบ่งไพ่ให้แก่ผู้เล่นทุกคนตามกำหนดกฎเกณฑ์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You didn't deal yourself no pat hand.นายไม่ได้แจกไพ่รอบนมือให้ตัวเอง Stand by Me (1986)
He'd give hundreds to the dealers and the guys who ran the games.เขาให้หนึ่งร้อยกับเจ้ามือ และอีกหนึ่งร้อยกับเด็กแจกไพ่ Goodfellas (1990)
You deal.นายแจกไพ่ Of Mice and Men (1992)
High card for dealer position.เจ้ามือพร้อมแจกไพ่แล้วครับ Casino Royale (2006)
It's a much tougher game out there for women. Nature deals us some tricky cards.มันคงเป็นเกมที่ต้องอดทนมาก ที่จะออกมาจากผู้หญิงคนนั้น ธรรมชาติแจกไพ่ใบที่ยากให้กับเรา The Nanny Diaries (2007)
Why don't you deal the card?ทำไมไม่แจกไพ่หละ My Blueberry Nights (2007)
WE WERE JUST GETTING READY TO DEAL THE CARDS. BREE,ARE YOU OKAY?เรากำลังแจกไพ่อยู่ บรี เป็นอะไรหรือป่าว Mother Said (2008)
-Throw us in for a quick spin.- แจกไพ่มาเร็วๆเลย RocknRolla (2008)
I heard that Uncle picked some casino dealers from Philippines.ผมได้ยินมาว่า ลุงเลือกคนแจกไพ่บางคน มาจากฟิลิปปินส์ Episode #1.5 (2008)
- May I deal you in?- ให้ผมแจกไพ่นะ? X-Men Origins: Wolverine (2009)
- Deal.แจกไพ่_BAR_ A Lonely Place to Die (2011)
Okay, so first I assign point values, correlate to the effect of removal.โอเค อันดับแรกผมต้องแจกไพ่ เรียงลำดับให้กับขาไพ่ Bullet Points (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deal in[PHRV] แจกไพ่, See also: แจกจ่ายไพ่
deal out[PHRV] แจกไพ่, See also: แจกจ่ายไพ่
deal[VI] แจกไพ่, Syn. dispense, distribute

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deal(ดีล) {dealt,dealing,deals} v. จัดการ,จัดสรร,แจกไพ่,ติดต่อธุรกิจ,ค้าขาย,ประพฤติ. n. การติดต่อธุรกิจ,การตกลงลับ,การซื้อขาย,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,การแจกไพ่,สัญญา,นโยบาย
dealer(ดี'เลอะ) n. ผู้ติดต่อ,พ่อค้า,นักธุรกิจ,คนแจกไพ่

English-Thai: Nontri Dictionary
dealer(n) พ่อค้า,ผู้จำหน่าย,นักธุรกิจ,ผู้ติดต่อ,เจ้ามือ,ผู้แจกไพ่

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top