Search result for

booby

(35 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -booby-, *booby*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
booby-trap[VT] วางทุ่นระเบิด
booby hatch[SL] โรงพยาบาลประสาท, See also: โรงพยาบาลบ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
booby(บู'บี) n. คนโง่,คนเซ่อ,คนที่เล่นเลวที่สุดในทีม,คนที่ได้คะแนนน้อยที่สุด, Syn. dunce
booby prizen. รางวัลสำหรับคนที่เล่นได้เลวที่สุด
booby trap n.ทุ่นระเบิด,กับดักระเบิด,กับดัก
booby-trap(บู'บีแทรพ) {booby-trapped,booby-trapping,booby-traps} vt. วางกับดักระเบิด,วางกับดัก

English-Thai: Nontri Dictionary
booby(n) คนโง่,คนทึ่ม,คนเซ่อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You make me call my good friend, send him into a booby trap.นายให้ฉันโทรหาเพื่อน ส่งเขาเข้าไปติดกับดัก Pineapple Express (2008)
It could have been some terrorist booby-trap, someone stepped on it out in the field.มันอาจจะเป็นกับดักของพวกก่อการร้าย มีคนเหยียบมันในสนาม The Happening (2008)
Sometimes, you get to the end of the rainbow and the leprechauns went and booby-trapped it.ไม่แน่ บรรดาทองคำ ที่ปลายสายรุ้ง อาจเป็นกับดักที่โจรผู้แคระแต่งไว้ล่อ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
They booby-trapped us.พวกมัน วางกับดักไว้ Cowboys and Indians (2009)
It's a booby trap. Don't touch it, or this place'll blow.เคยพิมพ์ "ตัวตุ่น" ในกูเกิลไหม สามล้านรายการเชียวนะ G-Force (2009)
We booby trap him.วางกับดักไว้รอบเค้า Predators (2010)
They set booby traps for me everywhere.พวกเขาทำกับดักสำหรับฉันทั่วไปหมด Chuck Versus First Class (2010)
♪ You hit that booby trap and you're in pieces ♪ With every bullet ♪ With every bullet your risk increases ♪ ♪ Old Ali Baba he's a different species ♪" you hit that booby trap and you're in pieces " with every bullet " with every bullet your risk increases " " old Ali Baba he's a different species " So (2010)
Leaving him to rot away in that stinking booby hatch, turning your back on him when he was being strangled by his own screams.ทิ้งเขาให้เน่าเปื่อยในที่เน่าเหม็น\ไม่มีใครสน,หันหลังให้เขา ตอนเขาถูกรัดคอ\\ไม่มีใครได้ยินเสียงร้อง The Rite (2011)
Oh, shit! It's a trap. A booby trap.ซวยแล้ว มันเป็นกับดัก เอานมมาล่อ Your Highness (2011)
Booby trap.กับดักระเบิด And Then There Were None (2011)
I can't. The rig is booby-trapped.ฉันทำไม่ได้ สายไฟมันมั่วไปหมด Genesis: Part 1 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกบู๊บบี้[n.] (nok būpbī) EN: booby   
นกบู๊บบี้หน้าดำ[n. exp.] (nok būpbī nā dam) EN: Masked Booby   FR: Fou masqué [m] ; Fou à face bleue [m] ; Fou blanc [m]
นกบู๊บบี้สีน้ำตาล[n. exp.] (nok būpbī sī nāmtān) EN: Brown Booby   FR: Fou brun [m] ; Fou à ventre blanc [m]
นกบู๊บบี้ตีนแดง[n. exp.] (nok būpbī tīn daēng) EN: Red-footed Booby   FR: Fou à pieds rouges [m] ; Fou à pattes rouges [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOBY    B UW1 B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
booby    (n) (b uu1 b ii)
booby-trap    (n) - (b uu1 b i - t r a p)
booby-traps    (n) - (b uu1 b i - t r a p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dummkopf {m}; Tölpel {m} | Dummköpfe {pl}; Tölpel {pl}booby | boobies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブービー[, bu-bi-] (n) (abbr) booby prize [Add to Longdo]
偽装爆発物[ぎそうばくはつぶつ, gisoubakuhatsubutsu] (n) booby trap [Add to Longdo]
残念賞[ざんねんしょう, zannenshou] (n) consolation or booby prize [Add to Longdo]
仕掛地雷[しかけじらい, shikakejirai] (n) booby trap [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Booby \Boo"by\ (b[=oo]"b[y^]), a.
   Having the characteristics of a booby; stupid.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Booby \Boo"by\ (b[=oo]"b[y^]), n.; pl. {Boobies} (-b[i^]z). [Sp.
   bobo dunce, idiot; cf. L. balbus stammering, E. barbarous.]
   [1913 Webster]
   1. A dunce; a stupid fellow.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.)
    (a) A swimming bird ({Sula fiber} or {Sula sula}) related
      to the common gannet, and found in the West Indies,
      nesting on the bare rocks. It is so called on account
      of its apparent stupidity -- unafraid of men, it
      allows itself to be caught by a simple and undisguised
      approach. The name is also sometimes applied to other
      species of gannets; as, {Sula piscator}, the
      {red-footed booby}; and {Sula nebouxii}, the
      {blue-footed booby}.
    (b) A species of penguin of the antarctic seas.
      [1913 Webster]
 
   {Booby hatch}
    (a) (Naut.), a kind of wooden hood over a hatch, readily
      removable.
    (b), an insane asylum. [Colloq.]
 
   {Booby hut}, a carriage body put upon sleigh runners. [Local,
    U. S.] --Bartlett.
 
   {Booby hutch}, a clumsy covered carriage or seat, used in the
    eastern part of England. --Forby.
 
   {Booby prize}, an award for the poorest performance in a
    competition; hence, metaphorically, the recognition of a
    strikingly inferior or incompetent performance.
 
   {Booby trap}
    (a), a schoolboy's practical joke, as a shower bath when a
      door is opened.
    (b), any concealed device causing surprise or injury when
      a usually harmless object is touched; -- in military
      operations, typically containing an explosive charge.
      [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 booby
   n 1: an ignorant or foolish person [syn: {dumbbell}, {dummy},
      {dope}, {boob}, {booby}, {pinhead}]
   2: small tropical gannet having a bright bill or bright feet or
     both

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top