ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ghastly

G AE1 S T L IY0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ghastly-, *ghastly*, ghast
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ghastly[ADJ] น่ากลัวมาก, See also: น่าสยอง, น่าเขย่าขวัญ, Syn. frightening, terrible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ghastly(กาสทฺ'ลี) adj.,adv. น่ากลัว,คล้ายภูตผี,น่ากลัวมาก ., See also: ghastiliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ghastly(adj) น่าเกลียด,น่ากลัว,เหมือนภูติผีปีศาจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I dreamt that girls and boys were being snatched out of their beds in boarding schools and were being eaten by the most ghastly giants.ฉันฝันเห็นเด็กทั้งหญิงชาย... ถูกจับตัวไปจากเตียงโรงเรียนประจำ พวกเขาถูกกินโดยยักษ์น่าเกลียดน่ากลัวที่สุด The BFG (2016)
A visit from my useless grandson and his ghastly little theater friend.มีหลานชายไม่ได้เรื่องมาเยี่ยม กับเจ้าของโรงละครเพื่อนตัวเตี้ยของเขา Sing (2016)
I pull that trigger in violence again, I'm gonna die a ghastly death, Billy.ฉันเหนี่ยวไกในการใช้ความ รุนแรงอีกครั้งว่าฉันจะตายตายน่ากลัวบิลลี่ The Magnificent Seven (2016)
I don't feel any different... other than these ghastly rags.ข้าไม่รู้สึกแตกต่างอะไรเลย นอกจากเสื้อผ้าขาดวิ่นน่าสยดสยองพวกนี้ The Evil Queen (2013)
Ghastly business.ธุรกิจพวกนี้มันช่างน่าขนลุกซะจริง Saving Mr. Banks (2013)
Humans have such ghastly taste.มนุษย์ได้ลิ้มรสอย่างน่าสยดสยองดังกล่าว. Hansel & Gretel: Witch Hunters (2013)
You deserve a break after all that ghastly business you've been through lately.หลังจากเรื่องราวอันน่าสยองขวัญ ที่คุณเพิ่งจะผ่านพ้นมา She Needs Me (2012)
Of course I have, but the lake is guarded by a ghastly creature that drowns its victims.แน่นอน ข้าลองแล้ว แต่ทะเลสาบถูกปกป้องโดยสัตว์ร้าย ที่จะจมเหยื่อของมัน What Happened to Frederick (2012)
When "The Ghastly Ordeal of Timothy Cavendish" is turned into a film,– Gіvе іt tо mе! – Gеt yоur fuсkіng hаndѕ оff my рuddіng! Cloud Atlas (2012)
To attend a ghastly peace summit in Richtenburg.Gas gives the rations. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Dae-woong might have a ghastly perm after what happened.แดวุงทิ้งผมที่ดัดไว้นานเกินไป ตอนนี้หัวเค้าคงหยิกสุดๆไปแล้วละ Episode #1.1 (2010)
Iki is a tourist destination for Japanese which became infamous for this... most ghastly slaughters of dolphins.เขานั่นแหละ เขามาแล้ว ไปกันเลย นี่ไง The Cove (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
GHASTLY    G AE1 S T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ghastly    (j) gˈaːstliː (g aa1 s t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grauenvoll; grässlich; verheerend {adj} | grauenvoller; grässlicher; verheerender | am grauenvollsten; am grässlicchsten; am verheerendstenghastly | ghastlier | ghastliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鬼気[きき, kiki] (n) ghastly; dreadful [Add to Longdo]
鬼気迫る[ききせまる, kikisemaru] (exp,v5r) (usu. modifying a noun) to be bloodcurdling; to be ghastly [Add to Longdo]
真っ青(P);真青[まっさお(P);まさお(真青), massao (P); masao ( makoto ao )] (adj-na,n) deep blue; ghastly pale; (P) [Add to Longdo]
凄惨;悽惨[せいさん, seisan] (adj-na,n) ghastly; gruesome; appalling; lurid [Add to Longdo]
不気味(P);無気味[ぶきみ, bukimi] (adj-na,n) weird; ominous; eerie; uncanny; ghastly; (P) [Add to Longdo]
悽絶[せいぜつ, seizetsu] (adj-na,n) extremely weird; gruesome; lurid; ghastly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ghastly \Ghast"ly\, a. [Compar. {Ghastlier}; superl.
   {Ghastliest}.] [OE. gastlich, gastli, fearful, causing fear,
   fr. gasten to terrify, AS. g[ae]stan. Cf. {Aghast}, {Gast},
   {Gaze}, {Ghostly}.]
   1. Like a ghost in appearance; deathlike; pale; pallid;
    dismal.
    [1913 Webster]
 
       Each turned his face with a ghastly pang.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
       His face was so ghastly that it could scarcely be
       recognized.              --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Horrible; shocking; dreadful; hideous.
    [1913 Webster]
 
       Mangled with ghastly wounds through plate and mail.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ghastly \Ghast"ly\, adv.
   In a ghastly manner; hideously.
   [1913 Webster]
 
      Staring full ghastly like a strangled man. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ghastly
   adj 1: shockingly repellent; inspiring horror; "ghastly wounds";
       "the grim aftermath of the bombing"; "the grim task of
       burying the victims"; "a grisly murder"; "gruesome
       evidence of human sacrifice"; "macabre tales of war and
       plague in the Middle ages"; "macabre tortures conceived
       by madmen" [syn: {ghastly}, {grim}, {grisly}, {gruesome},
       {macabre}, {sick}]
   2: gruesomely indicative of death or the dead; "a charnel smell
     came from the chest filled with dead men's bones"; "ghastly
     shrieks"; "the sepulchral darkness of the catacombs" [syn:
     {charnel}, {ghastly}, {sepulchral}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top