ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insignificance

IH2 N S IH0 G N Y IH1 F IH0 K AH0 N S   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insignificance-, *insignificance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insignificance[N] ความไม่สำคัญ, Syn. unimportance, worthlessness, Ant. significance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insignificance(อินซิกนิฟ'ฟะเคินซฺ) n. ความไม่สำคัญ,การไร้ความหมาย, Syn. triviality

English-Thai: Nontri Dictionary
insignificance(n) ความไม่สำคัญ,ความไม่มีความหมาย,ความเล็กน้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And all of this pales to utter insignificance in light of the fact that my ship is once again gone.พวกนั้นไม่สำคัญ มันไม่ใช่ความจริงที่เกี่ยวกับเรือของฉัน เราจะมีปาร์ตี้อีกครั้ง เคลียร์รึยัง ? Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
And as quickly as it comes, it disappears, leaving us to dwell on our own insignificance in the face of God.และเร็วเท่ากับที่มันเกิดขึ้น มันก็หายสาบสูญไป และปล่อยให้เราจมปลักอยู่กับตัวเราที่ไร้ค่า ในนามของพระผู้เป็นเจ้า Chapter Nine 'It's Coming' (2008)
Your insignificance to me cannot be underestimated.คุณไม่มีความหมายต่อฉันเลย ไม่สามารถถูกประเมินค่าให้สูงได้ Fuck the Pain Away (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
INSIGNIFICANCE IH2 N S IH0 G N Y IH1 F IH0 K AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insignificance (n) ˌɪnsɪgnˈɪfɪkəns (i2 n s i g n i1 f i k @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
無意義[むいぎ, muigi] (adj-na,n) meaningless; insignificance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insignificance \In`sig*nif"i*cance\, n.
   1. The condition or quality of being insignificant; lack of
    significance, sense, or meaning; as, the insignificance of
    words or phrases.
    [1913 Webster]
 
   2. Lack of force or effect; unimportance; pettiness;
    inefficacy; as, the insignificance of human art.
    [1913 Webster]
 
   3. Lack of claim to consideration or notice; lack of
    influence or standing; meanness.
    [1913 Webster]
 
       Reduce him, from being the first person in the
       nation, to a state of insignificance. --Beattie.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insignificance
   n 1: the quality of having little or no significance [ant:
      {significance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top