ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gesticulate

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gesticulate-, *gesticulate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gesticulate[VT] แสดงท่าทาง, See also: ให้สัญญาณ, ทำโบกไม้โบกมือ, Syn. gesture, motion, signalize
gesticulate[VI] แสดงท่าทาง, See also: ให้สัญญาณ, ทำโบกไม้โบกมือ, Syn. gesture, motion, signalize

English-Thai: Nontri Dictionary
gesticulate(vi) โบกไม้โบกมือ,ออกท่าทาง,แสดงท่าทาง,ให้สัญญาณ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โบกไม้โบกมือ[V] gesticulate, See also: wave the hand, Syn. โบกมือ, Example: ตำรวจจราจรโบกไม้โบกมือให้ผู้ขับขี่ทราบว่า เขาผู้นั้นได้ขับรถผิดกฎจราจร, Thai definition: แกว่งมือทำสัญญาณ
บุ้ยใบ้[V] gesticulate, See also: protrude the lips, signal by means of the lips and gestures, Syn. บอกใบ้, บุ้ยปาก, บุ้ย, Example: หล่อนบุ้ยใบ้ให้เขารู้ว่าน้องสาวนั่งเล่นอยู่ที่ท่าน้ำ, Thai definition: ทำปากยื่นประกอบกิริยาบอกใบ้ให้รู้
ออกท่า[V] gesticulate, See also: put on an act, make gestures, pose, Syn. ออกท่าออกทาง, Example: เขาออกท่าร่ายรำอย่างไม่อายใคร, Thai definition: แสดงอาการ, แสดงกิริยาอาการเป็นท่าทางต่างๆ
ออกท่าออกทาง[V] gesticulate, See also: put on an act, make gestures, pose, Syn. ออกท่า, Example: เธอเล่าพร้อมกับออกท่าออกทางไปด้วย, Thai definition: แสดงอาการ, แสดงกิริยาอาการเป็นท่าทางต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออกท่า[v.] (økthā) EN: gesticulate ; put on an act ; make gestures ; pose   FR: gesticuler
ออกท่าออกทาง[v.] (økthā-økthāng) EN: gesticulate ; put on an act ; make gestures ; pose   
แสดงอากัปกิริยา[v. exp.] (sadaēng ākapkiriyā) EN: gesticulate   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gesticulate    (v) ʤˈɛstˈɪkjulɛɪt (jh e1 s t i1 k y u l ei t)
gesticulated    (v) ʤˈɛstˈɪkjulɛɪtɪd (jh e1 s t i1 k y u l ei t i d)
gesticulates    (v) ʤˈɛstˈɪkjulɛɪts (jh e1 s t i1 k y u l ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yé, ㄧㄝˊ, ] gesticulate; play antics, #146,729 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gesticulate \Ges*tic"u*late\, v. i. [imp. & p. p.
   {Gesticulated}; p. pr. & vb. n. {Gesticulating}.] [L.
   gesticulatus, p. p. of gesticulari to gesticulate, fr.
   gesticulus a mimic gesture, gesticulation, dim. of gestus
   gesture, fr. gerere, gestum, to bear, carry, peform. See
   {Gestic}.]
   To make gestures or motions, as in speaking; to use postures.
   --Sir T. Herbert.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gesticulate \Ges*tic"u*late\, v. t.
   To represent by gesture; to act. [R.] --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gesticulate
   v 1: show, express or direct through movement; "He gestured his
      desire to leave" [syn: {gesticulate}, {gesture}, {motion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top