ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

booby

B UW1 B IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -booby-, *booby*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
booby-trap(vt) วางทุ่นระเบิด
booby hatch(sl) โรงพยาบาลประสาท, See also: โรงพยาบาลบ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
booby(บู'บี) n. คนโง่, คนเซ่อ, คนที่เล่นเลวที่สุดในทีม, คนที่ได้คะแนนน้อยที่สุด, Syn. dunce
booby prizen. รางวัลสำหรับคนที่เล่นได้เลวที่สุด
booby trap n.ทุ่นระเบิด, กับดักระเบิด, กับดัก
booby-trap(บู'บีแทรพ) { booby-trapped, booby-trapping, booby-traps } vt. วางกับดักระเบิด, วางกับดัก

English-Thai: Nontri Dictionary
booby(n) คนโง่, คนทึ่ม, คนเซ่อ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Booby trap. Somebody stepped on a toe-popper.ใครไม่รู้สะดุดกับระเบิด Casualties of War (1989)
Booby traps?กับดัก? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
They'd take you to the booby hatch and lock you up with a collar, like a dog.เขาจะพานายไปอยู่โรงพยาบาลบ้า เอาปลอกคอล่ามนายเหมือนหมา Of Mice and Men (1992)
It's like a booby trap. We're stuck.ติดแหงกตรงนี้ล่ะ Big Momma's House 2 (2006)
Careful! May be booby trapped...อาจเป็นกับดัก Letters from Iwo Jima (2006)
Insurgents believed to number in the thousands have been preparing defenses attacking U.S. Troops, and rigging booby traps.เชื่อว่า กบฏกว่าพันเตรียมการต่อสู้อยู๋... ...โจมตีกองสหรัฐ วางกับดักง่ายๆ In the Valley of Elah (2007)
- I've set up the booby trap.-ผมเพิ่งจะเริ่มวางกับดัก Eiga: Kurosagi (2008)
Leek knew we'd come after him, so he's booby trapped the file.ลีครู้แล้วว่าเราเข้ามาหลังเค้าเข้ามา , แล้วไอ้ทึ่มนั่นก็วางกับดักไว้ Episode #2.6 (2008)
You make me call my good friend, send him into a booby trap.นายให้ฉันโทรหาเพื่อน ส่งเขาเข้าไปติดกับดัก Pineapple Express (2008)
It's a booby trap. Don't touch it, or this place'll blow.เคยพิมพ์ "ตัวตุ่น" ในกูเกิลไหม สามล้านรายการเชียวนะ G-Force (2009)
We booby trap him.วางกับดักไว้รอบเค้า Predators (2010)
They set booby traps for me everywhere.พวกเขาทำกับดักสำหรับฉันทั่วไปหมด Chuck Versus First Class (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกบู๊บบี้[nok būpbī] (n) EN: booby
นกบู๊บบี้หน้าดำ[nok būpbī nā dam] (n, exp) EN: Masked Booby  FR: Fou masqué [ m ] ; Fou à face bleue [ m ] ; Fou blanc [ m ]
นกบู๊บบี้สีน้ำตาล[nok būpbī sī nāmtān] (n, exp) EN: Brown Booby  FR: Fou brun [ m ] ; Fou à ventre blanc [ m ]
นกบู๊บบี้ตีนแดง[nok būpbī tīn daēng] (n, exp) EN: Red-footed Booby  FR: Fou à pieds rouges [ m ] ; Fou à pattes rouges [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BOOBY B UW1 B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
booby (n) bˈuːbiː (b uu1 b ii)
booby-trap (n) bˈuːbɪ-træp (b uu1 b i - t r a p)
booby-traps (n) bˈuːbɪ-træps (b uu1 b i - t r a p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dummkopf { m }; Tölpel { m } | Dummköpfe { pl }; Tölpel { pl }booby | boobies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブービー[bu-bi-] (n) (abbr) booby prize [Add to Longdo]
偽装爆発物[ぎそうばくはつぶつ, gisoubakuhatsubutsu] (n) booby trap [Add to Longdo]
残念賞[ざんねんしょう, zannenshou] (n) consolation or booby prize [Add to Longdo]
仕掛地雷[しかけじらい, shikakejirai] (n) booby trap [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Booby \Boo"by\ (b[=oo]"b[y^]), a.
   Having the characteristics of a booby; stupid.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Booby \Boo"by\ (b[=oo]"b[y^]), n.; pl. {Boobies} (-b[i^]z). [Sp.
   bobo dunce, idiot; cf. L. balbus stammering, E. barbarous.]
   [1913 Webster]
   1. A dunce; a stupid fellow.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.)
    (a) A swimming bird ({Sula fiber} or {Sula sula}) related
      to the common gannet, and found in the West Indies,
      nesting on the bare rocks. It is so called on account
      of its apparent stupidity -- unafraid of men, it
      allows itself to be caught by a simple and undisguised
      approach. The name is also sometimes applied to other
      species of gannets; as, {Sula piscator}, the
      {red-footed booby}; and {Sula nebouxii}, the
      {blue-footed booby}.
    (b) A species of penguin of the antarctic seas.
      [1913 Webster]
 
   {Booby hatch}
    (a) (Naut.), a kind of wooden hood over a hatch, readily
      removable.
    (b), an insane asylum. [Colloq.]
 
   {Booby hut}, a carriage body put upon sleigh runners. [Local,
    U. S.] --Bartlett.
 
   {Booby hutch}, a clumsy covered carriage or seat, used in the
    eastern part of England. --Forby.
 
   {Booby prize}, an award for the poorest performance in a
    competition; hence, metaphorically, the recognition of a
    strikingly inferior or incompetent performance.
 
   {Booby trap}
    (a), a schoolboy's practical joke, as a shower bath when a
      door is opened.
    (b), any concealed device causing surprise or injury when
      a usually harmless object is touched; -- in military
      operations, typically containing an explosive charge.
      [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 booby
   n 1: an ignorant or foolish person [syn: {dumbbell}, {dummy},
      {dope}, {boob}, {booby}, {pinhead}]
   2: small tropical gannet having a bright bill or bright feet or
     both

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top