ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pontifical

P AA0 N T IH1 F AH0 K AH0 L   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pontifical-, *pontifical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pontifical[ADJ] เกี่ยวกับองค์สันตะปาปา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pontifical(พอนทิฟ'ฟิเคิล) adj. เกี่ยวกับองค์สันตะปาปา,หยิ่งยโส,คุยโว,ทะนง,พลการ, See also: pontificals เสื้อและสัญลักษณ์อื่นของpontiff

English-Thai: Nontri Dictionary
pontifical(adj) เกี่ยวกับสังฆราช,เกี่ยวกับสันตะปาปา

CMU English Pronouncing Dictionary
PONTIFICAL    P AA0 N T IH1 F AH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pontifical    (j) pˈɒntˈɪfɪkl (p o1 n t i1 f i k l)
pontificals    (n) pˈɒntˈɪfɪklz (p o1 n t i1 f i k l z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pontifical \Pon*tif"ic*al\, a. [L. pontificalis: cf. F.
   pontifical. See {Pontiff}.]
   1. Of or pertaining to a pontiff, or high priest; as,
    pontifical authority; hence, belonging to the pope; papal.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to the building of bridges. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Now had they brought the work by wondrous art
       Pontifical, a ridge of pendent rock
       Over the vexed abyss.         --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pontifical \Pon*tif"ic*al\, n. [F.]
   1. A book containing the offices, or formulas, used by a
    pontiff. --South.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. The dress and ornaments of a pontiff. "Dressed in full
    pontificals." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pontifical
   adj 1: proceeding from or ordered by or subject to a pope or the
       papacy regarded as the successor of the Apostles; "papal
       dispensation" [syn: {papal}, {apostolic}, {apostolical},
       {pontifical}]
   2: denoting or governed by or relating to a bishop or bishops
     [syn: {episcopal}, {pontifical}]
   3: puffed up with vanity; "a grandiloquent and boastful manner";
     "overblown oratory"; "a pompous speech"; "pseudo-scientific
     gobbledygook and pontifical hooey"- Newsweek [syn:
     {grandiloquent}, {overblown}, {pompous}, {pontifical},
     {portentous}]
   n 1: the vestments and other insignia of a pontiff (especially a
      bishop)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top