ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

great man

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -great man-, *great man*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A great man is about to arrive and bless us with his words, all the way from Washington City.ผู้ชายที่ยิ่งใหญ่กำลังจะมาถึง และจะมาพูดกับพวกเรา มาจากวอชิงตันโดยตรงเลย The Education of Little Tree (1997)
The books he reads -- he's gonna be a great man someday.สักวัน เขาต้องยิ่งใหญ่ Simon Said (2006)
A great man had said a very nice thing about me.คนน่าเชื่อถือคนหนึ่ง เคยพูดถึงข้อดีของผม Heyy Babyy (2007)
But somehow, this great man went from saving people to butchering them.แต่บางอย่างได้ทำให้เค้าเปลี่ยนไป จากที่เคยช่วยกลายไปเป็นคนฆ่าอย่างโหดร้าย Return to House on Haunted Hill (2007)
A great man once said it will give her the illusion of being pursued.ผู้ยิ่งใหญ่กล่าวไว้ว่า ภาพลวงตาจะติดตามเธอไป Chuck Versus the Seduction (2008)
Sort of this great man once. He never might know. He built 'em saved up from nothing.เขาเป็นคนดีครั้งหนึ่ง เขาสร้างฐานะจากไม่มีอะไรเลย จนมีร้านเจ็ดแห่ง Pathology (2008)
Liam's a great man and she would have destroyed him.ฉันคิดไม่ออกว่าใครนอกจากนี้ มีน่าไปเปิดเผยกับหัวหน้าคุณ Some Kinda Love (2009)
Does that sound like a great man to you?ฟังเหมือนผู้ชายที่ยอดเยี่ยมมั้ยล่ะ? Hard-Hearted Hannah (2009)
You can keep it going get everything you've ever wanted and be the great man I know you can be.เธอทำอย่างงี้ไปเรื่อยๆ.. และได้ทุกอย่างที่เธอต้องการ และกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนนึง Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
As a great man once said, คิกแอสหายไปแล้ว แต่ไม่ถูกลืม Kick-Ass (2010)
What a great man he was.เป็นคนอะไรที่ยิ่งใหญ่ Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
He was a great man who did amazing things.เขาเป็นผู้ชายที่ดีมาก ใครทำสิ่งที่น่าประหลาดใจ Chuck Versus the Ring: Part II (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
great manA big bomb fell, and a great many people lost their lives.
great manA great man doesn't care about his appearance.
great manA great man will be remembered for his achievements.
great manA great many houses were damaged in the earthquake.
great manA great many people attended his funeral.
great manA great many people were opposed to gene therapy in terms of ethics.
great manA great many students were absent from school.
great manA great many tourists visit Kyoto in spring.
great manA perfect knowledge of a few writers and a few subjects is more valuable than a superficial one of a great many.
great manGreat man are not always wise.
great manHe has extracted a great many examples from the grammar book.
great manHideyo Noguti was a great man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ยิ่งใหญ่(n) great man, See also: hero, Syn. ผู้มีอิทธิพล, Example: การเปลี่ยนแปลงสังคมเยอรมันอยู่ภายใต้อำนาจของผู้ยิ่งใหญ่คือฮิตเลอร์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีอำนาจสามารถกระทำการต่างๆ ได้ตามประสงค์
เอกบุรุษ(n) great man, See also: outstanding person, unique person, excellent person, Syn. เอกบุคคล, Example: เพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานยกให้เขาเป็นเอกบุรุษผู้หนึ่งของเมืองไทย, Thai Definition: คนเยี่ยมยอด, คนประเสริฐ
มหาบุรุษ(n) great man, Example: มหาบุรุษของแผ่นดินไทยคือ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถ เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม และน้ำพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่, Thai Definition: บุรุษผู้ยิ่งใหญ่, บุคคลที่ทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่มหาชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกบุรุษ[ēkkaburut] (n, exp) EN: great man ; great personnage  FR: personnage important [ m ] ; grand homme [ m ]
ผู้ยิ่งใหญ่[phū yingyai] (n, exp) EN: big man ; powerful person ; person of consequence ; great man ; hero  FR: personnage illustre [ m ] ; célébrité [ f ] ; sommité [ f ] ; personne éminente [ f ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大厦将倾[dà shà jiāng qīng, ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ ㄐㄧㄤ ㄑㄧㄥ,     /    ] great mansion on the verge of collapse (成语 saw); hopeless situation #121,351 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巨人[きょじん, kyojin] (n) (1) giant; great man; (2) (abbr) Tokyo Giants (baseball team); (P) #2,771 [Add to Longdo]
偉人[いじん, ijin] (n) great man; (P) #16,703 [Add to Longdo]
偉丈夫[いじょうふ, ijoufu] (n) great man; great god; hero; big man [Add to Longdo]
偉物;豪物;えら物[えらぶつ;えらもの, erabutsu ; eramono] (n) talented person; great man; great woman [Add to Longdo]
英傑[えいけつ, eiketsu] (n) great man; hero; master mind [Add to Longdo]
臥龍;臥竜[がりゅう;がりょう, garyuu ; garyou] (n) (1) great man; exceptional person hidden among the masses; (2) reclining dragon [Add to Longdo]
巨星[きょせい, kyosei] (n) giant star; great man; big-shot; (P) [Add to Longdo]
巨星墜つ[きょせいおつ, kyoseiotsu] (exp, v5t) death of a great man; the fall of a great star [Add to Longdo]
仰山[ぎょうさん, gyousan] (adj-na, adv, n) (1) large quantity; plenty; abundance; great many; (2) exaggeration [Add to Longdo]
傑士[けっし, kesshi] (n) hero; great man [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Man \Man\ (m[a^]n), n.; pl. {Men} (m[e^]n). [AS. mann, man,
   monn, mon; akin to OS., D., & OHG. man, G. mann, Icel.
   ma[eth]r, for mannr, Dan. Mand, Sw. man, Goth. manna, Skr.
   manu, manus, and perh. to Skr. man to think, and E. mind.
   [root]104. Cf. {Minx} a pert girl.]
   1. A human being; -- opposed to {beast}.
    [1913 Webster]
 
       These men went about wide, and man found they none,
       But fair country, and wild beast many [a] one. --R.
                          of Glouc.
    [1913 Webster]
 
       The king is but a man, as I am; the violet smells to
       him as it doth to me.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       'Tain't a fit night out for man nor beast! --W. C.
                          Fields
    [PJC]
 
   2. Especially: An adult male person; a grown-up male person,
    as distinguished from a woman or a child.
    [1913 Webster]
 
       When I became a man, I put away childish things. --I
                          Cor. xiii. 11.
    [1913 Webster]
 
       Ceneus, a woman once, and once a man. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. The human race; mankind.
    [1913 Webster]
 
       And God said, Let us make man in our image, after
       our likeness, and let them have dominion. --Gen. i.
                          26.
    [1913 Webster]
 
       The proper study of mankind is man.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. The male portion of the human race.
    [1913 Webster]
 
       Woman has, in general, much stronger propensity than
       man to the discharge of parental duties. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   5. One possessing in a high degree the distinctive qualities
    of manhood; one having manly excellence of any kind.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This was the noblest Roman of them all . . . the
       elements
       So mixed in him that Nature might stand up
       And say to all the world "This was a man!" --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. An adult male servant; also, a vassal; a subject.
    [1913 Webster]
 
       Like master, like man.        --Old Proverb.
    [1913 Webster]
 
       The vassal, or tenant, kneeling, ungirt, uncovered,
       and holding up his hands between those of his lord,
       professed that he did become his man from that day
       forth, of life, limb, and earthly honor.
                          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   7. A term of familiar address at one time implying on the
    part of the speaker some degree of authority, impatience,
    or haste; as, Come, man, we 've no time to lose! In the
    latter half of the 20th century it became used in a
    broader sense as simply a familiar and informal form of
    address, but is not used in business or formal situations;
    as, hey, man! You want to go to a movie tonight?.
    [Informal]
    [1913 Webster +PJC]
 
   8. A married man; a husband; -- correlative to wife.
    [1913 Webster]
 
       I pronounce that they are man and wife. --Book of
                          Com. Prayer.
    [1913 Webster]
 
       every wife ought to answer for her man. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   9. One, or any one, indefinitely; -- a modified survival of
    the Saxon use of man, or mon, as an indefinite pronoun.
    [1913 Webster]
 
       A man can not make him laugh.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A man would expect to find some antiquities; but all
       they have to show of this nature is an old rostrum
       of a Roman ship.           --Addison.
    [1913 Webster]
 
   10. One of the piece with which certain games, as chess or
     draughts, are played.
     [1913 Webster]
 
   Note: Man is often used as a prefix in composition, or as a
      separate adjective, its sense being usually
      self-explaining; as, man child, man eater or maneater,
      man-eating, man hater or manhater, man-hating,
      manhunter, man-hunting, mankiller, man-killing, man
      midwife, man pleaser, man servant, man-shaped,
      manslayer, manstealer, man-stealing, manthief, man
      worship, etc.
      Man is also used as a suffix to denote a person of the
      male sex having a business which pertains to the thing
      spoken of in the qualifying part of the compound;
      ashman, butterman, laundryman, lumberman, milkman,
      fireman, repairman, showman, waterman, woodman. Where
      the combination is not familiar, or where some specific
      meaning of the compound is to be avoided, man is used
      as a separate substantive in the foregoing sense; as,
      apple man, cloth man, coal man, hardware man, wood man
      (as distinguished from woodman).
      [1913 Webster]
 
   {Man ape} (Zool.), a anthropoid ape, as the gorilla.
 
   {Man at arms}, a designation of the fourteenth and fifteenth
    centuries for a soldier fully armed.
 
   {Man engine}, a mechanical lift for raising or lowering
    people through considerable distances; specifically
    (Mining), a contrivance by which miners ascend or descend
    in a shaft. It consists of a series of landings in the
    shaft and an equal number of shelves on a vertical rod
    which has an up and down motion equal to the distance
    between the successive landings. A man steps from a
    landing to a shelf and is lifted or lowered to the next
    landing, upon which he them steps, and so on, traveling by
    successive stages.
 
   {Man Friday}, a person wholly subservient to the will of
    another, like Robinson Crusoe's servant Friday.
 
   {Man of straw}, a puppet; one who is controlled by others;
    also, one who is not responsible pecuniarily.
 
   {Man-of-the earth} (Bot.), a twining plant ({Ipomoea
    pandurata}) with leaves and flowers much like those of the
    morning-glory, but having an immense tuberous farinaceous
    root.
 
   {Man of sin} (Script.), one who is the embodiment of evil,
    whose coming is represented (--2 Thess. ii. 3) as
    preceding the second coming of Christ. [A Hebraistic
    expression]
 
   {Man of war}.
     (a) A warrior; a soldier. --Shak.
     (b) (Naut.) See in the Vocabulary.
     (c) See {Portuguese man-of-war} under {man-of-war} and
       also see {Physalia}.
 
   {Man-stopping bullet} (Mil.), a bullet which will produce a
    sufficient shock to stop a soldier advancing in a charge;
    specif., a small-caliber bullet so modified as to expand
    when striking the human body, producing a severe wound
    which is also difficult to treat medically. Types of
    bullets called {hollow-nosed bullets}, {soft-nosed
    bullets} and {hollow-point bullets} are classed as
    man-stopping. The {dumdum bullet} or {dumdum} is another
    well-known variety. Such bullets were originally designed
    for wars with savage tribes.
 
   {great man}, a man[2] who has become prominent due to
    substantial and widely admired contributions to social or
    intellectual endeavors; as, Einstein was one of the great
    men of the twentieth century.
 
   {To be one's own man}, to have command of one's self; not to
    be subject to another.
    [1913 Webster +PJC]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top