ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grok

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grok-, *grok*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา grok มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *grok*)
English-Thai: Longdo Dictionary
grok(vt jargon) ดื่มด่ำ, เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง [เริ่มใช้โดย Robert A. Heinlein ในนิยายเรื่อง Stranger in a Strange Land.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My name is Helmut Grokenberger.Mein Name ist Helmut Grokenberger. Night on Earth (1991)
Grokster.Grokster. Steal This Film II (2007)
Kazaa and Grokster and a set of other companies.Kazaa und Grokster und einige andere Unternehmen. Steal This Film II (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
AGROKOMERC    AE1 G R AH0 K OW0 M ER2 K

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verstehen; begreifen; schnallento grok [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grok
   v 1: get the meaning of something; "Do you comprehend the
      meaning of this letter?" [syn: {grok}, {get the picture},
      {comprehend}, {savvy}, {dig}, {grasp}, {compass},
      {apprehend}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 grok
  /grok/, /grohk/, vt.
 
   [common; from the novel Stranger in a Strange Land, by Robert A. Heinlein,
   where it is a Martian word meaning literally ?to drink? and metaphorically
   ?to be one with?] The emphatic form is grok in fullness.
 
   1. To understand. Connotes intimate and exhaustive knowledge. When you
   claim to ?grok? some knowledge or technique, you are asserting that you
   have not merely learned it in a detached instrumental way but that it has
   become part of you, part of your identity. For example, to say that you
   ?know? {LISP} is simply to assert that you can code in it if necessary ?
   but to say you ?grok? LISP is to claim that you have deeply entered the
   world-view and spirit of the language, with the implication that it has
   transformed your view of programming. Contrast {zen}, which is similar
   supernal understanding experienced as a single brief flash. See also
   {glark}.
 
   2. Used of programs, may connote merely sufficient understanding. ?Almost
   all C compilers grok the void type these days.?
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top