Search result for

hake

(72 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hake-, *hake*
Possible hiragana form: はけ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hakenkreuz(ฮา'คันครอยซฺ) n. รูปสวัสดิกะของนาซี
handshaken. การจับมือกัน
milk shakeเครื่องดื่มที่ประกอบด้วยนมเย็นและไอศกรีมที่เขย่าหรือปั่นให้เข้ากันด้วยเครื่อง
shake(เชด) (shook,shaken,shaking,shakes} vt.,vi.,n. (การ) เขย่า,สั่น,โยก,ทำให้สั่น,สลัด,สะบัด,ทอดทิ้ง,ทำให้กระวนกระวาย,กวนใจ,ทำให้สงสัย,ขจัด,สั่นสะเทือน,ตัวสั่น,สะท้าน,แกว่ง,ไม่มั่นคง,หวั่นไหว,จับมือกัน (แสดงความเคารพการทักทายหรือการเห็นด้วย) ,สิ่งที่เกิดจากการสั
shake-hands(เชค'แฮนซฺ) n. การจับมือกัน
shake-up(เชค'อัพ) n. การเขย่า,การเขย่าผสม,การกระตุ้นจิต,การปลุกใจ,สิ่งที่กระทำอย่างลวก ๆ ,บ้านที่ก่อขึ้นอย่างลวก ๆ ,การเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการดำเนินการ (เช่นการไล่ออกหรือโยกย้าย)
shaken(เชค'เคิน) adj. กริยาช่อง 3 ของ shake
shaker(เชค'เคอะ) n. ผู้เขย่า,ผู้สั่น,เครื่องเขย่า,เครื่องสั่น,กระปุกใส่เกลือพริกไทยหรือเครื่องชูรสอื่น ๆ ,เครื่องปั่นอาหาร
shakespearean(เชคสเพีย'เรียน) adj. เกี่ยวกับเชคสเปียร์หรือผลงานของเขา., See also: Shakespeareanism n. Shakespearianism n., Syn. Shakespearian
unshaken(อันเ?ค'เคิน) adj. ไม่สั่น,ไม่หวั่นไหว,มั่นคง,เด็ดเดี่ยว., See also: unshakenly adv. unshakenness n. -s .calm

English-Thai: Nontri Dictionary
shake(vt) โยก,เขย่า,ไหว,ทำให้สั่นสะเทือน,ขจัด
shaker(n) ผู้สั่น,ผู้เขย่า,เครื่องปั่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ath ja haker.Ath ja haker. Lord Snow (2011)
You, too, Hakem.เธอด้วยฮาคิม The Smile (2012)
Now, I can't assure you that your loan will be approved, but I can tell you that any deal Hake, I close.ตอนนี้ ฉันไม่วางใจคุณ เงินกู้คุณจะถูกอนุมัติ แต่ฉันขอบอกคุณ ข้อตกลงใดๆที่ฉันได้มา ฉันปิดแล้ว American Hustle (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hakeWe stayed overnight in Hake.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชคแฮนด์[v. exp.] (chēk haēn) EN: shake hands   FR: serrer la main (de qqn)
จับมือ[v. exp.] (jap meū) EN: shake hands   FR: prendre la main ; serrer la main
จับมือกัน[v. exp.] (jap meū kan) EN: shake hands   FR: serrer la main (de qqn) ; se tenir par la main
จับมือกับ[v. exp.] (jap meū kap ...) EN: shake hands with ... (s.o)   FR: serrer la main de ... (qqn)
การสั่น[n.] (kān san) EN: shake ; tremble ; quiver ; quake ; shudder ; vibration ; shiver   FR: tremblement [m] ; vibration [f] ; frémissement [m]
เขย่า[v.] (khayao) EN: shake ; rock ; wave   FR: agiter ; secouer ; ballotter
เขย่าตัว[v. exp.] (khayao tūa) EN: shake   
คล้าตะขาบทอง [n. exp.] (khlā takhāp thøng) EN: Rattlesnake plant ; Shakers ; Hirsuta Shakers   
คลอน[v.] (khløn) EN: shake ; move ; shake from side to side ; stagger ; be unsteady ; vibrate   FR: vaciller ; branler
โคลง[v.] (khlōng) EN: roll ; sway ; shake ; rock   FR: tanguer

CMU English Pronouncing Dictionary
HAKE    HH EY1 K
HAKES    HH EY1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hake    (n) (h ei1 k)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
派遣[はけん, haken] การส่งไปประจำการ

German-Thai: Longdo Dictionary
Haken(n) |der, pl. Haken| ตะขอ, เบ็ด, เคียว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haken {m} | Haken {pl} | Haken und Ösehook | hooks | hook and eye [Add to Longdo]
Haken {m}peg [Add to Longdo]
Haken {m} | Haken {pl}crotchet | crotchets [Add to Longdo]
Haken {m}; Krücke {f}crook [Add to Longdo]
Haken {m} | Haken {pl}crux | cruxes [Add to Longdo]
Haken {m} (Schlag)sidewinder [Am.] [Add to Longdo]
Hakenflasche {f}; Hakengeschirr {n} | Hakenflasche 2-strängig | Hakengeschirr 1-strängigbottom hook block | two-fall bottom hook block | single-fall bottom hook block [Add to Longdo]
Hakenkette {f}hook-ended chain sling [Add to Longdo]
Hakenkopfschraube {f}hook bolt [Add to Longdo]
Hakenkreuz {n} | Hakenkreuze {pl}swastika | swastikas [Add to Longdo]
Hakenkreuz {n}fylfot [Add to Longdo]
Hakenmaul {n}hook aperture [Add to Longdo]
Hakennase {f}hooked nose [Add to Longdo]
Hakenschlüssel {m} | verstellbarer HakenschlüsselC-wrench; hook wrench | adjustable hook wrench [Add to Longdo]
Hakenschlüssel {m} mit Zapfen (verstellbar)adjustable pin wrench [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手;御手[おて, ote] (n) (1) (pol) (See 手・1) hand; arm; (2) (hon) handwriting; penmanship; (int) (3) (See お代わり・2) 'shake' (command to have a dog place its paw in your hand) [Add to Longdo]
ぐらつく[, guratsuku] (v5k,vi) to be unsteady; to reel; to shake [Add to Longdo]
はけ口;捌け口;さばけ口[はけぐち(はけ口;捌け口);さばけぐち(捌け口;さばけ口), hakeguchi ( hake kuchi ; hake kuchi ); sabakeguchi ( hake kuchi ; sabake kuchi )] (n) (1) outlet (e.g. for water or gas); (2) market (for something); (3) outlet (e.g. for excess energy); vent (e.g. for emotions) [Add to Longdo]
はっちゃける[, hacchakeru] (v1) to make merry and forgot one's troubles; to do as one pleases [Add to Longdo]
ふるい落とす;振るい落とす;ふるい落す;振るい落す[ふるいおとす, furuiotosu] (v5s) to shake off [Add to Longdo]
ぶっちゃけ[, bucchake] (n) speaking one's mind and holding nothing back [Add to Longdo]
ぶっちゃける[, bucchakeru] (v1,vt) to be frank ...; to put things bluntly ... [Add to Longdo]
ぶれ[, bure] (n) camera shake; picture blur [Add to Longdo]
ぶれる[, bureru] (v1,vi) to be blurred (photo, video, etc.); for a camera to be shaken [Add to Longdo]
シェーカー[, shie-ka-] (n) shaker; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハンドシェーク[はんどしえーく, handoshie-ku] handshake [Add to Longdo]
ハンドシェーク指示未完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] handshake indication outstanding [Add to Longdo]
ハンドシェーク要求未完了[ハンドシェークようきゅうみかんりょう, handoshie-ku youkyuumikanryou] handshake request outstanding [Add to Longdo]
拡散反射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] diffuse reflection coefficient [Add to Longdo]
環境光反射係数[かんきょうこうはんしゃけいすう, kankyoukouhanshakeisuu] ambient reflection coefficient [Add to Longdo]
鏡面反射係数[きょうめんはんしゃけいすう, kyoumenhanshakeisuu] specular reflection coefficient [Add to Longdo]
波形[はけい, hakei] wave form [Add to Longdo]
反射計算[はんしゃけいさん, hanshakeisan] reflectance calculation [Add to Longdo]
波形[はけい, hakei] waveform [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
派遣[はけん, haken] entsenden, abordnen [Add to Longdo]
覇権[はけん, haken] Hegemonie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hake \Hake\ (h[=a]k), n. [See {Hatch} a half door.]
   A drying shed, as for unburned tile.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hake \Hake\, n. [Also {haak}.] [Akin to Norweg. hakefisk, lit.,
   hook fish, Prov. E. hake hook, G. hecht pike. See {Hook}.]
   (Zool.)
   One of several species of marine gadoid fishes, of the genera
   {Phycis}, {Merlucius}, and allies. The common European hake
   is {Merlucius vulgaris}; the American silver hake or whiting
   is {Merlucius bilinearis}. Two American species ({Phycis
   chuss} and {Phycis tenius}) are important food fishes, and
   are also valued for their oil and sounds. Called also
   {squirrel hake}, and {codling}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hake \Hake\ (h[=a]k), v. i.
   To loiter; to sneak. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hake
   n 1: the lean flesh of a fish similar to cod
   2: any of several marine food fishes related to cod

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 hake
   hook
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top