ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grandiloquently

G R AE0 N D IH1 L AH0 K W AH0 N T   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grandiloquently-, *grandiloquently*, grandiloquent
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา grandiloquently มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *grandiloquently*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grandiloquent[ADJ] โอ้อวด, See also: ขี้คุย, ขี้โม้, Syn. pompous, boastful
grandiloquently[ADV] โอ้อวด, See also: ขี้คุย

English-Thai: Nontri Dictionary
grandiloquent(adj) ใช้คำหรูหรา

CMU English Pronouncing Dictionary
GRANDILOQUENT    G R AE0 N D IH1 L AH0 K W AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grandiloquent    (j) grˈændˈɪləkwənt (g r a1 n d i1 l @ k w @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hochtrabendgrandiloquent [Add to Longdo]
hochtrabend {adv}grandiloquently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grandiloquently
   adv 1: in a rhetorically grandiloquent manner; "the orator spoke
       magniloquently" [syn: {grandiloquently},
       {magniloquently}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top